บำเหน็จ/บำนาญ/เกษียณอายุราชการ

บำเหน็จและบำนาญ

แบบและวิธีการในการแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด ของข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ และลูกจ้างประจำ
ตาม “ระเบียบกระทรวงการคลัง”

ข้าราชการ, ข้าราชการบำนาญ

ลูกจ้างประจำ

เกษียณอายุราชการ

รายชื่อบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2570
รายชื่อบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2569
รายชื่อบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2568
รายชื่อบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2567
รายชื่อบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2566
รายชื่อบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2565
รายชื่อบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2564
รายชื่อบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2563
รายชื่อบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2562
รายชื่อบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2561

131 total views, 1 views today