รายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติบัตรประจำตัว

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

วัน/เดือน/ปี ชื่อ-สกุล
2 มี.ค. 64 นายสินธ์ไชย  ต้นสกุลชัยสันติ
นางสาวนงเยาว์  ทองคำ
17 ก.พ. 64 นางรุจิเรศ  รักทัพ
15 ก.พ. 64 นางสาวปราณี  นามวิชัย
5 ก.พ. 64 นายชาตรี  คนงานดี
นางบุญเพ็ญ  หงษ์ทอง
นายจักฤษณ์  พนาลี
3 ก.พ. 64 นางสาวจรรยา  อัมภรัตน์
นางสาวอรุณวดี  ดอกคำ
นางสาวแพร  สายบัวแดง
นางสาวอัมพวัน  ขุนณรงค์
นายสรายุทธ์  เศรษฐขจร
1 ก.พ. 64 นางสาวจันทนา  มานตรี
นางสาวณุศณี  มีแก้วกุญชร
26 ม.ค. 64 นางสาวจีรภรณ์  กิจเจริญ
19 ม.ค. 64 นายบดินทร์  มหาวงค์
7 ม.ค. 64 นางสาวฐิติยา  กลบสันเทียะ
28 ธ.ค. 63 นายวิโฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล
22 ธ.ค. 63 นายประกฤษฏิ์  เพชรแอง
นายอัฐพันธ์  หมอช้าง
นายวชิรศักดิ์  เขียนวงศ์
นางสาวจุฬาลักษณ์  จารุจุฑารัตน์
นายพนัส  ต้องการพานิช
16 ธ.ค. 63 นางสาวสุดารัตน์  พวกขุนทด
นางสาวคัทลียา  ฤกษ์พิไชย
8 ธ.ค. 63 นายสุริยา  พันธ์โกศล
นางณัฐมน  พันธุ์ชาตรี
นายเอกพงษ์  พร้าวไธสง
นายณภพ  ซ้ายสุวรรณ
นางนาฏยา  แก้วอุทาน
นางสาววรรณภร  ศิริพละ
7 ธ.ค. 63 นายศรันย์ดิษฐ์  เบญจพงศ์
นายสิรภพ  เทพพิทักษ์
นางกนกกาญจน์  กาญจนรัตน์
นางสาวเดือนเพ็ญ  สินมั่น
นางสาวศุนิสา  ทดลา
นางสาวอโนทัย  แทนสวัสดิ์
นางสาวอรุณี  คูวิมล
30 พ.ย. 63 นางสาวลลิตา  เพชรนุ้ย
นางสาวอภิชญา  พลจันทร์
18 พ.ย. 63 นางสาวธีร์วรา  บวชชัยภูมิ
13 พ.ย. 63 นางสาวณัฐมน  จิณะไชย
นายยุทธนา  อัครเดชานัฏ
3 พ.ย. 63 นางสาวกมลวรรณ  จรูญศรี
นางสาวชื่นชีวิน  พลายบัว
นายนพฤทธิ  จันกลิ่น
นางสาวณัฐวรรณ์  สุขทั่ว
นางสาวกัลย์ธมน  ภัคเวทพิสิษฐ์
นางสาวเพชรรัตน์  อ้วนโฮม
28 ต.ค. 63 นายณัฐพล  เจริญงามวงศ์วาน
22 ต.ค. 63 นายอนุชัย  ถนอมสินรัตน์
19 ต.ค. 63 นางสิริรักษ์  ศรีเสวก
นางสาวณัฐฐา ฉลาดธัญญกิจ
7 ต.ค. 63 นายพิบูลย์  วิฑูรย์ปัญญากุล
นายดรุษ  ประดิษฐ์ทรง
17 ก.ย. 63 นายรุวัน  มุงคุณคำซาว
31 ส.ค. 63 นางสาวณัฐศรัณย์  ทฤษฎิคุณ
24 ก.ค. 63 นายชัยวิชญ์  ม่วงหมี
นางสาวศิริกาญ  แซ่อื้อ
19 มี.ค. 63 นายนเรศ  นิภากรพันธ์
13 ธ.ค. 62 นายอุกฤต  คูหพันธ์
4 มิ.ย. 62 นางพรรณา  พูนพิน  
25 ม.ค. 62 นายมณี  เหมทานนท์  

หมายเหตุ : ผู้มีรายชื่อสามารถติดต่อขอรับบัตรประจำตัวได้ที่กองบริหารงานบุคคล

สถิติการให้บริการจัดทำบัตรประจำตัว

ปีงบประมาณ/ไตรมาส ที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) ที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) 
       2562 25 ราย 33 ราย 28 ราย 54 ราย
       2561 27 ราย 26 ราย 20 ราย 32 ราย

 

3,225 total views, 7 views today