เอกสารทั้งหมด

Title Download
ประกาศ กพอ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชา พ.ศ.2562
  1 files      23 downloads
Download
ประกาศ : เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562
  1 files      137 downloads
Download
ประกาศ : เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2562
  1 files      220 downloads
Download
ประกาศ : เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562
  1 files      160 downloads
Download
ประกาศ : เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบทความทางวิชาการหรือสื่อประกอบการสอนที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562
  1 files      157 downloads
Download
ประกาศ : เรื่อง การจัดสวัสดิการมหาวิทยาลัยจากกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562
  1 files      1989 downloads
Download
ประกาศ : เรื่อง การกำหนดฐานอัตราค่าจ้างแรกบรรจุตามคุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) พ.ศ.2562
  1 files      56 downloads
Download
ประกาศ : เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2562
  1 files      33 downloads
Download
ประกาศ : เรื่อง การปรับเปลี่ยนโครงสร้างส่วนราชการภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและกองกลาง สำนักงานอธิการบดี พ.ศ.2561
  1 files      29 downloads
Download
ประกาศ : เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ.2562
  1 files      10 downloads
Download
ประกาศ : เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2561
  1 files      15 downloads
Download
ประกาศ : เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ.2561
  1 files      17 downloads
Download
ประกาศ : เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561
  1 files      130 downloads
Download
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
  1 files      43 downloads
Download
ประกาศ กพอ. ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2556
  1 files      44 downloads
Download
ประกาศ กพอ. ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2556
  1 files      13 downloads
Download
ประกาศ กพอ. ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2555
  1 files      5 downloads
Download
ประกาศ กพอ. ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2555
  1 files      4 downloads
Download
ประกาศ กพอ. ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2555
  1 files      4 downloads
Download
ประกาศ กพอ. ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2552
  1 files      4 downloads
Download
ประกาศ กพอ. ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551
  1 files      4 downloads
Download
ประกาศ กพอ. ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2550
  1 files      3 downloads
Download
ประกาศ กพอ. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550
  1 files      9 downloads
Download
ประกาศ : เรื่อง การจัดสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561
  1 files      160 downloads
Download
ประกาศ : เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561
  1 files      98 downloads
Download
ประกาศ กพอ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชา พ.ศ.2561
  1 files      289 downloads
Download
ประกาศ กพอ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560
  1 files      50 downloads
Download
ประกาศ : เรื่อง การเลือกกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ผู้แทนพนักงานราชการ และผู้แทนลูกจ้าง พ.ศ.2561
  1 files      24 downloads
Download
หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการประเมินผลงานเพื่อประกอบการพิจารณาต่อสัญญาจ้างสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (ลงวันที่ 10 เม.ย.61)
  1 files      145 downloads
Download
ประกาศ : เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยประเภทผู้แทน พ.ศ.2561
  1 files      23 downloads
Download
ประกาศ : เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พ.ศ.2555
  1 files      0 download
Download
เอกสารแนบท้ายประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พ.ศ. 2555
  1 files      0 download
Download

 

แบบฟอร์มทั่วไป  แบบฟอร์มสัญญาจ้าง
ประกาศมหาวิทยาลัย ข้อบังคับ
ระเบียบ ข้อมูลการแสกนนิ้ว