โครงการอบรมความรู้ เรื่อง “การปลูกจิตสำนึกและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการป้องกันการทุจริตในมหาวิทยาลัย”

ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงค์ (อาคาร 6)

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

Loading