บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
ที่ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล/หน่วยงาน ชื่อตำแหน่ง ระดับ ตั้งแต่วันที่
ประเภทวิชาชีพเฉพาะ
1 นางสาวบังอร  เหล่าปิ่นเพชร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ 26 มี.ค. 62
สำนักคอมพิวเตอร์
ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
2 นายอภิชาติ  สิงห์ชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 5 มิ.ย. 62
กองนโยบายและแผน สนอ.
3 นางขวัญจิตร  สงวนโรจน์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 10 พ.ค. 62
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4 นางสาวณัฐกาญจน์  รัตนพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ 30 พ.ค. 62
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5 นางสาวรสสุคนธ์ อุดมศรี นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 13 ม.ค. 63
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6 นายเดชอาคม  คดเกี้ยว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ 22 ม.ค. 63
สำนักคอมพิวเตอร์
7 นายชาตรี  คนงานดี นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ 8 มิ.ย. 63
กองคลัง สนอ.
8 นายศุนัย  วิลาสังข์ นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ 20 พ.ค. 64
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9 นางสาวพิมพร  พานทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ 2 พ.ค. 65
คณะวิทยาการจัดการ
10 นางสาวอารีวรรณ  รวยดี นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 6 พ.ค. 65
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
11 นางสาวกัญญา แก้วประดิษฐ์ นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ 6 มิ.ย. 65
วิทยาลัยการดนตรี
กรณีที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ใช้วิชาชีพ
12 นายพิศิษฐ์  บุญญาอธิมาตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ 17 พ.ย. 63
กองบริหารงานบุคคล สนอ.
13 นางกมลทิพย์  เชื้องาม นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ 28 เม.ย. 65
กองคลัง สนอ.

 

Loading