แบบประเมิน

ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกแต่งตั้ง (สำหรับผู้ยื่นเรื่องขอรับการประเมินฯ)

  •  ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี (ลว. 30 มี.ค. 2560)
  •  ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า (ลว. 8 กันยายน 2560)
  •  ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่า (ลว. 26 กุมภาพันธ์ 2561)

คำสั่งฯ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น /
คำสั่งฯ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างานของหน่วยงาน

  • คำสั่งสภาฯ ที่ 2/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (สำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา) และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • คำสั่งสภาฯ ที่ 14/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย) และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • คำสั่งฯ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างานเพื่อกำหนดกรอบตำแหน่งต่าง ๆ (8 หน่วยงาน)

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เอกสารการขอกำหนดตำแหน่งของสายสนับสนุน

   แบบฟอร์มการประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งบุคลากรสายสนับสนุนให้สูงขึ้น NEW
   
  ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
   
   บัญชีแสดงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย (รวมทุกตำแหน่งใน มบส.)
   
  – บัญชีแสดงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย (แยกตามประเภทและระดับ)
   
  ตำแหน่งประเภทวิชาการ (สอนและวิจัย)
  1.ปะหน้า 
  2.อาจารย์ 
  3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  4.รองศาสตราจารย์ 
  5.ศาสตราจารย์ 
   
  ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
  1.ปะหน้า 
  2.ว11 (ลว. 23 พ.ย. 54) 
  3.ผู้อำนวยการกอง 
  4.ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 
   
  ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ประเภทวิชาชีพเฉพาะ)
  1.ปะหน้า 
  2.ปฏิบัติการ 
  3.ชำนาญการ 
  4.ชำนาญการพิเศษ 
  5.เชี่ยวชาญ 
  6.เชี่ยวชาญพิเศษ 
   
  ตำแหน่งสถาปนิก (ประเภทวิชาชีพเฉพาะ)
  1.ปะหน้า 
  2.ปฏิบัติการ 
  3.ชำนาญการ 
  4.ชำนาญการพิเศษ 
  5.เชี่ยวชาญ 
  6.เชี่ยวชาญพิเศษ 
   
  ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ)
  1.ปะหน้า 
  2.ปฏิบัติการ 
  3.ชำนาญการ 
  4.ชำนาญการพิเศษ 
  5.เชี่ยวชาญ 
   
  ตำแหน่งนิติกร (ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ)
  1.ปะหน้า 
  2.ปฏิบัติการ 
  3.ชำนาญการ 
  4.ชำนาญการพิเศษ 
  5.เชี่ยวชาญ 
   
  ตำแหน่งบุคลากร (ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ)
  1.ปะหน้า 
  2.ปฏิบัติการ 
  3.ชำนาญการ 
  4.ชำนาญการพิเศษ 
  5.เชี่ยวชาญ 
   
  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ)
  1.ปะหน้า 
  2.ปฏิบัติการ 
  3.ชำนาญการ 
  4.ชำนาญการพิเศษ 
  5.เชี่ยวชาญ 
   
  ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ)
  1.ปะหน้า 
  2.ปฏิบัติการ 
  3.ชำนาญการ 
  4.ชำนาญการพิเศษ 
  5.เชี่ยวชาญ 
   
  ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ (ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ)
  1.ปะหน้า 
  2.ปฏิบัติการ 
  3.ชำนาญการ 
  4.ชำนาญการพิเศษ 
  5.เชี่ยวชาญ 
  6.เชี่ยวชาญพิเศษ 
   
  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ)
  1.ปะหน้า 
  2.ปฏิบัติการ 
  3.ชำนาญการ 
  4.ชำนาญการพิเศษ 
  5.เชี่ยวชาญ 
   
  ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน (ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ)
  1.ปะหน้า 
  2.ปฏิบัติการ 
  3.ชำนาญการ 
  4.ชำนาญการพิเศษ 
  5.เชี่ยวชาญ 
   
  ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ)
  1.ปะหน้า 
  2.ปฏิบัติการ 
  3.ชำนาญการ 
  4.ชำนาญการพิเศษ 
  5.เชี่ยวชาญ 
  6.เชี่ยวชาญพิเศษ 
   
  ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ (ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ)
  1.ปะหน้า 
  2.ปฏิบัติการ 
  3.ชำนาญการ 
  4.ชำนาญการพิเศษ 
  5.เชี่ยวชาญ 
   
  ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ)
  1.ปะหน้า 
  2.ปฏิบัติการ 
  3.ชำนาญการ 
  4.ชำนาญการพิเศษ 
  5.เชี่ยวชาญ 
  6.เชี่ยวชาญพิเศษ 
   
  ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ)
  1.ปะหน้า 
  2.ปฏิบัติการ 
  3.ชำนาญการ 
  4.ชำนาญการพิเศษ 
  5.เชี่ยวชาญ 
  6.เชี่ยวชาญพิเศษ 
   
  ตำแหน่งวิศวกร (ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ)
  1.ปะหน้า 
  2.ปฏิบัติการ 
  3.ชำนาญการ 
  4.ชำนาญการพิเศษ 
  5.เชี่ยวชาญ 
  6.เชี่ยวชาญพิเศษ 
   
  ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ)
  1.ปะหน้า 
  2.ปฏิบัติการ 
  3.ชำนาญการ 
  4.ชำนาญการพิเศษ 
  5.เชี่ยวชาญ 
   
  ตำแหน่งบรรณารักษ์ (ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ)
  1.ปะหน้า 
  2.ปฏิบัติการ 
  3.ชำนาญการ 
  4.ชำนาญการพิเศษ 
  5.เชี่ยวชาญ 
  6.เชี่ยวชาญพิเศษ 
   
  ตำแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ)
  1.ปะหน้า 
  2.ปฏิบัติการ 
  3.ชำนาญการ 
  4.ชำนาญการพิเศษ 
  5.เชี่ยวชาญ 
   
  ตำแหน่งนักวิจัย (ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ)
  1.ปะหน้า 
  2.ปฏิบัติการ 
  3.ชำนาญการ 
  4.ชำนาญการพิเศษ 
  5.เชี่ยวชาญ 
  6.เชี่ยวชาญพิเศษ 
   
  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย (ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ)
  1.ปฏิบัติการ 
  2.ชำนาญการ 
   
  ตำแหน่งนักเอกสารสนเทศ (ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ)
  1.ปะหน้า 
  2.ปฏิบัติการ 
  3.ชำนาญการ 
  4.ชำนาญการพิเศษ 
  5.เชี่ยวชาญ 
  6.เชี่ยวชาญพิเศษ 

สาระน่ารู้เกี่ยวกับการทำผลงานสายสนับสนุน

ตัวอย่างการประเมินค่างาน (22-23 มิ.ย. 58)
เอกสารบรรยาย หัวข้อ “การเขียนคู่มือการทำงานจากงานประจำ (บุคลากรสายสนับสนุน)” 15-16 กรกฎาคม 2557 ณ ภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก (โดย อาจารย์เรืองชัย จรุงศิรวัฒน์)

วิเคราะห์ค่างานเพื่อกำหนดกรอบตำแหน่ง 29 มกราคม 2559 (โดย อาจารย์เรืองชัย จรุงศิรวัฒน์)
Part 1    Part 2    Part 3

การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำ 23 กุมภาพันธ์ 2559 (โดย อาจารย์เรืองชัย จรุงศิรวัฒน์)
Part 1    Part 2    Part 3

 

 

 

Loading