สถิติบุคลากร

1. สถิติบุคลากรทุกประเภทของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สรุปจำนวนบุคลากรทุกประเภท จำแนกตามหน่วยงานหลัก

ประจำเดือน มิถุนายน 2561

สถิติบุคลากรทุกประเภทของมหาวิทยาลัย (เดือนมิถุนายน 2552 – มิถุนายน 2561)

 <คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์>


2. สถิติอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สรุปจำนวนอาจารย์จำแนกตามสถานภาพและการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ประจำเดือน มิถุนายน 2561

สถิติอาจารย์ของมหาวิทยาลัย (เดือนมิถุนายน 2552 – พฤษภาคม 2561)

  <คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์>


3. สถิติบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สรุปตำแหน่งบุคลากรสายสนับสนุน

ประจำเดือน ตุลาคม 2557

สถิติบุคลากรสายสนับสนุน (ณ 1 ตุลาคม 2557)

 <คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์>


4. สถิติการลาออกของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สรุปจำนวนการลาออกจากราชการของบุคลากร

ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

สถิติการลาออก (เดือนเมษายน 2559 – พฤษภาคม 2561)

 <คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์>