แผนสรรหาบุคลากร

แผนการสรรหาและการบริหารอัตรากำลังของพนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ปีงบประมาณ 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

กิจกรรม ครั้งที่ 3
1. ติดประกาศ 1 ส.ค. 62
2. เผยแพร่ข่าวการรับสมัครไปยังส่วนราชการ สถานศึกษา และสื่อต่างๆ 1 ส.ค. 62
3. วันที่เปิดรับสมัคร 1 – 19 ส.ค. 62
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทำการคัดเลือก และ วัน เวลา สถานที่การคัดเลือก 28 ส.ค 62
5. วันที่ทำการคัดเลือก 10 – 11 ก.ย. 62
6. ประมวลผลการสอบคัดเลือก 12 – 18 ก.ย. 62
7. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 24 ก.ย. 62
8. วันที่รายงานตัว ทำสัญญา และเริ่มปฏิบัติงาน 1 ต.ค. 62

หมายเหตุ กำหนดการสรรหานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

                                                                                                                               กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี

380 total views, 3 views today