เอกสารทั้งหมด

Title Download
หนังสือขอลาออกจากราชการ
  1 files      177 downloads
Download
แบบเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ (สปส.9-02)
  1 files      90 downloads
Download
ฟอร์มเก็บข้อมูล 2561
  1 files      106 downloads
Download
หนังสือรับรอง (บุคลากรทุกประเภท)
  1 files      506 downloads
Download
แบบพิมพ์หนังสือราชการใหม่พร้อมตัวอย่างการพิมพ์
  1 files      80 downloads
Download
คำขอมีบัตรประจำตัว หรือมีบัตรประจำตัวใหม่
  1 files      284 downloads
Download
ขออนุญาตไปราชการในประเทศ
  1 files      490 downloads
Download
ขอปรับวุฒิ/เพิ่มวุฒิ การศึกษา
  1 files      147 downloads
Download
ขออนุญาตไปราชการต่างประเทศ
  1 files      203 downloads
Download
แบบฟอร์มกรอบอัตรากำลังและแผนพัฒนาบุคลากร
  1 files      59 downloads
Download
ใบขอยกเลิกวันลา
  1 files      148 downloads
Download
ใบลาพักผ่อน
  1 files      923 downloads
Download
ใบลาอุปสมบท‏
  1 files      34 downloads
Download
ใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
  1 files      64 downloads
Download
ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว
  1 files      811 downloads
Download
แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
  1 files      136 downloads
Download

 

แบบฟอร์มทั่วไป  แบบฟอร์มสัญญาจ้าง
ประกาศมหาวิทยาลัย ข้อบังคับ
ระเบียบ ข้อมูลการแสกนนิ้ว