ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพผลงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน คลิก

ระยะที่ 1 ผลงานอันเป็นเงื่อนไขของสัญญาจ้าง

40. รอดำเนินการ
คู่มือการปฏิบัติงาน

39. นายกิตติ แก้วจำลอง
คู่มือการปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติงานรายจ่าย งบประมาณรายได้ประเภทบำรุงการศึกษาแบบออนไลน์

38. นายอนุสรณ์ มาดวง
คู่มือการปฏิบัติงานการเตรียมสีย้อมเชื้อจุลินทรีย์สำหรับปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

37. นางสาวสรัลรัตน์ รุ่งแสง
คู่มือการปฏิบัติงานการใช้งานระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (CHE QA Online) ของบัณฑิตวิทยาลัย

36. นายดำรง บุญชมศุภชัย
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำประมาณการรายรับงบประมาณเงินรายได้ ประเภท กศ.บพ. บัณฑิตวิทยาลัย ในระบบสำนักงานอัตโนมัติ

35. นางสาวสุวรรนีย์ รอยรัตน์
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท

34. นางสาวอัมพวัน ขุนณรงค์
คู่มือการปฏิบัติงานการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ (Media Preparation)

33. นางสาวแพร สายบัวแดง
คู่มือการปฏิบัติงานการเตรียมสารเคมีวัสดุ และอุปกรณ์ สำหรับการเรียนการสอน วิชาชีวเคมีสำหรับเทคนิคการแพทย์

32. นางสาวพรสุดา เมืองมูล
คู่มือการปฏิบัติงานการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ เอกสารข่าวรายเดือนของมหาวิทยาลัย BSRU Bulletin โดยใช้โปรแกรม Adobe InDesign

31. นางสาวสุกรรณหา ชูเมือง
คู่มือการปฏิบัติงานการออกใบเสร็จรับเงินบำรุงการศึกษาและเงินสนับสนุนการจัดการศึกษา (ระดับประถมศึกษา)

30. นางสาวจรรยา อัมภรัตน์
คู่มือการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มในโครงการสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

29. นางสาววรรณภา ศิริภากรชัย
คู่มือการปฏิบัติงานการบันทึกข้อมูลการรักษาสภาพของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
คู่มือการปฏิบัติงานการประเมินผลสำเร็จการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต

27. นางสาวรุ่งนภา คงพารา
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เงินงบประมาณแผ่นดิน)

26. นางสาววราภรณ์ พุ่มรอด
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง และเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน โดยใช้ระบบ e-GP ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

25. นางสาวจิตอุษา เจียมจิตร
คู่มือการปฏิบัติงานการเบิกค่ารักษาพยาบาล

24. นางสุรีย์พร ปาละพันธ์
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดตารางสอนรายวิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

23. นายสุนทร ปาละพันธ์
คู่มือการปฏิบัติงานารคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

22. นางสาวรัตนสุดา รักษากิจ
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดประชุมและจดรายงานการประชุมของบัณฑิตวิทยาลัย

21. นายธีรวัฒน์ ตั้งเคารพกุล
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำหนังสือราชการภายนอกในระบบสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office)

20. นายสุพล แซ่อึ้ง
คู่มือการปฏิบัติงานการแจ้งซ่อมและบำรุงรักษาอุปกรณ์โสตทัศนศึกษาเบื้องต้นของคณะครุศาสตร์ 

19. นายวีรพงษ์ แสนพัก
คู่มือการปฏิบัติงานการเขียนข้อเสนอโครงการที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

18. นางมรกต นรพัลลภ
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คลิก

17. นายนิพัฒน์ นรพัลลภ
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คลิก

16. นางสาวธิดาวัลย์ ศรีภา
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คลิก

15. นางสาวศุภลักษณ์ หนันเปี่ยม
คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการถ่ายภาพและตัดต่อภาพบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คลิก

14. นายชิตพล พงศ์พชรสกุล
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดรายวิชาพื้นฐานคณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยระบบ MIS คลิก

13. นายกิตติศักดิ์ พูนพิทยา
คู่มือการปฏิบัติงานการออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์ด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator คลิก

12. นางศิริรัตน์ น้ำจันทร์
คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คลิก

11 นายพีราวิชญ์ ศรีสง่าชัยพร
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข) กรณีวงเงินต่ำกว่า 5,000 บาท คลิก

10. นางสาวบุญถึง สัมมาโภชน์
คู่มือการปฏิบัติงานการเขียนข้อเสนอโครงการให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คลิก

9. นางสาวพรรณี พันธรังษี
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดประชุมและการจดรายงานการประชุม คลิก

8. นางสาวภิรษา โชติรุจิโสภณ
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดตารางเรียนตารางสอน คลิก

7. นายเกษม ประดาสุข
คู่มือการปฏิบัติงานการควบคุมดูแลอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น คลิก

6. นางสาวชุมภู เมืองคลี่
คู่มือการปฏิบัติงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ คลิก

5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรวรรณ หงษ์ประชา
คู่มือการปฏิบัติงานการบันทึกผลการศึกษาแบบส่งเข้า TRANSCRIPT เป็นชุด (CONTROL CODE CHECK)

4. นางรัตนา สุวัชรชัย
คู่มือการปฏิบัติงานการเทียบโอนประสบการณ์เข้าสู่ระบบการศึกษาระดับปริญญาตรี คลิก

3. นางสาวชมนภัส เพ็ญสว่าง
คู่มือการปฏิบัติงานการส่งนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คลิก

2. นางสาวชญาดา ลาภมงคลนาวิน
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อวัสดุคณะครุศาสตร์ คลิก

1. นายจักรพงษ์ เกตุจำปา
คู่มือการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายการเดินทางไปราชการ คลิก

ระยะที่ 2 ผลงานอันเป็นเงื่อนไขของสัญญาจ้าง