เอกสารทั้งหมด

Title Download
ประกาศ : เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเสนอชื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
  1 files      0 download
Download
ประกาศ เรื่อง แนวทางการจ้างบุคลากรนอกกรอบอัตรากำลังด้วยเงินรายได้
  1 files      10 downloads
Download
ประกาศ : เรื่อง ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติราชการในช่วงการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  1 files      7 downloads
Download
ประกาศ : เรื่อง อัตราค่าตอบแทนกรรมการโครงการจัดการเรียนการสอนภาคพิเศษระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตร และปริญญาโท (นอกเวลาราชการ)
  1 files      4 downloads
Download
ประกาศ : เรื่อง การแบ่งส่วนราชการเป็นงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  1 files      21 downloads
Download
ประกาศ : เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)
  1 files      22 downloads
Download
ประกาศ : เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฉบับที่ 2)
  1 files      9 downloads
Download
ประกาศ : เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าพักอาศัยในที่พักของมหาวิทยาลัย
  1 files      31 downloads
Download
ประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 (คำอธิบาย)
  1 files      22 downloads
Download
ประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554
  1 files      16 downloads
Download
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
  1 files      4 downloads
Download
ประกาศ : หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
  1 files      50 downloads
Download
ประกาศ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2558
  1 files      21 downloads
Download
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
  1 files      11 downloads
Download
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ พ.ศ. 2562
  1 files      10 downloads
Download
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563
  1 files      15 downloads
Download
ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
  1 files      9 downloads
Download
ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2563
  1 files      8 downloads
Download
ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564
  1 files      22 downloads
Download
ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2564
  1 files      139 downloads
Download
ประกาศ : หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการใช้รถราชการ
  1 files      10 downloads
Download
ประกาศ : หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติราชการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  1 files      43 downloads
Download
ประกาศ : ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
  1 files      11 downloads
Download
ประกาศ : หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้าง (ฉบับที่ 2)
  1 files      23 downloads
Download
ประกาศ : หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน
  1 files      16 downloads
Download
ประกาศ : เรื่อง การให้พนักงานมหาวิทยลัยไปศึกษา ฝึกอบรม วิจัย และดูงาน
  1 files      52 downloads
Download
ประกาศ : เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการบันทึกการปฏิบัติงานประจำวันผ่านระบบออนไลน์
  1 files      86 downloads
Download
ประกาศ : เรื่อง เกณฑ์ วิธีการปรับระดับชั้นงาน เปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงานของลูกจ้างประจำ
  1 files      67 downloads
Download
ประกาศ : เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเสนอผลงานเพื่อขอรับการประเมินของพนักงานราชการทั่วไป
  1 files      85 downloads
Download
ประกาศ : เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563
  1 files      97 downloads
Download
ประกาศ : เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2563
  1 files      50 downloads
Download
ประกาศ : เรือง หลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินกองทุนสุริยะ
  1 files      141 downloads
Download
ประกาศ : เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562
  1 files      204 downloads
Download
ประกาศ : เรื่อง การกำหนดบัญชีค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินบำรุงการศึกษา) พ.ศ.2562
  1 files      169 downloads
Download
ประกาศ : เรื่อง การกำหนดบัญชีค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณแผ่นดิน) พ.ศ.2562
  1 files      261 downloads
Download
ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2562
  1 files      161 downloads
Download
ประกาศ : เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562
  1 files      295 downloads
Download
ประกาศ : เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2562
  1 files      351 downloads
Download
ประกาศ : เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562
  1 files      332 downloads
Download
ประกาศ : เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบทความทางวิชาการหรือสื่อประกอบการสอนที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562
  1 files      325 downloads
Download
ประกาศ : เรื่อง การจัดสวัสดิการมหาวิทยาลัยจากกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562
  1 files      2333 downloads
Download
ประกาศ : เรื่อง การกำหนดฐานอัตราค่าจ้างแรกบรรจุตามคุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) พ.ศ.2562
  1 files      146 downloads
Download
ประกาศ : เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2561
  1 files      139 downloads
Download
ประกาศ : เรื่อง การปรับเปลี่ยนโครงสร้างส่วนราชการภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและกองกลาง สำนักงานอธิการบดี พ.ศ.2561
  1 files      46 downloads
Download
ประกาศ : เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ.2562
  1 files      36 downloads
Download
ประกาศ : เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2561
  1 files      62 downloads
Download
ประกาศ : เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ.2561
  1 files      28 downloads
Download
ประกาศ : เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561
  1 files      191 downloads
Download
ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2556
  1 files      78 downloads
Download
ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2556
  1 files      80 downloads
Download
ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2556
  1 files      26 downloads
Download
ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2555
  1 files      16 downloads
Download
ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2555
  1 files      13 downloads
Download
ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2555
  1 files      14 downloads
Download
ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2552
  1 files      10 downloads
Download
ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551
  1 files      12 downloads
Download
ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2550
  1 files      10 downloads
Download
ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550
  1 files      21 downloads
Download
ประกาศ : เรื่อง การจัดสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561
  1 files      307 downloads
Download
ประกาศ : เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561
  1 files      186 downloads
Download
ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2561
  1 files      311 downloads
Download
ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2560
  1 files      155 downloads
Download
ประกาศ : เรื่อง การเลือกกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ผู้แทนพนักงานราชการ และผู้แทนลูกจ้าง พ.ศ.2561
  1 files      35 downloads
Download
หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการประเมินผลงานเพื่อประกอบการพิจารณาต่อสัญญาจ้างสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (ลงวันที่ 10 เม.ย.61)
  1 files      181 downloads
Download
ประกาศ : เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยประเภทผู้แทน พ.ศ.2561
  1 files      32 downloads
Download
ประกาศ : ผลการประเมินเพื่อปรับระเดับชั้นงานของลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2560
  1 files      8 downloads
Download
ประกาศ : หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้าง พ.ศ. 2560
  1 files      14 downloads
Download
ประกาศ : อัตราการจ่ายเงินสมนาคุณแก่คณะกรรมการ อนุกรรมการหรือผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานสายสนับสนุน พ.ศ. 2560
  1 files      10 downloads
Download
ประกาศ : รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาเป็นผู้บริหาร และบุคลากรดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัลตามโครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย งานปีใหม่ ประจำปี 2560 พ.ศ. 2559
  1 files      12 downloads
Download
ประกาศ : หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้บริหารและบุคลากรดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัลตามโครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย งานปีใหม่ ประจำปี 2560 พ.ศ. 2559
  1 files      12 downloads
Download
ประกาศ : การกำหนดส่วนราชการและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้มีฐานะเทียบเท่ากอง พ.ศ. 2559
  1 files      14 downloads
Download
ประกาศ : หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2559
  1 files      10 downloads
Download
ประกาศ : หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
  1 files      26 downloads
Download
ประกาศ : แนวทางและหลักเกณฑ์การลงเวลาปฏิบัติราชการโดยการสแกนลายนิ้วมือ พ.ศ. 2559
  1 files      30 downloads
Download
ประกาศ : การจ่ายเงินทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2559
  1 files      26 downloads
Download
ประกาศ : มาตรฐานความสามารถด้านภาษาต่างประเทศของผู้ขอรับทุนเพื่อศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2559
  1 files      15 downloads
Download
ประกาศ : หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานและการพิจารณาเพื่อจ้างต่อในระยะที่สองของลูกจ้าง พ.ศ. 2559
  1 files      21 downloads
Download
ประกาศ : การจัดสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
  1 files      19 downloads
Download
ประกาศ : การจัดสวัสดิการพนักงามหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
  1 files      8 downloads
Download
ประกาศ : แนวทางการประเมินบุคลากรโดยผู้ร่วมงาน (Peer Assessment) ในภาพรวมของพฤติกรรมการทำงานด้านความร่วมมือ การเอาใจใส่ ความตั้งใจ และความรับผิดชอบในหน้าที่ สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2559
  1 files      19 downloads
Download
ประกาศ : การจัดสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) พ.ศ. 2559
  1 files      9 downloads
Download
ประกาศ : บัญชีรายชื่อตำแหน่งและอัตราค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูง ของลูกจ้าง พ.ศ. 2559
  1 files      9 downloads
Download
(ยกเลิก)ประกาศ : หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้าง พ.ศ. 2559
  1 files      9 downloads
Download
ประกาศ : หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้าง พ.ศ. 2559
  1 files      9 downloads
Download
ประกาศ : หลักเกณฑ์และวิธีการคิดค่าภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559
  1 files      93 downloads
Download
ประกาศ : มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษสำหรับการรับสมัครอาจารย์ประจำที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยารับเข้าใหม่ พ.ศ. 2559
  1 files      82 downloads
Download
ประกาศ : การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งสถาปนิกและวิศวกร พ.ศ. 2559
  1 files      10 downloads
Download
ประกาศ : หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่และการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
  1 files      27 downloads
Download
ประกาศ : หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
  1 files      14 downloads
Download
ประกาศ : มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
  1 files      32 downloads
Download
ประกาศ : การกำหนดฐานอัตราค่าจ้างแรกบรรจุตามคุณวุฒิของลูกจ้าง พ.ศ. 2558
  1 files      8 downloads
Download
ประกาศ : บัญชีอัตราเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
  1 files      26 downloads
Download
ประกาศ : การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
  1 files      36 downloads
Download
ประกาศ : การจัดสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
  1 files      7 downloads
Download
ประกาศ : หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
  1 files      20 downloads
Download
ประกาศ : การจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร ของพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
  1 files      10 downloads
Download
ประกาศ : การจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร ของพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ พ.ศ. 2557
  1 files      11 downloads
Download
ประกาศ : การกำหนดฐานอัตราค่าจ้างแรกบรรจุตามคุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557
  1 files      21 downloads
Download
ประกาศ : การจัดสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) พ.ศ. 2558
  1 files      10 downloads
Download
ประกาศ : หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2557
  1 files      8 downloads
Download
ประกาศ : กรอบวงเงินทุนสนับสนุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2557
  1 files      9 downloads
Download
ประกาศ : เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พ.ศ.2555
  1 files      35 downloads
Download
เอกสารแนบท้ายประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พ.ศ. 2555
  1 files      27 downloads
Download
ประกาศ : ยกเลิกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2555
  1 files      10 downloads
Download
ประกาศ : แนวปฏิบัติในการลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน พนักงานมหาวิทยาลัยและบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2554
  1 files      19 downloads
Download
ประกาศ : หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2554
  1 files      8 downloads
Download
ประกาศ : หลักเกณฑ์การพิจารณาการให้ทุนเพื่อพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2553
  1 files      11 downloads
Download
ประกาศ : หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่และการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552
  1 files      30 downloads
Download
ประกาศ : แนวทางการบริหารงานพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป พ.ศ. 2552
  1 files      19 downloads
Download

 

แบบฟอร์มทั่วไป  แบบฟอร์มสัญญาจ้าง
ประกาศมหาวิทยาลัย ข้อบังคับ
ระเบียบ ข้อมูลการแสกนนิ้ว