ประจำปีงบประมาณ 2567

โครงการบริหารจัดการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประกาศนโยบายการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย 

กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ เรื่อง รู้เท่าทันพฤติกรรมเสี่ยงทุจริตในมหาวิทยาลัย

ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับบุคลากร หัวข้อ Don’t & Do รู้แล้วจะไม่ทำผิด

ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการอบรม เรื่อง วินัยและการรักษาวินัยสำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 

Loading