ข้อมูลเชิงสถิติข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

ประจำปีงบประมาณ 2565
ประจำปีงบประมาณ 2564

ข้อมูลเชิงสถิติข้อร้องเรียนทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)