เอกสารทั้งหมด

Title Download
การจัดสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย
  1 files      45 downloads
Download
หลักเกณฑ์และวิธีการสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย
  1 files      33 downloads
Download
การเลือกกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ผู้แทนพนักงานราชการ และผู้แทนลูกจ้าง
  1 files      15 downloads
Download
ผลการคัดเลือกกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณะบดี ผู้แทนผู้อำนวยการสำนัก ผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ผู้แทนพนักงานราชการและผู้แทนลูกจ้าง
  1 files      14 downloads
Download