Title Download
ระเบียบฯ ว่าด้วยการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ. 2566
  1 files      5 downloads
Download
ระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
  1 files      8 downloads
Download
ระเบียบฯ ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566
  1 files      22 downloads
Download
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
  1 files      23 downloads
Download
ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้ทุนพัฒนาบุคลากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
  1 files      20 downloads
Download
ระเบียบฯ ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
  1 files      38 downloads
Download
ระเบียบ : เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์ประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ชำนาญการ อาจารย์ชำนาญการพิเศษ อาจารย์เชี่ยวชาญ และอาจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. 2565
  1 files      40 downloads
Download
ระเบียบฯ ว่าด้วยการเก็บค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ค่าบำรุงคณะ และค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อการพัฒนาสาขาวิชาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 พ.ศ. 2564
  1 files      18 downloads
Download
ระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีการงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 2562
  1 files      42 downloads
Download
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537
  1 files      136 downloads
Download
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
  1 files      144 downloads
Download
ระเบียบฯ ว่าด้วยวินัยและการดำเนินการทางวินัยนักศึกษา พ.ศ.2561
  1 files      59 downloads
Download
กองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561
  1 files      137 downloads
Download
เครื่องแบบพิธีการพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
  1 files      136 downloads
Download
หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง การเปลี่ยนประเภทตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่งและการตัดโอนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560
  1 files      75 downloads
Download
ระเบียบฯ ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ตำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2560
  1 files      236 downloads
Download
การรับ-จ่ายเงินบำรุงการศึกษาและเงินสนับสนุนการจัดการศึกษา ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2560
  1 files      25 downloads
Download
การสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2559
  1 files      127 downloads
Download
ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้ทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2559
  1 files      203 downloads
Download
ลูกจ้าง พ.ศ. 2558
  1 files      120 downloads
Download
เงินเดือนผู้บริหารของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
  1 files      140 downloads
Download
การจ่ายเงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
  1 files      88 downloads
Download
กองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
  1 files      91 downloads
Download
เครื่องแบบพิธีการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
  1 files      169 downloads
Download
การลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
  1 files      295 downloads
Download
ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้ทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2552
  1 files      77 downloads
Download

 

แบบฟอร์มทั่วไป  แบบฟอร์มสัญญาจ้าง
ประกาศมหาวิทยาลัย ข้อบังคับ
ระเบียบ ข้อมูลการแสกนนิ้ว