ประกาศ : รายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเข้ารับเลือกตั้งเป็นประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง รายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเข้ารับเลือกตั้งเป็นประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เปลี่ยนหน้าคลิก ด้านล้างนี้ เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทย ...

รับสมัครคัดเลือก ผู้พิการหรือผู้ดูแลคนพิการ เพื่อเข้ารับสิทธิ์ในการใช้สถานที่จำหน่ายสินค้า หรือบริการของมหาวิทยาลัยในการประกอบอาชีพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครคัดเลือก ผู้พิการหรือผู้ดูแลคนพิการ เพื่อเข้ารับสิทธิ์ในการใช้สถานที่จำหน่ายสินค้า หรือบริการของมหาวิทยาลัยในการประกอบอาชีพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการใช้สถา ...

Loading