แผนสรรหาบุคลากร

แผนการสรรหาและการบริหารอัตรากำลังของพนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

กิจกรรม ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3
1. ติดประกาศ 15 ต.ค. 62 3 ก.พ. 63  18 มิ.ย. 63
2. เผยแพร่ข่าวการรับสมัครไปยังส่วนราชการ สถานศึกษา และสื่อต่างๆ 15 ต.ค. 62 3 ก.พ. 63 18 มิ.ย. 63
3. วันที่เปิดรับสมัคร 15 – 28 ต.ค. 62 3 -17 ก.พ. 63  18 – 30 มิ.ย. 63
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทำการคัดเลือก และ วัน เวลา สถานที่การคัดเลือก 6 พ.ย. 62 25 ก.พ. 63  13 ก.ค. 63
5. วันที่ทำการคัดเลือก 13 – 14 พ.ย. 62 11 – 12 มี.ค. 63 15 – 16 ก.ค. 63
6. ประมวลผลการสอบคัดเลือก 15 – 20 พ.ย. 62 13 – 18 มี.ค. 63 17 – 22 ก.ค. 63
7. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 25 พ.ย. 62 23 มี.ค. 63 27 ก.ค. 63
8. วันที่รายงานตัว ทำสัญญา และเริ่มปฏิบัติงาน 2 ธ.ค. 62 1 เม.ย. 63 3 ส.ค. 63

หมายเหตุ กำหนดการสรรหานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

                                                                                                                               กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี

951 total views, 1 views today