การทำผลงานสายวิชาการ

เอกสารการขอกำหนดตำแหน่งของสายสนับสนุน

แบบฟอร์มการประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งบุคลากรสายสนับสนุนให้สูงขึ้น NEW

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558

บัญชีแสดงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย (รวมทุกตำแหน่งใน มบส.)

– บัญชีแสดงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย (แยกตามประเภทและระดับ)

ตำแหน่งประเภทวิชาการ (สอนและวิจัย)
1.ปะหน้า
2.อาจารย์
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์
4.รองศาสตราจารย์
5.ศาสตราจารย์

ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
1.ปะหน้า
2.ว11 (ลว. 23 พ.ย. 54)
3.ผู้อำนวยการกอง
4.ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ประเภทวิชาชีพเฉพาะ)
1.ปะหน้า
2.ปฏิบัติการ
3.ชำนาญการ
4.ชำนาญการพิเศษ
5.เชี่ยวชาญ
6.เชี่ยวชาญพิเศษ

ตำแหน่งสถาปนิก (ประเภทวิชาชีพเฉพาะ)
1.ปะหน้า
2.ปฏิบัติการ
3.ชำนาญการ
4.ชำนาญการพิเศษ
5.เชี่ยวชาญ
6.เชี่ยวชาญพิเศษ

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ)
1.ปะหน้า
2.ปฏิบัติการ
3.ชำนาญการ
4.ชำนาญการพิเศษ
5.เชี่ยวชาญ

ตำแหน่งนิติกร (ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ)
1.ปะหน้า
2.ปฏิบัติการ
3.ชำนาญการ
4.ชำนาญการพิเศษ
5.เชี่ยวชาญ

ตำแหน่งบุคลากร (ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ)
1.ปะหน้า
2.ปฏิบัติการ
3.ชำนาญการ
4.ชำนาญการพิเศษ
5.เชี่ยวชาญ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ)
1.ปะหน้า
2.ปฏิบัติการ
3.ชำนาญการ
4.ชำนาญการพิเศษ
5.เชี่ยวชาญ

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ)
1.ปะหน้า
2.ปฏิบัติการ
3.ชำนาญการ
4.ชำนาญการพิเศษ
5.เชี่ยวชาญ

ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ (ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ)
1.ปะหน้า
2.ปฏิบัติการ
3.ชำนาญการ
4.ชำนาญการพิเศษ
5.เชี่ยวชาญ
6.เชี่ยวชาญพิเศษ

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ)
1.ปะหน้า
2.ปฏิบัติการ
3.ชำนาญการ
4.ชำนาญการพิเศษ
5.เชี่ยวชาญ

ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน (ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ)
1.ปะหน้า
2.ปฏิบัติการ
3.ชำนาญการ
4.ชำนาญการพิเศษ
5.เชี่ยวชาญ

ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ)
1.ปะหน้า
2.ปฏิบัติการ
3.ชำนาญการ
4.ชำนาญการพิเศษ
5.เชี่ยวชาญ
6.เชี่ยวชาญพิเศษ

ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ (ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ)
1.ปะหน้า
2.ปฏิบัติการ
3.ชำนาญการ
4.ชำนาญการพิเศษ
5.เชี่ยวชาญ

ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ)
1.ปะหน้า
2.ปฏิบัติการ
3.ชำนาญการ
4.ชำนาญการพิเศษ
5.เชี่ยวชาญ
6.เชี่ยวชาญพิเศษ

ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ)
1.ปะหน้า
2.ปฏิบัติการ
3.ชำนาญการ
4.ชำนาญการพิเศษ
5.เชี่ยวชาญ
6.เชี่ยวชาญพิเศษ

ตำแหน่งวิศวกร (ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ)
1.ปะหน้า
2.ปฏิบัติการ
3.ชำนาญการ
4.ชำนาญการพิเศษ
5.เชี่ยวชาญ
6.เชี่ยวชาญพิเศษ

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ)
1.ปะหน้า
2.ปฏิบัติการ
3.ชำนาญการ
4.ชำนาญการพิเศษ
5.เชี่ยวชาญ

ตำแหน่งบรรณารักษ์ (ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ)
1.ปะหน้า
2.ปฏิบัติการ
3.ชำนาญการ
4.ชำนาญการพิเศษ
5.เชี่ยวชาญ
6.เชี่ยวชาญพิเศษ

ตำแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ)
1.ปะหน้า
2.ปฏิบัติการ
3.ชำนาญการ
4.ชำนาญการพิเศษ
5.เชี่ยวชาญ

ตำแหน่งนักวิจัย (ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ)
1.ปะหน้า
2.ปฏิบัติการ
3.ชำนาญการ
4.ชำนาญการพิเศษ
5.เชี่ยวชาญ
6.เชี่ยวชาญพิเศษ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย (ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ)
1.ปฏิบัติการ
2.ชำนาญการ

ตำแหน่งนักเอกสารสนเทศ (ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ)
1.ปะหน้า
2.ปฏิบัติการ
3.ชำนาญการ
4.ชำนาญการพิเศษ
5.เชี่ยวชาญ
6.เชี่ยวชาญพิเศษ

ระเบียบมหาวิทยาลัย&แบบฟอร์มแนบท้ายระเบียบ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย&แบบฟอร์มแนบท้ายข้อบังคับ (ข้าราชการ)
ประกาศ ก.พ.อ. มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง พ.ศ. 2553
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (รวมทุกตำแหน่ง) ไฟล์จาก สกอ. 2553-ปัจจุบัน
ขั้นตอนการขอกำหนดระดับตำแหน่งเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (สายสนับสนุน)
ขั้นตอนการขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (สายสนับสนุน)

สาระน่ารู้เกี่ยวกับการทำผลงานสายสนับสนุน
ตัวอย่างการประเมินค่างาน (22-23 มิ.ย. 58)
เอกสารบรรยาย หัวข้อ “การเขียนคู่มือการทำงานจากงานประจำ (บุคลากรสายสนับสนุน)” 15-16 กรกฎาคม 2557 ณ ภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก (โดย อาจารย์เรืองชัย จรุงศิรวัฒน์)

วิเคราะห์ค่างานเพื่อกำหนดกรอบตำแหน่ง 29 มกราคม 2559 (โดย อาจารย์เรืองชัย จรุงศิรวัฒน์)
Part 1 Part 2 Part 3

การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำ 23 กุมภาพันธ์ 2559 (โดย อาจารย์เรืองชัย จรุงศิรวัฒน์)
Part 1 Part 2 Part 3

28 total views, 1 views today