เอกสารทั้งหมด

Title Download
แบบเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ (สปส.9-02)
  1 files      59 downloads
Download
ฟอร์มเก็บข้อมูล 2561
  1 files      85 downloads
Download
หนังสือรับรอง (บุคลากรทุกประเภท)
  1 files      293 downloads
Download
แบบพิมพ์หนังสือราชการใหม่พร้อมตัวอย่างการพิมพ์
  1 files      55 downloads
Download
คำขอมีบัตรประจำตัว หรือมีบัตรประจำตัวใหม่
  1 files      170 downloads
Download
ขออนุญาตไปราชการในประเทศ
  1 files      265 downloads
Download
ขอปรับวุฒิ/เพิ่มวุฒิ การศึกษา
  1 files      94 downloads
Download
ขออนุญาตไปราชการต่างประเทศ
  1 files      145 downloads
Download
แบบฟอร์มกรอบอัตรากำลังและแผนพัฒนาบุคลากร
  1 files      33 downloads
Download
หนังสือขอลาออกจากราชการ
  1 files      94 downloads
Download
ใบขอยกเลิกวันลา
  1 files      92 downloads
Download
ใบลาพักผ่อน
  1 files      541 downloads
Download
ใบลาอุปสมบท‏
  1 files      22 downloads
Download
ใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
  1 files      39 downloads
Download
ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว
  1 files      467 downloads
Download
แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
  1 files      94 downloads
Download

 

แบบฟอร์มทั่วไป  แบบฟอร์มสัญญาจ้าง
ประกาศมหาวิทยาลัย ข้อบังคับ
ระเบียบ ข้อมูลการแสกนนิ้ว