กองทุนเปิดไทยพานิชย์

ประจำปี พ.ศ. 2565

 สรุปข้อมูลสำคัญของนโยบายการลงทุน กองตราสารทุน ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2565

 

ประจำปี พ.ศ. 2564
– ตราสารทุน PVD Fact Sheet ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2564
– (ภาษาไทย) เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 

(English) SCB SET INDEX FUND (ACCUMULATION) Data As of June 30,2021
(ภาษาไทย) ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ชนิดสะสมมูลค่า) ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 
– (English) SCB FIXED INCOME PLUS FUND FOR PVD (ACCUMULATION) Data As of June 30,2021

Loading