เอกสารทั้งหมด

Title Download
หนังสือขอลาออกจากราชการ
  1 files      194 downloads
Download
แบบเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ (สปส.9-02)
  1 files      94 downloads
Download
ฟอร์มเก็บข้อมูล 2561
  1 files      108 downloads
Download
หนังสือรับรอง (บุคลากรทุกประเภท)
  1 files      546 downloads
Download
แบบพิมพ์หนังสือราชการใหม่พร้อมตัวอย่างการพิมพ์
  1 files      87 downloads
Download
คำขอมีบัตรประจำตัว หรือมีบัตรประจำตัวใหม่
  1 files      309 downloads
Download
ขออนุญาตไปราชการในประเทศ
  1 files      519 downloads
Download
ขอปรับวุฒิ/เพิ่มวุฒิ การศึกษา
  1 files      162 downloads
Download
ขออนุญาตไปราชการต่างประเทศ
  1 files      205 downloads
Download
แบบฟอร์มกรอบอัตรากำลังและแผนพัฒนาบุคลากร
  1 files      61 downloads
Download
ใบขอยกเลิกวันลา
  1 files      159 downloads
Download
ใบลาพักผ่อน
  1 files      980 downloads
Download
ใบลาอุปสมบท‏
  1 files      41 downloads
Download
ใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
  1 files      70 downloads
Download
ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว
  1 files      867 downloads
Download

 

แบบฟอร์มทั่วไป  แบบฟอร์มสัญญาจ้าง
ประกาศมหาวิทยาลัย ข้อบังคับ
ระเบียบ ข้อมูลการแสกนนิ้ว