กิจกรรม

กิจกรรมประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการอบรม เรื่อง วินัยและการรักษาวินัยสำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะการให้บริการและระบบบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี กิจกรรมวินัยและการรักษาวินัยสำหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัย

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2568

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรมที่ 1 การเขียนแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

กิจกรรมประจำปีงบประมาณ 2564

การสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินบำรุงการศึกษา) และพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2565

โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาในการเขียนหนังสือราชการ

โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อการบริการอย่างใส่ใจ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลักดันบุคลากรสายสนับสนุนจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
– กิจกรรม : วิพากษ์คู่มือการปฏิบัติ
– กิจกรรม : การประชุมเสนอข้อคิดเห็นและติดตามการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
– กิจกรรม : ประชุมชี้แจงแนวทางการผลักดันบุคลากรสายสนับสนุนจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (ผู้เข้าร่วม)