รายชื่อผู้ลงทะเบียนและสิทธิการตรวจสุขภาพประจำปี 2565 (สิทธิประกันสังคม)

แบบเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์

แจ้งสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ

 การสร้างบัตรประกันสังคม (SSO Connect)

 แบบฟอร์มขอรับประโยชน์ทดแทน

 แบบฟอร์มของกองทุนประกันสังคม

 แบบฟอร์มที่ต้องใช้กรณีว่างงาน

  ข้อมูลสถานพยาบาล

การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี

รายงานการแจ้งเปลี่ยนสถานพยาบาล

 รายงานแจ้งผลการเปลี่ยนสถานพยาบาล 6/2561 

 รายงานแจ้งผลการเปลี่ยนสถานพยาบาล 5/2561

 รายงานแจ้งผลการเปลี่ยนสถานพยาบาล 4/2561

 รายงานแจ้งผลการเปลี่ยนสถานพยาบาล 3/2561

 รายงานแจ้งผลการเปลี่ยนสถานพยาบาล 2/2561

 รายงานแจ้งผลการเปลี่ยนสถานพยาบาล 1/2561

 รายงานแจ้งผลการเปลี่ยนสถานพยาบาล 17/12/60

Loading