เอกสารทั้งหมด

Title Download
ประกาศ : หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน
  1 files      7 downloads
Download
ประกาศ : เรื่อง การให้พนักงานมหาวิทยลัยไปศึกษา ฝึกอบรม วิจัย และดูงาน
  1 files      31 downloads
Download
ประกาศ : เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการบันทึกการปฏิบัติงานประจำวันผ่านระบบออนไลน์
  1 files      74 downloads
Download
ประกาศ : เรื่อง เกณฑ์ วิธีการปรับระดับชั้นงาน เปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงานของลูกจ้างประจำ
  1 files      48 downloads
Download
ประกาศ : เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเสนอผลงานเพื่อขอรับการประเมินของพนักงานราชการทั่วไป
  1 files      71 downloads
Download
ประกาศ : เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563
  1 files      52 downloads
Download
ประกาศ : เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2563
  1 files      27 downloads
Download
ประกาศ : เรือง หลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินกองทุนสุริยะ
  1 files      94 downloads
Download
ประกาศ : เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562
  1 files      153 downloads
Download
ประกาศ : เรื่อง การกำหนดบัญชีค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินบำรุงการศึกษา) พ.ศ.2562
  1 files      121 downloads
Download
ประกาศ : เรื่อง การกำหนดบัญชีค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณแผ่นดิน) พ.ศ.2562
  1 files      186 downloads
Download
ประกาศ กพอ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชา พ.ศ.2562
  1 files      123 downloads
Download
ประกาศ : เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562
  1 files      273 downloads
Download
ประกาศ : เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2562
  1 files      334 downloads
Download
ประกาศ : เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562
  1 files      306 downloads
Download
ประกาศ : เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบทความทางวิชาการหรือสื่อประกอบการสอนที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562
  1 files      289 downloads
Download
ประกาศ : เรื่อง การจัดสวัสดิการมหาวิทยาลัยจากกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562
  1 files      2224 downloads
Download
ประกาศ : เรื่อง การกำหนดฐานอัตราค่าจ้างแรกบรรจุตามคุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) พ.ศ.2562
  1 files      131 downloads
Download
ประกาศ : เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2561
  1 files      119 downloads
Download
ประกาศ : เรื่อง การปรับเปลี่ยนโครงสร้างส่วนราชการภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและกองกลาง สำนักงานอธิการบดี พ.ศ.2561
  1 files      45 downloads
Download
ประกาศ : เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ.2562
  1 files      35 downloads
Download
ประกาศ : เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2561
  1 files      52 downloads
Download
ประกาศ : เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ.2561
  1 files      25 downloads
Download
ประกาศ : เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561
  1 files      180 downloads
Download
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
  1 files      73 downloads
Download
ประกาศ กพอ. ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2556
  1 files      73 downloads
Download
ประกาศ กพอ. ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2556
  1 files      25 downloads
Download
ประกาศ กพอ. ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2555
  1 files      16 downloads
Download
ประกาศ กพอ. ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2555
  1 files      12 downloads
Download
ประกาศ กพอ. ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2555
  1 files      12 downloads
Download
ประกาศ กพอ. ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2552
  1 files      10 downloads
Download
ประกาศ กพอ. ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551
  1 files      12 downloads
Download
ประกาศ กพอ. ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2550
  1 files      10 downloads
Download
ประกาศ กพอ. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550
  1 files      18 downloads
Download
ประกาศ : เรื่อง การจัดสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561
  1 files      249 downloads
Download
ประกาศ : เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561
  1 files      141 downloads
Download
ประกาศ กพอ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชา พ.ศ.2561
  1 files      303 downloads
Download
ประกาศ กพอ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560
  1 files      142 downloads
Download
ประกาศ : เรื่อง การเลือกกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ผู้แทนพนักงานราชการ และผู้แทนลูกจ้าง พ.ศ.2561
  1 files      35 downloads
Download
หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการประเมินผลงานเพื่อประกอบการพิจารณาต่อสัญญาจ้างสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (ลงวันที่ 10 เม.ย.61)
  1 files      176 downloads
Download
ประกาศ : เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยประเภทผู้แทน พ.ศ.2561
  1 files      32 downloads
Download
ประกาศ : ผลการประเมินเพื่อปรับระเดับชั้นงานของลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2560
  1 files      5 downloads
Download
ประกาศ : หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้าง พ.ศ. 2560
  1 files      6 downloads
Download
ประกาศ : อัตราการจ่ายเงินสมนาคุณแก่คณะกรรมการ อนุกรรมการหรือผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานสายสนับสนุน พ.ศ. 2560
  1 files      7 downloads
Download
ประกาศ : รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาเป็นผู้บริหาร และบุคลากรดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัลตามโครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย งานปีใหม่ ประจำปี 2560 พ.ศ. 2559
  1 files      7 downloads
Download
ประกาศ : หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้บริหารและบุคลากรดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัลตามโครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย งานปีใหม่ ประจำปี 2560 พ.ศ. 2559
  1 files      5 downloads
Download
ประกาศ : การกำหนดส่วนราชการและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้มีฐานะเทียบเท่ากอง พ.ศ. 2559
  1 files      9 downloads
Download
ประกาศ : หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2559
  1 files      6 downloads
Download
ประกาศ : หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
  1 files      14 downloads
Download
ประกาศ : แนวทางและหลักเกณฑ์การลงเวลาปฏิบัติราชการโดยการสแกนลายนิ้วมือ พ.ศ. 2559
  1 files      16 downloads
Download
ประกาศ : การจ่ายเงินทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2559
  1 files      9 downloads
Download
ประกาศ : มาตรฐานความสามารถด้านภาษาต่างประเทศของผู้ขอรับทุนเพื่อศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2559
  1 files      6 downloads
Download
ประกาศ : หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานและการพิจารณาเพื่อจ้างต่อในระยะที่สองของลูกจ้าง พ.ศ. 2559
  1 files      12 downloads
Download
ประกาศ : การจัดสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
  1 files      10 downloads
Download
ประกาศ : การจัดสวัสดิการพนักงามหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
  1 files      8 downloads
Download
ประกาศ : แนวทางการประเมินบุคลากรโดยผู้ร่วมงาน (Peer Assessment) ในภาพรวมของพฤติกรรมการทำงานด้านความร่วมมือ การเอาใจใส่ ความตั้งใจ และความรับผิดชอบในหน้าที่ สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2559
  1 files      7 downloads
Download
ประกาศ : การจัดสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) พ.ศ. 2559
  1 files      7 downloads
Download
ประกาศ : บัญชีรายชื่อตำแหน่งและอัตราค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูง ของลูกจ้าง พ.ศ. 2559
  1 files      5 downloads
Download
ประกาศ : หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้าง พ.ศ. 2559
  1 files      5 downloads
Download
ประกาศ : หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้าง พ.ศ. 2559
  1 files      4 downloads
Download
ประกาศ : หลักเกณฑ์และวิธีการคิดค่าภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559
  1 files      46 downloads
Download
ประกาศ : มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษสำหรับการรับสมัครอาจารย์ประจำที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยารับเข้าใหม่ พ.ศ. 2559
  1 files      44 downloads
Download
ประกาศ : การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งสถาปนิกและวิศวกร พ.ศ. 2559
  1 files      7 downloads
Download
ประกาศ : หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่และการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
  1 files      13 downloads
Download
ประกาศ : หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
  1 files      8 downloads
Download
ประกาศ : มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
  1 files      16 downloads
Download
ประกาศ : การกำหนดฐานอัตราค่าจ้างแรกบรรจุตามคุณวุฒิของลูกจ้าง พ.ศ. 2558
  1 files      5 downloads
Download
ประกาศ : บัญชีอัตราเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
  1 files      7 downloads
Download
ประกาศ : การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
  1 files      15 downloads
Download
ประกาศ : การจัดสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
  1 files      4 downloads
Download
ประกาศ : หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
  1 files      15 downloads
Download
ประกาศ : การจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร ของพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
  1 files      4 downloads
Download
ประกาศ : การจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร ของพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ พ.ศ. 2557
  1 files      6 downloads
Download
ประกาศ : การกำหนดฐานอัตราค่าจ้างแรกบรรจุตามคุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557
  1 files      9 downloads
Download
ประกาศ : การจัดสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) พ.ศ. 2558
  1 files      5 downloads
Download
ประกาศ : หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2557
  1 files      6 downloads
Download
ประกาศ : กรอบวงเงินทุนสนับสนุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2557
  1 files      6 downloads
Download
ประกาศ : เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พ.ศ.2555
  1 files      26 downloads
Download
เอกสารแนบท้ายประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พ.ศ. 2555
  1 files      21 downloads
Download
ประกาศ : ยกเลิกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2555
  1 files      5 downloads
Download
ประกาศ : แนวปฏิบัติในการลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน พนักงานมหาวิทยาลัยและบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2554
  1 files      8 downloads
Download
ประกาศ : หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2554
  1 files      5 downloads
Download
ประกาศ : หลักเกณฑ์การพิจารณาการให้ทุนเพื่อพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2553
  1 files      8 downloads
Download
ประกาศ : หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่และการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552
  1 files      16 downloads
Download
ประกาศ : แนวทางการบริหารงานพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป พ.ศ. 2552
  1 files      9 downloads
Download

 

แบบฟอร์มทั่วไป  แบบฟอร์มสัญญาจ้าง
ประกาศมหาวิทยาลัย ข้อบังคับ
ระเบียบ ข้อมูลการแสกนนิ้ว