กิจกรรมประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการพัฒนาสมรรถนะการให้บริการและระบบบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี
กิจกรรมที่ 1 เครียด เศร้า จัดการได้ กายใจเป็นสุข สนุกกับการทำงาน


กิจกรรมที่ 2 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับบุคลากร หัวข้อ Don’t & Do รู้แล้วจะไม่ทำผิด


(รอดำเนินการ) กิจกรรมที่ 3 องค์กรสุขภาวะกับการเติบโตอย่างยั่งยืน

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน

(รอดำเนินการ) กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานโดยพี่เลี้ยง
(รอดำเนินการ) กิจกรรมที่ 3 การประชุมวิพากษ์คู่มือการปฏิบัติงาน
(รอดำเนินการ) กิจกรรมที่ 4 ประชุมชี้แจงแนวทางการผลักดันบุคลากรสายสนับสนุน (พี่เลี้ยง)
กิจกรรมที่ 5 แนวทางการจัดทำผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์จากงานประจำ

(รอดำเนินการ) กิจกรรมที่ 6 อาหารและโภชนาการกับการดูแลสุขภาพ
(รอดำเนินการ) กิจกรรมที่ 7 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม

 

กิจกรรมประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการปฐมนิเทศบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ บ้านสวนแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม

โครงการอบรม เรื่อง วินัยและการรักษาวินัยสำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะการให้บริการและระบบบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี กิจกรรมวินัยและการรักษาวินัยสำหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัย

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2568

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

กิจกรรมที่ 5 การวิพากษ์คู่มือการปฏิบัติงาน

กิจกรรมที่ 3 ประชุมชี้แจงแนวทางการผลักดันบุคลากรสายสนับสนุนจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (ผู้เข้าร่วม)

กิจกรรมที่ 1 การเขียนแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

กิจกรรมประจำปีงบประมาณ 2564

การสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินบำรุงการศึกษา) และพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2565

โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาในการเขียนหนังสือราชการ

โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อการบริการอย่างใส่ใจ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลักดันบุคลากรสายสนับสนุนจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
– กิจกรรม : วิพากษ์คู่มือการปฏิบัติ
– กิจกรรม : การประชุมเสนอข้อคิดเห็นและติดตามการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
– กิจกรรม : ประชุมชี้แจงแนวทางการผลักดันบุคลากรสายสนับสนุนจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (ผู้เข้าร่วม)