การจัดทำกรอบอัตรากำลัง ระยะสี่ปี พ.ศ. 2562-2565

สายวิชาการ

ดาวน์โหลด กำหนดการจัดทำกรอบอัตรากำลัง

แบบฟอร์มกรอบอัตรากำลังสายวิชาการ 2562-2565

ตัวอย่าง การกรอกข้อมูลเพื่อคำนวณกรอบอัตรากำลังสายวิชาการ

แบบฟอร์มกรอบอัตรากำลังสายวิชาการ 2562-2565

ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (คลิกเพื่อเข้าสู่เวปไซต์)

สายสนับสนุน

โครงสร้างกรอบอัตรากำลังของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 • 1. สำนักงานอธิการบดี
     1.1 กองบริหารงานบุคคล
     1.2 กองนโยบายและแผน
     1.3 กองกลาง
     1.4 กองคลัง
     1.5 กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
  2. คณะครุศาสตร์
  3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  4. คณะวิทยาการจัดการ
  5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  6. คณะวิศวกรรมศาตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  7. วิทยาลัยการดนตรี
  8. บัณฑิตวิทยาลัย
  9. โรงเรียนสาธิต มบส.
  10. ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
  11. สถาบันวิจัยและพัฒนา
  12. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  13. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
  14. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  15. สำนักคอมพิวเตอร์
  16. สำนักกิจการนักศึกษา
  17. สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
  18. สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
  19. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
  20. หน่วยตรวจสอบภายใน

รายชื่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (สายวิชาการ+สายสนับสนุน) ที่เกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2572

Loading