การขอทุนและการชดใช้ทุนพัฒนาบุคลากร

ขั้นตอนการขอทุนและการชดใช้ทุน
แบบขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อหรือการฝึกอบรมของบุคลากรแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการรับทุนพัฒนาบุคลากร
แบบรายงานผลการศึกษา

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้ทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2559
ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้ทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2552

ประกาศที่เกี่ยวข้อง
ประกาศ : การจ่ายเงินทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2559

ประกาศ : มาตรฐานความสามารถด้านภาษาต่างประเทศของผู้ขอรับทุนเพื่อศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2559

 

Loading