สรุปกรอบระดับตำแหน่งสูงขึ้นของหน่วยงาน จำนวน 17 หน่วยงาน 111 ตำแหน่ง
ที่ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 (สายสนับสนุน)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ลำดับที่ ตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง/ประเภทตำแหน่ง รวม
เชี่ยวชาญเฉพาะ/
วิชาชีพเฉพาะ
เชี่ยวชาญเฉพาะ/
วิชาชีพเฉพาะ
(กรณีหัวหน้างาน)
ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ
1 กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี
 – เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 2 3
 – บุคลากร 4 1 5
 – นิติกร 2 1 3
รวม 11
2 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
 – เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 2
 – นักวิชาการศึกษา 1 1
 – นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 4 1 1 6
 – นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 1
รวม 10
3 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
 – เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 1 3
รวม 3
4 กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
 – เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 1 1 7
 – นักวิชาการเงินและบัญชี 3 2 5
 – นักวิชาการพัสดุ 2 2
รวม 14
5 คณะครุศาสตร์
 – เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 2
 – นักวิชาการศึกษา 2 2
 – นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 1
 – นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 1
 – นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 2 2
 – นักวิชาการพัสดุ 1 1
รวม 9
6 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 – เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 1
 – นักวิชาการศึกษา 1 1
 – นักวิชาการพัสดุ 1 1
 – นักวิชาการเงินและบัญชี 1 1
รวม 4
7 คณะวิทยาการจัดการ
 – เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 2
 – นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 1
 – นักวิชาการศึกษา 2 2
 – นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 1
 – นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 2 2
 – นักวิชาการเงินและบัญชี 1 1
 – นักวิชาการพัสดุ 1 1
รวม 10
8 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 – เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 3
 – นักวิชาการศึกษา 1 1
 – นักวิชาการพัสดุ 2 2
 – นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 1
 – นักวิทยาศาสตร์ 2 2
รวม 9
9 วิทยาลัยการดนตรี
 – นักวิชาการเงินและบัญชี 1 1
รวม 1
10 บัณฑิตวิทยาลัย
 – เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 1
 – นักวิชาการศึกษา 1 1
รวม 2
11 สถาบันวิจัยและพัฒนา
 – เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 1
 – นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 1
 – นักวิชาการศึกษา 1 1
รวม 3
12 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 – เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 1
 – บรรณารักษ์ 3 3
 – นักวิชาการศึกษา 1 1
 – นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 1
 – นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 1
รวม 7
13 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 – เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 2
 – นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 1
รวม 3
14 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 – เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 4
 – นักวิชาการศึกษา 8 1 9
 – นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 3
รวม 16
15 สำนักคอมมพิวเตอร์
 – เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 1
 – นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 1
รวม 2
16 สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา
 – เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 1
 – นักวิชาการศึกษา 2 2
 – นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 1
รวม 4
17 สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
 – เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 3
รวม 1
รวมทั้งหมด 99 1 8 3 111

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 มีผู้ถือครองแล้วทั้งสิ้น 13 ตำแหน่ง คลิก

Loading