รายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติบัตรประจำตัว

ประจำเดือน มีนาคม 2563

วัน/เดือน/ปี ชื่อ-สกุล
21 ก.ย. 63 นางสาวฤดี  กมลสวัสดิ์
17 ก.ย. 63 นายรุวัน  มุงคุณคำซาว
นายศราวุฒิ  สมัญญา
14 ก.ย. 63 นางสาวศุภัทรษร  พรนคร
นายสมบัติ  พรมอินทร์
นายฉัตรชัย  รุ่งคูหา
นายเมธา  งามสอาด
31 ส.ค. ท63 นางสาวอธิษฐาน  ศรีลานุช
นายอนุชา  มาตา
นางสาวพนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา
นางสุยินดี  โสมทรัพย์
นางสาวอังสุมา  แก้วคต
ว่าที่ร.ต. หญิงแฝงกมล  เพชรเกลี้ยง
นางสาวณัฐศรัณย์  ทฤษฎิคุณ
4 ส.ค. 63 นางสาวนันทยา  เกตุคง
นางสาวรวิวรรณ  วังสมพร
นางสาวเกศริน  มีมล
นายวรรณลักษณ์  อินทร์จันทร์
นางสาววรศิริ  ผลเจริญ
นางสาววีณานันท์  เกตุไชโย
นายรังสรรค์  บัวทอง
นายเกษม  ตริตระการ
นางสาวจรรยาศิริ  รัตนะ
นางสาวรัชดาภรณ์  สวยค้าข้าว
24 ก.ค. 63 นายชัยวิชญ์  ม่วงหมี
นายธนัช  กรศุภกิจ
นางสาวปรียาภรณ์  สืบสวัสดิ์
นางสาวศิริกาญ  แซ่อื้อ
23 ก.ค. 63 นายพิเชฐ  มีมะแม
นางสาวมณฑา  เศรษฐขจร
นางสาวกัฯจฐาภรณ์  ทองพิลา
8 ก.ค. 63 นายไกรศร  จันทน้อย
นายวุฒิพงศ์  โพธิ์เย็น
นางสาวภรณ์ทิพย์  สกุลชูชาติ
นางสาวภรทิพย์  พลอาชีพ
2 ก.ค. 63 นายนทวีร์  ไชยจำ
29 มิ.ย. 63 นางสาวรัชดา  มานิมิตร
22 มิ.ย. 63 นางสาวขวัญนภา  วัจนรัตน์
นางเพ็ญวดี  โรจน์เรืองนนท์
นายกิตติพงษ์  พื้นพรม
นายวิเชษฐ์  ศรไชย
นายฉัตรชัย  สินจุ้ย
นางสาวชนัฐกาญจน์  สุวรรณการ
11 มิ.ย. 63 นางสาวกาญจนา  บัวทุม
นายกำพล  วิภาตนาวิน
นางสาวมานวิกา  ฉายแสง
5 มิ.ย. 63 นางสาวกรกาญจน์  อุ่นบ้าน
นางสาวภัสราวดี  เผ่าจินดา
18 พ.ค. 63 นางสาวปภาอร  แสงวณิช
นายดนัยณัฐฏ์  เนตรนิธิกร
นางสาวสาครรัตน์  เถาะรอด
13 พ.ค. 63 นายเกษม  ประดาสุข
7 พ.ค. 63 นายยศวัจน์  ชีววรนนท์ตรี
7 เม.ย. 63 นายคมกฤช  บัวแก้ว
19 มี.ค. 63 นายนเรศ  นิภากรพันธ์
5 มี.ค. 63 นายอนุวัฒน์  โชติมณี
นายวิชัย  ปทุมชาติพัฒน์
นางสาวอารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด
นางสาวกานต์พิชชา  แก้วมหาสุริยวงศ์
นายตั้งปณิธาน  อารีย์
นายอิศรา  ยิ่งยวด
นางสาวอารีย์  จุ้ยจำลอง
21 ก.พ. 63 นางสาวบังอร  เหล่าปิ่นเพชร
นางสาวกิตติรัตน์  ฐานสุวรรณศรี
4 ก.พ. 63 นางพรรณา  พูนพิน
13 ธ.ค. 62 นายอุกฤต  คูหพันธ์
4 มิ.ย. 62 นางพรรณา  พูนพิน  
25 ม.ค. 62 นายมณี  เหมทานนท์  

หมายเหตุ : ผู้มีรายชื่อสามารถติดต่อขอรับบัตรประจำตัวได้ที่กองบริหารงานบุคคล

สถิติการให้บริการจัดทำบัตรประจำตัว

ปีงบประมาณ/ไตรมาส ที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) ที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) 
       2562 25 ราย 33 ราย 28 ราย 54 ราย
       2561 27 ราย 26 ราย 20 ราย 32 ราย

 

2,764 total views, 1 views today