โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ และเทคนิคการวิพากษ์ผลงานของบุคลากรสายสนับสนุนสำหรับผู้บริหาร

ระยะที่ 1 เรื่อง การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานและการเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์จากงานประจำ

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงค์ (อาคาร 6)

 

 

Loading