ผลงานบุคลากรสายสนับสนุน

ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ผลงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะที่ผ่านการประเมินและได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นแล้ว

ระดับชำนาญการ

15) นายจักรพงษ์ เกตุจำปา

14) นางสาวชญาดา ลาภมงคลนาวิน

13) ว่าที่ร้อยตรีหญิง อรวรรณ หงษ์ประชา

12) นางสาวภิรษา โชติรุจิโสภณ

11) นางสาวกัญญา แก้วประดิษฐ์

10) นางสาวอารีวรรณ รวยดี

9) นางสาวพิมพร พานทอง

8) นายศุนัย วิลาสังข์

7) นายชาตรี คนงานดี

6) นายเดชอาคม คดเกี้ยว

5) นางสาวรสสุคนธ์ อุดมศรี

4) นางสาวณัฐกาญจน์ รัตนพันธ์

3) นางขวัญจิตร สงวนโรจน์ 

2) นายอภิชาติ สิงห์ชัย

1) นางสาวบังอร เหล่าปิ่นเพชร

Loading