เอกสารทั้งหมด

Title Download
ระเบียบฯ ว่าด้วยวินัยและการดำเนินการทางวินัยนักศึกษา พ.ศ.2561
  1 files      11 downloads
Download
กองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561
  1 files      39 downloads
Download
เครื่องแบบพิธีการพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
  1 files      17 downloads
Download
หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง การเปลี่ยนประเภทตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่งและการตัดโอนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560
  1 files      12 downloads
Download
การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ตำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2560
  1 files      45 downloads
Download
การรับ-จ่ายเงินบำรุงการศึกษาและเงินสนับสนุนการจัดการศึกษา ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2560
  1 files      3 downloads
Download
การสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2559
  1 files      17 downloads
Download
การให้ทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2559
  1 files      44 downloads
Download
ลูกจ้าง พ.ศ. 2558
  1 files      21 downloads
Download
เงินเดือนผู้บริหารของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
  1 files      26 downloads
Download
การจ่ายเงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
  1 files      17 downloads
Download
กองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
  1 files      31 downloads
Download
เครื่องแบบพิธีการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
  1 files      14 downloads
Download
การลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
  1 files      37 downloads
Download
ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้ทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2552
  1 files      12 downloads
Download

 

แบบฟอร์มทั่วไป  แบบฟอร์มสัญญาจ้าง