โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำกรอบอัตรากำลัง ระยะสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕

(สายสนับสนุน)

ระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 11

Loading