เอกสารการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ประกาศ ก.พ.อ.


ประกาศ กพอ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชา พ.ศ. 2562 
ประกาศ กพอ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชา พ.ศ. 2561
ประกาศ กพอ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
ประกาศ กพอ. ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2556
ประกาศ กพอ. ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2556
ประกาศ กพอ. ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2555
ประกาศ กพอ. ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2555
ประกาศ กพอ. ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2555
ประกาศ กพอ. ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2552
ประกาศ กพอ. ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551
ประกาศ กพอ. ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2550
ประกาศ กพอ. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550

ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

– ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบทความทางวิชาการหรือสื่อประกอบการสอนที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

– ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2559
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (มบส.) เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบตำแหน่งทางวิชาการเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ลว. 12 ก.ค. 2560)
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (มบส.) เรื่อง การใช้ผลประเมินการสอน

แบบประเมินผลการสอน
แบบประเมินผลการสอน
แบบประเมินเอกสารประกอบการสอน / เอกสารคำสอน

แบบประเมินผลงานวิชาการ
แบบประเมินคุณภาพตำรา หรือ หนังสือ
แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย
แบบประเมินคุณภาพบทความทางวิชาการ

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุญาตใช้เอกสารประกอบการสอนในรายวิชาที่พัฒนามาจากรายวิชาในหลักสูตรเดิม
เพื่อใช้ประกอบการสอน

– แบบฟอร์มตรวจสอบและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
– การกำหนดชื่อสาขาวิชาและการเทียบเคียงชื่อสาขาวิชา
ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ
หลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานวิชาการ
(เกณฑ์เก่า) แบบคำขอตำแหน่งวิชาการ (ก.พ.อ.03 ฉบับที่ 9 ปี พ.ศ.2556)
(เกณฑ์ใหม่) แบบคำขอตำแหน่งวิชาการ (ก.พ.อ.03 ปี พ.ศ.2560) 

สาระน่ารู้เกี่ยวกับการทำผลงานทางวิชาการ

 

หนังสือเวียนเกี่ยวกับการทำผลงานทางวิชาการ

หนังสือ จาก สกอ. ที่ ศธ. 0509(2) /ว644 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยว กับการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ใช้ในการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556)

เวปไซต์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการทำผลงานวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (คลิกเพื่อเข้าสู่เวปไซต์)

 

1,040 total views, 5 views today