เอกสารการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ประกาศ ก.พ.อ.


ประกาศ กพอ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชา พ.ศ. 2562 
ประกาศ กพอ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชา พ.ศ. 2561
ประกาศ กพอ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
ประกาศ กพอ. ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2556
ประกาศ กพอ. ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2556
ประกาศ กพอ. ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2555
ประกาศ กพอ. ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2555
ประกาศ กพอ. ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2555
ประกาศ กพอ. ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2552
ประกาศ กพอ. ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551
ประกาศ กพอ. ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2550
ประกาศ กพอ. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550

ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

– ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2562 
– ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย ตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2554
ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2559
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (มบส.) เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบตำแหน่งทางวิชาการเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ลว. 12 ก.ค. 2560)
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (มบส.) เรื่อง การใช้ผลประเมินการสอน
– ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนและลักษณ์คุณภาพของเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน

แบบประเมินผลการสอน

แบบสรุปประเมินผลการสอน

แบบประเมินคุณภาพเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน

แบบสรุปผลการประเมินคุณภาพเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน

แบบประเมินผลงานวิชาการ

แบบประเมินคุณภาพตำรา หรือ หนังสือ
แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย
แบบประเมินคุณภาพบทความทางวิชาการ

แบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการก่อนการเผยแพร่

แบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการก่อนการเผยแพร่ 
แบบสรุปผลการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการก่อนการเผยแพร่ 
คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการก่อนการเผยแพร่ (peer reviewer)
แนวปฏิบัติในกระบวนการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการก่อนการเผยแพร่

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุญาตใช้เอกสารประกอบการสอนในรายวิชาที่พัฒนามาจากรายวิชาในหลักสูตรเดิม
เพื่อใช้ประกอบการสอน

– แบบฟอร์มตรวจสอบและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
– การกำหนดชื่อสาขาวิชาและการเทียบเคียงชื่อสาขาวิชา
ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ
หลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานวิชาการ
(เกณฑ์เก่า) แบบคำขอตำแหน่งวิชาการ (ก.พ.อ.03 ฉบับที่ 9 ปี พ.ศ.2556)
(เกณฑ์ใหม่) 1. แบบคำขอตำแหน่งวิชาการ (ก.พ.อ.03 ปี พ.ศ.2560) 

                           2. แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ

สาระน่ารู้เกี่ยวกับการทำผลงานทางวิชาการ

 

หนังสือเวียนเกี่ยวกับการทำผลงานทางวิชาการ

หนังสือ จาก สกอ. ที่ ศธ. 0509(2) /ว644 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยว กับการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ใช้ในการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556)

เวปไซต์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการทำผลงานวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (คลิกเพื่อเข้าสู่เวปไซต์)

 

2,270 total views, 1 views today