เอกสารทั้งหมด

Title Download
ข้อบังคับฯ การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562
  1 files      14 downloads
Download
ข้อบังคับฯ กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
  1 files      48 downloads
Download
ข้อบังคับฯ การบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่2) พ.ศ.2562
  1 files      77 downloads
Download
ข้อบังคับฯ การดำเนินการทางวินัยของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2562
  1 files      22 downloads
Download
ข้อบังคับฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561
  1 files      2 downloads
Download
ข้อบังคับฯ การบริหารและการดำเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. 2561
  1 files      0 download
Download
ข้อบังคับฯ ธรรมนูญนักศึกษา พ.ศ.2561
  1 files      10 downloads
Download
ข้อบังคับฯ การบริหารและการดำเนินงานของสำนักกิจการนักศึกษา พ.ศ.2561
  1 files      54 downloads
Download
ข้อบังคับฯ การให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.2561
  1 files      108 downloads
Download

 

แบบฟอร์มทั่วไป  แบบฟอร์มสัญญาจ้าง
ประกาศมหาวิทยาลัย ข้อบังคับ
ระเบียบ ข้อมูลการแสกนนิ้ว