บำเหน็จ/บำนาญ/เกษียณอายุราชการ

บำเหน็จและบำนาญ

แบบและวิธีการในการแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด ของข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ และลูกจ้างประจำ
ตาม “ระเบียบกระทรวงการคลัง”

ข้าราชการ, ข้าราชการบำนาญ

ลูกจ้างประจำ

บำเหน็จดำรงชีพ

เกษียณอายุราชการ

1,132 total views, 1 views today