ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพผลงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน คลิก

ระยะที่ 2 ผลงานอันเป็นเงื่อนไขของสัญญาจ้าง

8. อยู่ระหว่างดำเนินการ…….

  • คู่มือการปฏิบัติงาน
  • ผลงาน

7. นายดำรง บุญชมศุภชัย

6. นางสาวจรรยา อัมภรัตน์

5. นายกิตติศักดิ์ พูนพิทยา

4. นางสาวบังอร เหล่าปิ่นเพชร

3. นายพีราวิชญ์ ศรีสง่าชัยพร

2. นางขวัญจิตร สงวนโรจน์

1. พิศิษฐ์ บุญญาอธิมาตร

ระยะที่ 1 ผลงานอันเป็นเงื่อนไขของสัญญาจ้าง