กฎกระทรวง – มาตราฐานการขอตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

ประกาศ ก.พ.อ. (คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา)
– เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง  พ.ศ. 2564 
– เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564
– เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
– เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
– เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2563
– เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562
– เรื่อง การกำหนดชื่อและการเทียบเคียงสาขาวิชา พ.ศ. 2562  
– เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณ พ.ศ. 2561

– เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ พ.ศ. 2558

– เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2555
– เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2552
– เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
– ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2565 
– ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2562

– ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย ตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2554
ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2559
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (มบส.) เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบตำแหน่งทางวิชาการเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ลว. 12 ก.ค. 2560) – ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนและลักษณ์คุณภาพของเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน พ.ศ. 2567  แบบประเมินผลการสอน แบบสรุปประเมินผลการสอน แบบประเมินคุณภาพเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน แบบสรุปผลการประเมินคุณภาพเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน – ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอรับการประเมินผลการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ   

แบบประเมินผลงานวิชาการ
แบบประเมินคุณภาพตำรา หรือ หนังสือ แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย แบบประเมินคุณภาพบทความทางวิชาการ

แบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการก่อนการเผยแพร่
แบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการก่อนการเผยแพร่  (ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ)
แบบสรุปผลการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการก่อนการเผยแพร่ (ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ)
แบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการก่อนการเผยแพร่ 
แบบสรุปผลการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการก่อนการเผยแพร่
คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการก่อนการเผยแพร่ (peer reviewer)
แนวปฏิบัติในกระบวนการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการก่อนการเผยแพร่

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
บันทึกข้อความ เรื่อง แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวกับการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิซาการด้วยผลงานประเภทวิจัยในคนและสัตว์  บันทึกข้อความ เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเกี่ยวกับการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานประเภทวิจัยในคนและสัตว์ 
– เอกสารประกอบคำชี้แจงกรณีอ้างอิงการวิจัยในมนุษย์ด้านพฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่ไม่ต้องขอรับความ เห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของสถาบันตาม“แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ด้านพฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์” ฉบับลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2564 ของคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) 
-บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุญาตใช้เอกสารประกอบการสอนในรายวิชาที่พัฒนามาจากรายวิชาในหลักสูตรเดิม เพื่อใช้ประกอบการสอน
– แบบฟอร์มตรวจสอบและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
– การกำหนดชื่อสาขาวิชาและการเทียบเคียงชื่อสาขาวิชา
ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ
หลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานวิชาการ
– แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการทั่วไป
– แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการเฉพาะด้าน
   1.  สำหรับผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ และผลงานศาสนา
   2. สำหรับผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ผลงานการสอน และผลงานนวัตกรรม
– แบบตรวจสอบเอกสารประกอบการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
(เกณฑ์ ก.พ.อ. ปี 2564 )
แบบ ก.พ.อ. 03แบบ ก.พ.อ. 04 – แบบ ก.พ.อ. 06แบบ ก.พ.อ. 07

สาระน่ารู้เกี่ยวกับการทำผลงานทางวิชาการ

หนังสือเวียนเกี่ยวกับการทำผลงานทางวิชาการ

หนังสือ จาก สกอ. ที่ ศธ. 0509(2) /ว644 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยว กับการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ใช้ในการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556)

เวปไซต์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการทำผลงานวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (คลิกเพื่อเข้าสู่เวปไซต์)

 

Loading