ที่ตั้ง

ชั้น 11 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงค์ (อาคาร 6)
1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์  02-473-7000

งานบริหารทั่วไป ต่อ 1111

งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ฯ ต่อ 1112 และ 1104

งานพัฒนาระบบงานอัตรากำลังฯ ต่อ 1105

งานกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ต่อ 1105

งานวินัย และนิติการ ต่อ 1992

E-Maill

[email protected]

[email protected]

Facebook FanPage

กองบริหารงานบุคคล ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา