เอกสารการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

กฎกระทรวง
– มาตราฐานการขอตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

ประกาศ ก.พ.อ. (คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา)
– เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง  พ.ศ. 2564 
– เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564
– เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
– เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
– เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2563
– เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562
– เรื่อง การกำหนดชื่อและการเทียบเคียงสาขาวิชา พ.ศ. 2562  
– เรื่อง การกำหนดชื่อและการเทียบเคียงสาขาวิชา พ.ศ. 2561 (ยกเลิกไปใช้ของปี พ.ศ. 2562)
– เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณ พ.ศ. 2561

– เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง  พ.ศ. 2560 (ยกเลิก 25 มิ.ย. 63)
– เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ พ.ศ. 2558
– เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2556 (ยกเลิก พ.ย. 61)
– เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2556 (ยกเลิก พ.ย. 61)
– เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2555 (ยกเลิก พ.ย. 61)
– เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2555
– เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2555 (ยกเลิก พ.ย. 61)
– เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2552
– เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 (ยกเลิก พ.ย. 61)
– เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 (ยกเลิก พ.ย. 61)
– เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
– ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2565 
– ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย ตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2554
ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2559
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (มบส.) เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบตำแหน่งทางวิชาการเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ลว. 12 ก.ค. 2560)
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (มบส.) เรื่อง การใช้ผลประเมินการสอน
– ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนและลักษณ์คุณภาพของเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน พ.ศ. 2565 
แบบประเมินผลการสอน
แบบสรุปประเมินผลการสอน
แบบประเมินคุณภาพเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน
แบบสรุปผลการประเมินคุณภาพเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน

แบบประเมินผลงานวิชาการ
แบบประเมินคุณภาพตำรา หรือ หนังสือ
แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย
แบบประเมินคุณภาพบทความทางวิชาการ

แบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการก่อนการเผยแพร่
แบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการก่อนการเผยแพร่ 
แบบสรุปผลการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการก่อนการเผยแพร่ 
คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการก่อนการเผยแพร่ (peer reviewer)
แนวปฏิบัติในกระบวนการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการก่อนการเผยแพร่

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
-บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุญาตใช้เอกสารประกอบการสอนในรายวิชาที่พัฒนามาจากรายวิชาในหลักสูตรเดิม
เพื่อใช้ประกอบการสอน

– แบบฟอร์มตรวจสอบและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
– การกำหนดชื่อสาขาวิชาและการเทียบเคียงชื่อสาขาวิชา
ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ
หลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานวิชาการ
– แบบคำขอตำแหน่งวิชาการ (ก.พ.อ.03 ฉบับที่ 9 ปี พ.ศ.2556) (เกณฑ์เก่ายกเลิก)
– แบบคำขอตำแหน่งวิชาการ (ก.พ.อ.03 ปี พ.ศ.2560) (เกณฑ์ ก.พ.อ. ปี 2560)
– แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (เกณฑ์ ก.พ.อ. ปี 2560)
– แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการทั่วไป 
– แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการเฉพาะด้าน 
1.  สำหรับผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ และผลงานศาสนา
2. สำหรับผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ผลงานการสอน และผลงานนวัตกรรม

(เกณฑ์ ก.พ.อ. ปี 2564 )
แบบ ก.พ.อ. 03
แบบ ก.พ.อ. 04
– แบบ ก.พ.อ. 06
แบบ ก.พ.อ. 07

สาระน่ารู้เกี่ยวกับการทำผลงานทางวิชาการ

หนังสือเวียนเกี่ยวกับการทำผลงานทางวิชาการ

หนังสือ จาก สกอ. ที่ ศธ. 0509(2) /ว644 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยว กับการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ใช้ในการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556)

เวปไซต์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการทำผลงานวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (คลิกเพื่อเข้าสู่เวปไซต์)

 

6,163 total views, 8 views today