รายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติบัตรประจำตัว

ประจำเดือน มกราคม – มีนาคม 2562

วัน/เดือน/ปี ชื่อ-สกุล
18 เม.ย. 62 นายธิติ  ทัศนกุลวงศ์
นางสาวปัทมา  เตชะสุวรรณ์
6 มี.ค. 62 นางสาวสมศรี  จิรพัฒนะชัย
25 ม.ค. 62 นายมณี  เหมทานนท์
ประจำปี พ.ศ. 2561
19 ธ.ค. 61 นายอุทิศ  สายสิงห์

หมายเหตุ : ผู้มีรายชื่อสามารถติดต่อขอรับบัตรประจำตัวได้ที่กองบริหารงานบุคคล

สถิติการให้บริการจัดทำบัตรประจำตัว

ปีงบประมาณ/ไตรมาส ที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) ที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) 
       2562 25 ราย 33 ราย
       2561 27 ราย 26 ราย 20 ราย 32 ราย

 

1,248 total views, 33 views today