รายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติบัตรประจำตัว

ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

วัน/เดือน/ปี ชื่อ-สกุล
22 ก.ค. 62 นางสาวพรเพ็ญ  ตั้งเตรียมจิตมั่น
11 ก.ค. 62 นายวีรวุฒิ  ฉัตรธนโชติกุล
นายยุทธนา  ชื่นบานเย็น
นายจักรพงศ์  จิตรแก้ว
นายอัมรินทร์  แรงเพ็ชร
26 มิ.ย. 62 นายพงษ์พันธ์  นารีน้อย  
นางสาวธิดารัตน์  ตันนิรัตร์  
นายปรัชญา  จิตตรีสินธุ์  
4 มิ.ย. 62 นางพรรณา  พูนพิน  
นายจีระพันธ์  อ่อนเถื่อน  
นางสาวณัฐมน  ตั้งพานทอง  
นายพิเชฐ  วงษ์จ้อย  
นางสาวกรองทอง  หีบโคกสูง  
25 ม.ค. 62 นายมณี  เหมทานนท์  
ประจำปี พ.ศ. 2561
19 ธ.ค. 61 นายอุทิศ  สายสิงห์

หมายเหตุ : ผู้มีรายชื่อสามารถติดต่อขอรับบัตรประจำตัวได้ที่กองบริหารงานบุคคล

สถิติการให้บริการจัดทำบัตรประจำตัว

ปีงบประมาณ/ไตรมาส ที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) ที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) 
       2562 25 ราย 33 ราย
       2561 27 ราย 26 ราย 20 ราย 32 ราย

 

1,813 total views, 13 views today