แบบประเมิน

ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกแต่งตั้ง (สำหรับผู้ยื่นเรื่องขอรับการประเมินฯ)

 •  ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี (ลว. 30 มี.ค. 2560)
 •  ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า (ลว. 8 กันยายน 2560)
 •  ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่า (ลว. 26 กุมภาพันธ์ 2561)

คำสั่งฯ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น /
คำสั่งฯ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างานของหน่วยงาน

 • คำสั่งสภาฯ ที่ 2/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (สำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา) และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • คำสั่งสภาฯ ที่ 14/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย) และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • คำสั่งฯ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างานเพื่อกำหนดกรอบตำแหน่งต่าง ๆ (8 หน่วยงาน)

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • บันทึกข้อความฯ ติดตามความคืบหน้าในการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากร ภายในหน่วยงาน (ลว. 30 เม.ย. 2561) NEW

เอกสารการขอกำหนดตำแหน่งของสายสนับสนุน

 • แบบฟอร์มการประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งบุคลากรสายสนับสนุนให้สูงขึ้น NEW
 • ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
 • บัญชีแสดงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย (รวมทุกตำแหน่งใน มบส.)
  • บัญชีแสดงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย (แยกตามประเภทและระดับ)
   • ตำแหน่งประเภทวิชาการ (สอนและวิจัย)
    1.ปะหน้า
    2.อาจารย์
    3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์
    4.รองศาสตราจารย์
    5.ศาสตราจารย์
   • ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
    1.ปะหน้า
    2.ว11 (ลว. 23 พ.ย. 54)
    3.ผู้อำนวยการกอง
    4.ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
   • ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ประเภทวิชาชีพเฉพาะ)
    1.ปะหน้า
    2.ปฏิบัติการ
    3.ชำนาญการ
    4.ชำนาญการพิเศษ
    5.เชี่ยวชาญ
    6.เชี่ยวชาญพิเศษ
   • ตำแหน่งสถาปนิก (ประเภทวิชาชีพเฉพาะ)
    1.ปะหน้า
    2.ปฏิบัติการ
    3.ชำนาญการ
    4.ชำนาญการพิเศษ
    5.เชี่ยวชาญ
    6.เชี่ยวชาญพิเศษ
   • ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ)
    1.ปะหน้า
    2.ปฏิบัติการ
    3.ชำนาญการ
    4.ชำนาญการพิเศษ
    5.เชี่ยวชาญ
   • ตำแหน่งนิติกร (ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ)
    1.ปะหน้า
    2.ปฏิบัติการ
    3.ชำนาญการ
    4.ชำนาญการพิเศษ
    5.เชี่ยวชาญ
   • ตำแหน่งบุคลากร (ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ)
    1.ปะหน้า
    2.ปฏิบัติการ
    3.ชำนาญการ
    4.ชำนาญการพิเศษ
    5.เชี่ยวชาญ
   • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ)
    1.ปะหน้า
    2.ปฏิบัติการ
    3.ชำนาญการ
    4.ชำนาญการพิเศษ
    5.เชี่ยวชาญ
   • ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ)
    1.ปะหน้า
    2.ปฏิบัติการ
    3.ชำนาญการ
    4.ชำนาญการพิเศษ
    5.เชี่ยวชาญ
   • ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ (ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ)
    1.ปะหน้า
    2.ปฏิบัติการ
    3.ชำนาญการ
    4.ชำนาญการพิเศษ
    5.เชี่ยวชาญ
    6.เชี่ยวชาญพิเศษ
   • ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ)
    1.ปะหน้า
    2.ปฏิบัติการ
    3.ชำนาญการ
    4.ชำนาญการพิเศษ
    5.เชี่ยวชาญ
   • ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน (ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ)
    1.ปะหน้า
    2.ปฏิบัติการ
    3.ชำนาญการ
    4.ชำนาญการพิเศษ
    5.เชี่ยวชาญ
   • ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ)
    1.ปะหน้า
    2.ปฏิบัติการ
    3.ชำนาญการ
    4.ชำนาญการพิเศษ
    5.เชี่ยวชาญ
    6.เชี่ยวชาญพิเศษ
   • ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ (ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ)
    1.ปะหน้า
    2.ปฏิบัติการ
    3.ชำนาญการ
    4.ชำนาญการพิเศษ
    5.เชี่ยวชาญ
   • ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ)
    1.ปะหน้า
    2.ปฏิบัติการ
    3.ชำนาญการ
    4.ชำนาญการพิเศษ
    5.เชี่ยวชาญ
    6.เชี่ยวชาญพิเศษ
   • ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ)
    1.ปะหน้า
    2.ปฏิบัติการ
    3.ชำนาญการ
    4.ชำนาญการพิเศษ
    5.เชี่ยวชาญ
    6.เชี่ยวชาญพิเศษ
   • ตำแหน่งวิศวกร (ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ)
    1.ปะหน้า
    2.ปฏิบัติการ
    3.ชำนาญการ
    4.ชำนาญการพิเศษ
    5.เชี่ยวชาญ
    6.เชี่ยวชาญพิเศษ
   • ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ)
    1.ปะหน้า
    2.ปฏิบัติการ
    3.ชำนาญการ
    4.ชำนาญการพิเศษ
    5.เชี่ยวชาญ
   • ตำแหน่งบรรณารักษ์ (ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ)
    1.ปะหน้า
    2.ปฏิบัติการ
    3.ชำนาญการ
    4.ชำนาญการพิเศษ
    5.เชี่ยวชาญ
    6.เชี่ยวชาญพิเศษ
   • ตำแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ)
    1.ปะหน้า
    2.ปฏิบัติการ
    3.ชำนาญการ
    4.ชำนาญการพิเศษ
    5.เชี่ยวชาญ
   • ตำแหน่งนักวิจัย (ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ)
    1.ปะหน้า
    2.ปฏิบัติการ
    3.ชำนาญการ
    4.ชำนาญการพิเศษ
    5.เชี่ยวชาญ
    6.เชี่ยวชาญพิเศษ
   • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย (ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ)
    1.ปฏิบัติการ
    2.ชำนาญการ
   • ตำแหน่งนักเอกสารสนเทศ (ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ)
    1.ปะหน้า
    2.ปฏิบัติการ
    3.ชำนาญการ
    4.ชำนาญการพิเศษ
    5.เชี่ยวชาญ
    6.เชี่ยวชาญพิเศษ

สาระน่ารู้เกี่ยวกับการทำผลงานสายสนับสนุน
ตัวอย่างการประเมินค่างาน (22-23 มิ.ย. 58)
เอกสารบรรยาย หัวข้อ “การเขียนคู่มือการทำงานจากงานประจำ (บุคลากรสายสนับสนุน)” 15-16 กรกฎาคม 2557 ณ ภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก (โดย อาจารย์เรืองชัย จรุงศิรวัฒน์)

วิเคราะห์ค่างานเพื่อกำหนดกรอบตำแหน่ง 29 มกราคม 2559 (โดย อาจารย์เรืองชัย จรุงศิรวัฒน์)
Part 1    Part 2    Part 3

การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำ 23 กุมภาพันธ์ 2559 (โดย อาจารย์เรืองชัย จรุงศิรวัฒน์)
Part 1    Part 2    Part 3

 

 

 

558 total views, 2 views today