โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน
ในการขอประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น ระยะที่ 2 รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 21-22 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560

ณ คุ้มพญาซอรีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม

Loading