เอกสารทั้งหมด

Title Download
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
  1 files      19 downloads
Download
ประกาศ กพอ. ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2556
  1 files      13 downloads
Download
ประกาศ กพอ. ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2556
  1 files      6 downloads
Download
ประกาศ กพอ. ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2555
  1 files      2 downloads
Download
ประกาศ กพอ. ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2555
  1 files      1 download
Download
ประกาศ กพอ. ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2555
  1 files      1 download
Download
ประกาศ กพอ. ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2552
  1 files      1 download
Download
ประกาศ กพอ. ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551
  1 files      0 download
Download
ประกาศ กพอ. ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2550
  1 files      0 download
Download
ประกาศ กพอ. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550
  1 files      0 download
Download
การจัดสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย
  1 files      45 downloads
Download
หลักเกณฑ์และวิธีการสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย
  1 files      33 downloads
Download
การกำหนดชื่อสาขาวิชา
  1 files      189 downloads
Download
ประกาศ กพอ. พ.ศ. 2560
  1 files      16 downloads
Download
การเลือกกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ผู้แทนพนักงานราชการ และผู้แทนลูกจ้าง
  1 files      15 downloads
Download
หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการประเมินผลงานเพื่อประกอบการพิจารณาต่อสัญญาจ้างสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
  1 files      104 downloads
Download
ผลการคัดเลือกกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณะบดี ผู้แทนผู้อำนวยการสำนัก ผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ผู้แทนพนักงานราชการและผู้แทนลูกจ้าง
  1 files      14 downloads
Download