บุคลากร กองบริหารงานบุคคล

ดาวน์โหลด : 3521/2560 คำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรกองบริหารงานบุคคล

ดาวน์โหลด : ขั้นตอนการทำงานของบุคลากรกร – งานบริหารงานทั่วไป –

  ดาวน์โหลด : ขั้นตอนการทำงานของบุคลากรกร – งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ฯ –

 ดาวน์โหลด : ขั้นตอนการทำงานของบุคลากรกร – งานพัฒนาระบบงาน อัตรากำลังและบุคลากร –

 ดาวน์โหลด : ขั้นตอนการทำงานของบุคลากรกร – งานกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ-

ดาวน์โหลด : ขั้นตอนการทำงานของบุคลากรกร – งานวินัยและนิติการ –

ขั้นตอนการทำงานของบุคลากร กองบริหารงานบุคคล ที่กำหนดระยะเวลาไว้อย่างชัดเจน
ดาวน์โหลด : การรับในลาทุกประเภทจากงานสารบรรณ  ดาวน์โหลด : งานจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนพัฒนาบุคลากร 
ดาวน์โหลด : งานเบิกเงินทุนพัฒนาบุคลากร  ดาวน์โหลด : งานการขอพระราชทานเพลิงศพ 
ดาวน์โหลด : งานด้านการลาศึกษาต่อ หรือ การฝึกอบรม ในประเทศ ดาวน์โหลด : งานการพิจารณาตรวจสอบการปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย
ดาวน์โหลด : การขอมีบัตรประจำตัวของรัฐ

4,243 total views, 3 views today

นางพิมพิศา บรรเจิดศีล

ภาระงาน

1. ศึกษา วิเคราะห์ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการและข้อบังคับของทางราชการเพื่อปฏิบัติและแนะนำให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
2. รับผิดชอบและควบคุมงานสารบรรณ งานรับ – ส่งหนังสือ ทะเบียนรับใบลาทุกประเภท ทะเบียนคุมฎีกาเบิก-จ่าย ทะเบียนรับหนังสือรับรอง ทะเบียนรับบัตรประจำตัวของบุคลากรทุกประเภท และงานพิมพ์เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
3. จัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศต่าง ๆ ในฐานข้อมูลบุคลากรทุกประเภท
4. ควบคุม – ตรวจสอบครุภัณฑ์ ของหน่วยงาน
5. งานเลขานุการและงานบริหารทั่วไปของกองบริหารงานบุคคล
7. ตรวจสอบการลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรทุกประเภทสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยการดนตรี ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8. งานประกันคุณภาพการศึกษา
9. งานความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
10. รวบรวมและจัดทำปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน ของกองบริหารงานบุคคล
11. รวบรวมและจัดทำรายงานประจำปีของกองบริหารงานบุคคล
12. จัดทำบัตรอนุญาตและเอกสารที่เกี่ยวข้องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
13. ดำเนินการเกี่ยวกับการสแกนเอกสารต่างๆ
14. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

นายกิตติศักดิ์  ลีมี

ภาระงาน

1. ศึกษา วิเคราะห์ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการและข้อบังคับของทางราชการเพื่อปฏิบัติและแนะนำให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
2. ดำเนินการเกี่ยวกับการลาประเภทต่าง ๆ ของบุคลากรทุกประเภทที่สแกนลายนิ้วมือที่ส่วนกลาง
3. บันทึกการลาประเภทต่างๆ ของบุคลากรทุกประเภทที่สแกนลายนิ้วมือที่ส่วนกลางลงในระบบสารสนเทศ (ERP)
4. จัดทำสรุปข้อมูล การลาประเภทต่างๆ ของบุคลากรทุกประเภทที่สแกนลายนิ้วมือที่ส่วนกลาง
5. ดำเนินการเกี่ยวกับการสแกนลายนิ้วมือ ของบุคลากรทุกประเภทที่สแกนลายนิ้วมือที่ส่วนกลาง
6. บันทึกการลงเวลาปฏิบัติราชการโดยการสแกนลายนิ้วมือของบุคลากรทุกประเภทที่สแกนลายนิ้วมือที่ส่วนกลาง ลงในระบบสารสนเทศ (ERP)
7. จัดทำสรุปข้อมูลการลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรทุกประเภทที่สแกนลายนิ้วมือที่ส่วนกลาง
8. จัดทำสรุปข้อมูล “สาย” ของบุคลากรทุกประเภทที่สแกนลายนิ้วมือที่ส่วนกลาง
9. จัดทำสรุปข้อมูล การลืมสแกนลายนิ้วมือ ของบุคลากรทุกประเภทที่สแกนลายนิ้วมือที่ส่วนกลาง
10. บันทึกการลืมสแกนลายนิ้วมือ ของบุคลากรทุกประเภทที่สแกนลายนิ้วมือที่ส่วนกลาง ลงในระบบสารสนเทศ (ERP) พร้อมทั้งตรวจสอบจำนวนครั้ง
11. บันทึกการยกเว้นการสแกนลายนิ้วมือ ของบุคลากรทุกประเภทที่สแกนลายนิ้วมือที่ส่วนกลาง
ลงในระบบสารสนเทศ (ERP)
12. จัดทำสรุปข้อมูลการลงเวลาการปฏิบัติงานล่วงเวลา (โอที) ของบุคลากรทุกประเภทที่สังกัด สำนัก / สถาบัน / หน่วยงาน
13. จัดทำปฏิทินการลงเวลาการปฏิบัติงานล่วงเวลา (โอที)
14. จัดทำข้อมูลสถิติการสแกนนิ้วมือบนระบบสารสนเทศและรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
15. จัดทำคำสั่งลาอุปสมบท และคำสั่งกลับเข้าปฏิบัติราชการ(หลังจากลาอุปสมบท)
16. บันทึกการไปราชการของบุคลากรทุกประเภทที่สแกนลายนิ้วมือที่ส่วนกลาง ลงในระบบสารสนเทศ (ERP)
17. ดูแล / ตรวจสอบกล้องวงจรปิด กรณีมีการขอตรวจสอบการสแกนลายนิ้วมือจากกล้องวงจรปิด
18. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

นางวรรณรัตน์ พีสะระ

ภาระงาน

1. ศึกษา วิเคราะห์ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และข้อบังคับของทางราชการเพื่อปฏิบัติและแนะนำให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
2. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอรับ บำเหน็จ บำนาญ ของข้าราชการ
บำนาญปกติ(เกษียณอายุราชการ)
บำเหน็จดำรงชีพ
บำเหน็จตกทอด และเงินช่วยพิเศษ 3 เดือน (ถึงแก่กรรม)
บำเหน็จตกทอดค้ำประกันเงินกู้
บำเหน็จลูกจ้างปกติ(เกษียณอายุราชการ)
3. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราให้กับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย
4. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอเข็มเชิดชูเกียรติ(ครุฑทองคำ)
5. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอรับโล่ 25 ปี
6. ดำเนินการเกี่ยวกับการการขอพระราชทานเพลิงศพ
7. จัดทำฐานข้อมูลทะเบียนประวัติของบุคลากรของมหาวิทยาลัย
8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวนิรชา เกตุภักดีกูล

ภาระงาน

1. ศึกษา วิเคราะห์ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการและข้อบังคับของทางราชการ เพื่อปฏิบัติและแนะนำให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
2. ดำเนินการเกี่ยวกับประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
3. ดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ
4. ดำเนินการเกี่ยวกับงานโครงการจ่ายตรงร่วมกับกรมบัญชีกลาง
5. จัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการ
6. จัดทำข้อมูลระบบสารสนเทศในฐานข้อมูลของข้าราชการและผู้ตำแหน่งทางบริหาร
7. ปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิของข้าราชการ
8. จัดทำข้อมูล สถิติและให้บริการเกี่ยวกับฐานข้อมูลของข้าราชการ
9. สรรหา / โอน – ย้าย และบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ
10. ดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
11. กำหนดทะเบียนตำแหน่งผู้บริหารที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งทางบริหาร
12. ปรับปรุงแก้ไขเงินเดือนข้าราชการกรณีได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
13. ดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ (กบข.)
14. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรเงินรางวัลแต่ละปีงบประมาณ
15. จัดทำรายงานคลังข้อมูลอุดมศึกษาประเภทบุคลากร ประจำปีการศึกษาภาคเรียนที่ 1 และ 2 (50 ตาราง) ส่ง สกอ.
16. ประสานข้อมูลและรายงานข้อมูลบุคลากรทุกประเภทกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
17. ประสานข้อมูลประกันคุณภาพภายในและภายนอก
18. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

นายพิศิษฐ์ บุญญาอธิมาตร

ภาระงาน

1. ศึกษา วิเคราะห์ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และข้อบังคับของทางราชการเพื่อปฏิบัติและแนะนำให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
2. ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
3. ดำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง การเปลี่ยนประเภทตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และตัดโอนตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน
4. ดำเนินการเกี่ยวกับการแจ้งเข้า / แจ้งออก / เปลี่ยนแปลงข้อมูลของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
5. จัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในฐานข้อมูลบุคลากร
6. บันทึกข้อมูลการเข้าร่วมโครงการ การฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน ที่จัดโดยกองบริหารงานบุคคล ในฐานข้อมูลบุคลากร
7. บันทึกข้อมูลการเข้าร่วมโครงการ การฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน ตามที่หน่วยงานภายในอื่น ๆ ร้องขอในฐานข้อมูลบุคลากร
8. บันทึกข้อมูลรูปภาพบุคลากรลงฐานข้อมูลบุคลากร
9. ถ่ายภาพการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดโดยกองบริหารงานบุคคล
10. จัดทำข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับบุคลากรตามที่หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกร้องขอ
11. จัดทำสถิติและปรับปรุงข้อมูลสถิติบุคลากรทั้งหมดแยกตามสถานภาพและหน่วยงาน
12. จัดทำสถิติและปรับปรุงข้อมูลสถิติบุคลากรสายวิชาการแยกตามสถานภาพและการดำรงตำแหน่ง
13. จัดทำสถิติและปรับปรุงข้อมูลสถิติการลาออกจากราชการของบุคลากรทั้งหมด
14. จัดทำข้อมูลรายชื่อบุคลากร ณ 1 มีนาคม และ ณ 1 กันยายน ของทุกปี ส่งให้สำนักคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ทำระบบประเมินบุคลากรโดยผู้ร่วมงาน (Peer Assessment) ในภาพรวมของพฤติกรรมการทำงาน และส่งข้อมูลสรุปผลการประเมินให้บุคลากรในงานสรรหาฯ ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป
15. ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย
16. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
17. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวพรลภัส ธานี

ภาระงาน

1. ศึกษา วิเคราะห์ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และข้อบังคับของทางราชการเพื่อปฏิบัติและแนะนำ ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
2. ดำเนินการเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน)
3. ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน)
4. ดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน)
5. จัดทำบัญชีถือจ่ายของพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน)
6. ปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน)
7. ดำเนินการเกี่ยวกับการต่อสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน)
8. ดำเนินการเกี่ยวกับการลาออกจากราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน)
9. จัดทำข้อมูล สถิติและให้บริการเกี่ยวกับฐานข้อมูลของพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน)
10. จัดทำข้อมูลระบบสารสนเทศของพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ในฐานข้อมูลบุคลากร
11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวนภัสวรรณ ดวงจันทร์

ภาระงาน

1. ประเมินผลการปฏิบัติงานราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย (บกศ.) และพนักงานราชการ (รอบ 1-2) เพื่อปรับอัตราเงินเดือนประจำปี
2. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ และลูกจ้าง เพื่อเลื่อนขั้นค่าจ้างประจำปี
3. ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรประเภทต่าง ๆ ได้แก่ พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินบำรุงการศึกษา) , พนักงานราชการ , ลูกจ้าง (เงินรายได้)
4. ดำเนินการเกี่ยวกับการลาออกจากการปฏิบัติราชการบุคลากรประเภทต่าง ๆ ได้แก่ พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินบำรุงการศึกษา) , พนักงานราชการ , ลูกจ้าง (เงินรายได้)
5. ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินทดลองการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินบำรุงการศึกษา) , ลูกจ้าง (เงินรายได้)
6. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินบำรุงการศึกษา) , พนักงานราชการ
7. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำคำสั่งจ้างของลูกจ้างในระยะต่าง ๆ ตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด
8. จัดทำข้อมูลระบบสารสนเทศของบุคลากร ในฐานข้อมูลบุคลากร ได้แก่ พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินบำรุงการศึกษา), พนักงานราชการ , ลูกจ้างประจำ , ลูกจ้าง (เงินรายได้)
9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
- ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกองบริหารงานบุคคล
- ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการกองทุนบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน

นางสาวจุฑามาศ สุทธิแสน

ภาระงาน

1. ศึกษา วิเคราะห์และรวบรวมปัญหาเกี่ยวกับระบบงานบุคคลของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
2. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบบุคคลของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
3. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนอัตรากำลังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ กรอบอัตรากำลังลูกจ้างประจำและกรอบอัตรากำลังของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
4. ศึกษา วิเคราะห์ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล ทั้งที่หน่วยงานกลางของรัฐกำหนด และมหาวิทยาลัยกำหนดเพื่อปฏิบัติและแนะนำให้คำปรึกษาแก่หน่วยงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
5. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติงานและปฏิทินการปฏิบัติงานของกองบริหารงานบุคคล
6. ดำเนินการเกี่ยวกับการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
7. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้งงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ของกองบริหารงานบุคคล
8. จัดทำรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน
9. จัดทำผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำไตรมาส
10. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของกองบริหารงานบุคคล
11. ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับงานพัฒนาบุคลากรกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
12. ดูแล และปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของกองบริหารงานบุคคล
13. จัดทำข้อมูลสถิติบุคลากรของมหาวิทยาลัยบนเว็บไซต์ของกองบริหารงานบุคคล
14. จัดซื้อ – จัดจ้าง วัสดุและครุภัณฑ์ของกองบริหารงานบุคคล
15. การเบิก – จ่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ของกองบริหารงานบุคคล
16. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวศิริรัตน์ ขันอุดทา

ภาระงาน

1. ศึกษา วิเคราะห์ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการและข้อบังคับของทางราชการ เพื่อปฏิบัติและแนะนำให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
2. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย(สายสอน) คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาลัยการดนตรี
3. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้งงบประมาณ และเบิกจ่ายเงินงบประมาณในการดำเนินการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
3. จัดทำรายละเอียดของผู้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ทั้งที่ผ่านการประเมินและไม่ผ่านการประเมินและรายงานต่อหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
4. ออกคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสอน) ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
5. การกำหนดทะเบียนตำแหน่งข้าราชการที่มีสิทธิ์ได้รับเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ
6. จัดทำข้อมูลระบบสารสนเทศของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (สายสอน) ในฐานข้อมูลบุคลากรของมหาวิทยาลัย และฐานข้อมูลทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการแห่งชาติของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7. ดำเนินการจัดทำโล่ เกียรติบัตร และพิธีมอบโล่แก่ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวนัฏตินา นาคมนต์

ภาระงาน

1. ศึกษา วิเคราะห์ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการและข้อบังคับของทางราชการ เพื่อปฏิบัติและแนะนำให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
2. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย(สายสอน) คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในการดำเนินการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
4. จัดทำรายละเอียดของผู้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ทั้งที่ผ่านการประเมินและไม่ผ่านการประเมินและรายงานต่อหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
5. จัดทำข้อมูลระบบสารสนเทศของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (สายสอน) ในฐานข้อมูลบุคลากรของมหาวิทยาลัย และฐานข้อมูลทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการแห่งชาติของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. ดำเนินการจัดทำโล่ เกียรติบัตร และพิธีมอบโล่แก่ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
7. จัดซื้อ – จัดจ้าง วัสดุและครุภัณฑ์ของกองบริหารงานบุคคล
8. การเบิก – จ่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ของกองบริหารงานบุคคล
9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
10. งานบริหารทั่วไปของงานกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

นายพิสิฐ วงศ์วัฒนากูล

ภาระงาน

1. ศึกษา วิเคราะห์ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการและข้อบังคับของทางราชการเพื่อปฏิบัติและแนะนำให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
2. งานวินัยและนิติการ
- จัดทำ/ร่างข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ต่างๆของมหาวิทยาลัยตามที่ได้รับมอบหมาย
- ให้ความเห็นทางกฎหมายต่อผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต่างๆ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
- การดำเนินการทางวินัยและสอบสวนการกระทำผิดกฎระเบียบหรือจรรยาบรรณของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
- ดำเนินการคดีทางศาลและข้อพิพาทกับบุคคลภายนอก
- การคำนวณเงินชดใช้ตามสัญญา และการหาผู้รับผิดชอบทางแพ่ง
- ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการการประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย
3. งานนิติกรรม สัญญาต่างๆ
- ตรวจสอบสัญญาและให้ความเห็นทางกฎหมายในการดำเนินงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ให้ความเห็นทางกฎหมายต่อผู้บังคับบัญชา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
- ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก
- งานบริหารทั่วไปของงานวินัยและนิติการ
- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานเพื่อการเพิ่มวุฒิและการปรับวุฒิการศึกษา

นางสาวสุภาพร ซ่อนกลิ่น

ภาระงาน

1. ศึกษา วิเคราะห์ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการและข้อบังคับของทางราชการเพื่อปฏิบัติและแนะนำให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
2. งานทุนพัฒนาบุคลากร
- จัดทำข้อมูลระบบสารสนเทศบุคลากรที่ขอรับทุนพัฒนาบุคลากรในฐานข้อมูลบุคลากร
- ควบคุมดูแลให้ผู้รับทุนปฏิบัติตามสัญญาและกฎระเบียบ
- ติดตามสถานะทางการศึกษาของผู้รับทุน และติดตามการรายงานผลการศึกษา
- ควบคุมและดูแลการเบิกจ่ายเงินทุน
- ดำเนินการจัดทำคำสั่งขยายระยะเวลาการศึกษากรณีผู้รับทุนขอขยายระยะเวลาการศึกษา
- ควบคุมให้ผู้รับทุนกลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ภายหลังสำเร็จการศึกษา หรือหลังสัญญาทุน ต้องยุติลงไม่ว่ากรณีใดๆ
3. งานวินัยและนิติการ
- จัดทำ/ตรวจร่าง สัญญาทางปกครอง
- จัดทำ/ร่างข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ต่างๆของมหาวิทยาลัยตามที่ได้รับมอบหมาย
- ให้ความเห็นทางกฎหมายต่อผู้บังคับบัญชา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
- การคำนวณชดใช้ตามสัญญา และการสรรหาผู้รับผิดชอบทางแพ่ง
- การดำเนินการทางวินัยและสอบสวนการกระทำผิดกฎ ระเบียบ หรือจรรยาบรรณของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวดาวประกาย สุขสี

ภาระงาน

1. ศึกษา วิเคราะห์ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการและข้อบังคับของทางราชการเพื่อปฏิบัติและแนะนำให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
2. งานวินัยและนิติการ
- จัดทำ/ตรวจร่าง สัญญาทางปกครอง
- จัดทำ/ร่างข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ต่างๆของมหาวิทยาลัยตามที่ได้รับมอบหมาย
- ให้ความเห็นทางกฎหมายต่อผู้บังคับบัญชา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
- การคำนวณชดใช้ตามสัญญา และการสรรหาผู้รับผิดชอบทางแพ่ง
- ประสานงานเพื่อดำเนินคดีทางศาล
- ดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดี
- การดำเนินการทางวินัยและสอบสวนการกระทำผิดกฎระเบียบหรือจรรยาบรรณของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
3. งานลาศึกษาต่อ
- จัดทำข้อมูลระบบสารสนเทศบุคลากรที่ขอลาศึกษาต่อในฐานข้อมูล
- ควบคุมดูแลให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัยที่ขอลาศึกษาต่อปฏิบัติตามสัญญาและกฎระเบียบ
4. งานนิติกรรม สัญญาต่างๆ
5. งานติดต่อและประสานกับหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย