เอกสารทั้งหมด

Title Download
หนังสือขอลาออกจากราชการ
  1 files      204 downloads
Download
แบบเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ (สปส.9-02)
  1 files      95 downloads
Download
ฟอร์มเก็บข้อมูล 2561
  1 files      111 downloads
Download
หนังสือรับรอง (บุคลากรทุกประเภท)
  1 files      592 downloads
Download
แบบพิมพ์หนังสือราชการใหม่พร้อมตัวอย่างการพิมพ์
  1 files      93 downloads
Download
คำขอมีบัตรประจำตัว หรือมีบัตรประจำตัวใหม่
  1 files      329 downloads
Download
ขออนุญาตไปราชการในประเทศ
  1 files      556 downloads
Download
ขอปรับวุฒิ/เพิ่มวุฒิ การศึกษา
  1 files      171 downloads
Download
ขออนุญาตไปราชการต่างประเทศ
  1 files      210 downloads
Download
แบบฟอร์มกรอบอัตรากำลังและแผนพัฒนาบุคลากร
  1 files      67 downloads
Download
ใบขอยกเลิกวันลา
  1 files      173 downloads
Download
ใบลาพักผ่อน
  1 files      1038 downloads
Download
ใบลาอุปสมบท‏
  1 files      43 downloads
Download
ใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
  1 files      71 downloads
Download
ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว
  1 files      915 downloads
Download

 

แบบฟอร์มทั่วไป  แบบฟอร์มสัญญาจ้าง
ประกาศมหาวิทยาลัย ข้อบังคับ
ระเบียบ ข้อมูลการแสกนนิ้ว