เอกสารทั้งหมด

Title Download
แบบคำขอจ้างบุคลากรนอกกรอบอัตรากำลังสายสอน
  1 files      6 downloads
Download
หนังสือรับรอง (บุคลากรทุกประเภท)
  1 files      945 downloads
Download
หนังสือขอลาออกจากราชการ
  1 files      298 downloads
Download
แบบเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ (สปส.9-02)
  1 files      120 downloads
Download
ฟอร์มเก็บข้อมูล 2561
  1 files      131 downloads
Download
แบบพิมพ์หนังสือราชการใหม่พร้อมตัวอย่างการพิมพ์
  1 files      131 downloads
Download
คำขอมีบัตรประจำตัว หรือมีบัตรประจำตัวใหม่
  1 files      496 downloads
Download
ขออนุญาตไปราชการในประเทศ
  1 files      753 downloads
Download
ขอปรับวุฒิ/เพิ่มวุฒิ การศึกษา
  1 files      238 downloads
Download
ขออนุญาตไปราชการต่างประเทศ
  1 files      264 downloads
Download
แบบฟอร์มกรอบอัตรากำลังและแผนพัฒนาบุคลากร
  1 files      88 downloads
Download
ใบขอยกเลิกวันลา
  1 files      229 downloads
Download
ใบลาพักผ่อน
  1 files      1480 downloads
Download
ใบลาอุปสมบท‏
  1 files      66 downloads
Download
ใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
  1 files      88 downloads
Download
ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว
  1 files      1474 downloads
Download

 

แบบฟอร์มทั่วไป  แบบฟอร์มสัญญาจ้าง
ประกาศมหาวิทยาลัย ข้อบังคับ
ระเบียบ ข้อมูลการแสกนนิ้ว