โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2566
วันที่ 17-18 กุมพาพันธ์ พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วันจันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

วันอังคาร ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

 

 

Loading