หมายเหตุ

* สมาชิกสามารถใช้สิทธิสวัสดิการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป และดำเนินการเบิกจ่ายในระบบสวัสดิการได้ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 (ระบบเบิกสวัสดิการอยู่ในระหว่างการจัดทำข้อมูลและติดตั้งระบบ)
** กรณีมีข้อสงสัย หรือสอบถามข้อมูลด้านการสมัครสมาชิก/รายชื่อ ข้อมูลส่วนบุคคล โทร 1112 กองบริหารงานบุคคล  (นางสาวนภัสวรรณ ดวงจันทร์)
***กรณีมีข้อสงสัย หรือสอบถามข้อมูลด้านการเบิกสวัสดิการต่างๆ โทร 1200 กองคลัง  (นางสาวทัศนีย์ แสงรูจีย์)

Loading