Title Download
แบบคำขอจ้างบุคลากรนอกกรอบอัตรากำลัง
  1 files      52 downloads
Download
หนังสือรับรอง (บุคลากรทุกประเภท)
  1 files      1299 downloads
Download
หนังสือขอลาออกจากราชการ
  1 files      360 downloads
Download
แบบเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ (สปส.9-02)
  1 files      141 downloads
Download
ฟอร์มเก็บข้อมูล 2561
  1 files      140 downloads
Download
แบบพิมพ์หนังสือราชการใหม่พร้อมตัวอย่างการพิมพ์
  1 files      146 downloads
Download
คำขอมีบัตรประจำตัว หรือมีบัตรประจำตัวใหม่
  1 files      602 downloads
Download
ขออนุญาตไปราชการในประเทศ
  1 files      1007 downloads
Download
ขอปรับวุฒิ/เพิ่มวุฒิ การศึกษา
  1 files      279 downloads
Download
ขออนุญาตไปราชการต่างประเทศ
  1 files      381 downloads
Download
แบบฟอร์มกรอบอัตรากำลังและแผนพัฒนาบุคลากร
  1 files      105 downloads
Download
ใบขอยกเลิกวันลา
  1 files      262 downloads
Download
ใบลาพักผ่อน
  1 files      1830 downloads
Download
ใบลาอุปสมบท‏
  1 files      81 downloads
Download
ใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
  1 files      101 downloads
Download
ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว
  1 files      2053 downloads
Download

 

แบบฟอร์มทั่วไป  แบบฟอร์มสัญญาจ้าง
ประกาศมหาวิทยาลัย ข้อบังคับ
ระเบียบ ข้อมูลการแสกนนิ้ว