แผนสรรหาบุคลากร

แผนการสรรหาและการบริหารอัตรากำลังของพนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ปีงบประมาณ 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

กิจกรรม ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2
1. ติดประกาศ 1 ต.ค. 61 1 พ.ค. 62
2. เผยแพร่ข่าวการรับสมัครไปยังส่วนราชการ สถานศึกษา และสื่อต่างๆ 1 ต.ค. 61 1 พ.ค. 62
3. วันที่เปิดรับสมัคร 1 – 16  ต.ค. 61 1 -29 พ.ค. 62
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทำการคัดเลือก และ วัน เวลา สถานที่การคัดเลือก 6 พ.ย. 61 7  มิ.ย. 62
5. วันที่ทำการคัดเลือก 13-14 พ.ย. 61 11-12 มิ.ย. 62
6. ประมวลผลการสอบคัดเลือก 15-22 พ.ย. 61 13-19 มิ.ย. 62
7. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 23 พ.ย. 61 20 มิ.ย. 62
8. วันที่รายงานตัว ทำสัญญา และเริ่มปฏิบัติงาน 3 ธ.ค. 61 1 ก.ค. 62

หมายเหตุ กำหนดการสรรหานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

                                                                                                                               กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี

                                                                                                                           8 ส.ค. 61

319 total views, 2 views today