กองบริหารงานบุคคล


นายพิสิฐ วงศ์วัฒนากูล

รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล

งานบริหารงานทั่วไป


นางพิมพิศา บรรเจิดศีล

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับปฏิบัติการ

ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป

 • หนังสือรับรองทุกประเภท
 • งานประกันคุณภาพการศึกษา

 


นายกิตติศักดิ์ ลีมี

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับปฏิบัติการ

 • การลงเวลาปฏิบัติราชการ
 • การลาตามระเบียบราชการ
 • เว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล

 


นางสาวสุวิมล  ศรีขจร 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับปฏิบัติการ

 • งานสารบรรณและธุรการ
 • บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • คำสั่งอนุญาตเดินทางไปราชการ

งานพัฒนาระบบงาน อัตรากำลัง และบุคลากร


นางสาวจุฑามาศ สุทธิแสน

ตำแหน่ง บุคลากร
ระดับปฏิบัติการ

ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้างาน งานพัฒนาระบบงาน อัตรากำลัง และบุคลากร

 • กรอบอัตรากำลังบุคลากร
 • การพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของสายสนับสนุน
 • การจัดทำโครงการและงบประมาณ


นางสาวอภิญญา สุขโข

ตำแหน่ง บุคลากร
ระดับปฏิบัติการ

 • แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
 • โครงการพัฒนาบุคลากร
 • แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ฯ

 

 

งานกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ


นางสาวศิริรัตน์ ขันอุดทา

ตำแหน่ง บุคลากร
ระดับปฏิบัติการ

ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้างาน งานกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

 • คณะครุศาสตร์ 
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • วิทยาลัยการดนตรี

งานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.)

 


นางสาวกาญจนาพร นนทรัตน์

ตำแหน่ง บุคลากร
ระดับปฏิบัติการ

การขอตำแหน่งทางวิชาการ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • คณะวิทยาการจัดการ
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.)

 

งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ


นายพิศิษฐ์ บุญญาอธิมาตร

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับชำนาญการ

ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้างาน งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน
 • สถิติและข้อมูลบุคลากร
 • งานเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)

 

 


นางสาวนิรชา เกตุภักดีกูล

ตำแหน่ง พนักงานธุรการ 
ระดับปฏิบัติการ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

การเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง

 • ข้าราชการ

การประเมินข้าราชการดีเด่น


นางสาววรรณรัตน์ ชาญศิริ 

ตำแหน่ง บุคลากร
ระดับปฏิบัติการ

 • บำเหน็จ บำนาญของข้าราชการ 
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • กองทุนสุริยะ
 • งานเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)


นางสาวพรลภัส ธานี

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับปฏิบัติการ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

การเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง

 • พนักงานมหาวิทยาลัย (งปม.)

กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย

 

 


นางสาวกฤติยา ภักดีทา

ตำแหน่ง บุคลากร
ระดับปฏิบัติการ

การรับสมัครบุคลากร

ประกันสังคม

การตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา

 


นางสาวอัญชิสา สกุลเจริญ

ตำแหน่ง บุคลากร
ระดับปฏิบัติการ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

การเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง

-พนักงานมหาวิทยาลัย (บกศ.)

-พนักงานราชการ

-ลูกจ้างประจำ

-ลูกจ้าง

การบริหารอัตราพนักงานราชการ

 

งานวินัยและนิติการ


น.ส.สุภาพร ซ่อนกลิ่น

ตำแหน่ง นิติกร
ระดับปฏิบัติการ

ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้างาน งานวินัยและนิติการ

งานทุนพัฒนาบุคลากร

ร่างระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ

ตรวจร่างบันทึกความเข้าใจ/บันทึกข้อตกลง (MOU/MOA)

การดำเนินการทางวินัย


น.ส.ดาวประกาย สุขสี

ตำแหน่ง นิติกร
ระดับปฏิบัติการ

ร่างระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ

การดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง 

คดีปกครอง หรือคดีอื่น

การบังคับคดีทางปกครอง/แพ่ง

การดำเนินการทางวินัย


น.ส.นิจวิภา หนูนอก

ตำแหน่ง นิติกร
ระดับปฏิบัติการ

งานลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน

ร่างระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ

ตรวจร่างสัญญา

การดำเนินการทางวินัย


นายพิสิฐ วงศ์วัฒนากูล

ตำแหน่ง นิติกร
ระดับปฏิบัติการ

 

ร่างระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ

ตรวจร่างสัญญา

การดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง 

คดีปกครอง หรือคดีอื่น

การดำเนินการทางวินัย

Loading