เอกสารทั้งหมด

Title Download
ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง
  1 files      5 downloads
Download
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
  1 files      57 downloads
Download
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
  1 files      29 downloads
Download
ประกาศ กพอ. ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2556
  1 files      26 downloads
Download
ประกาศ กพอ. ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2556
  1 files      8 downloads
Download
ประกาศ กพอ. ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2555
  1 files      3 downloads
Download
ประกาศ กพอ. ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2555
  1 files      2 downloads
Download
ประกาศ กพอ. ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2555
  1 files      2 downloads
Download
ประกาศ กพอ. ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2552
  1 files      2 downloads
Download
ประกาศ กพอ. ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551
  1 files      2 downloads
Download
ประกาศ กพอ. ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2550
  1 files      1 download
Download
ประกาศ กพอ. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550
  1 files      1 download
Download
การจัดสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย (ลงวันที่ 18 ก.ค.61)
  1 files      82 downloads
Download
หลักเกณฑ์และวิธีการสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย (ลงวันที่ 18 ก.ค.61)
  1 files      66 downloads
Download
การกำหนดชื่อสาขาวิชา
  1 files      254 downloads
Download
ประกาศ กพอ. พ.ศ. 2560
  1 files      24 downloads
Download
การเลือกกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ผู้แทนพนักงานราชการ และผู้แทนลูกจ้าง (ลงวันที่ 23 มี.ค.61)
  1 files      17 downloads
Download
หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการประเมินผลงานเพื่อประกอบการพิจารณาต่อสัญญาจ้างสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (ลงวันที่ 10 เม.ย.61)
  1 files      109 downloads
Download
ผลการคัดเลือกกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยประเภทผู้แทน (ลงวันที่ 11 เม.ย.61)
  1 files      15 downloads
Download