เครื่องราชอิสริยาภรณ์

รายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประจำปี พ.ศ. 2547-2560
ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

 • รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2560 
 • รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2558
 • รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2557
 • รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2556
 • รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2555
 • รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2554
 • รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2553
 • รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2552
 • รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2551
 • รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2550
 • รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2549
 • รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2548
 • รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2547

รายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
สมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

รายชื่อผุ้มีคุณสมบัติครบถ้วน ประจำปี 2561 

หลักเกณฑ์การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ของบุคลากรแต่ละประเภท

 • บัญชีที่ 41 สำหรับข้าราชการ
 • บัญชีที่ 32 พนักงานราชการ
 • บัญชีที่ 19 ราชบัณฑิตและกรรมการตามกฎหมายที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
 • บัญชีที่ 18 พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน
 • บัญชีที่ 15 ลูกจ้างประจำ

พระราชบัญญัติ ระเบียบ กฏ หลักเกณฑ์ และหนังสือ ที่เกี่ยวข้อง

 • การเรียงลำดับชั้นตราในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฏหมาย ประจำปีงบประมาณ 2561-2563
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาติเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ.2548
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ.2541
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกฎไทย พ.ศ.2536
 • พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกฎไทย พ.ศ.2484
 • การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 

54 total views, 4 views today