รายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติบัตรประจำตัว

ประจำเดือน สิงหาคม 2565

วัน/เดือน/ปี ชื่อ-สกุล
3 ส.ค. 65 นายสุรพงษ์  บ้านไกรทอง
27 ก.ค. 65 นายจาตุรงค์  สาระวงศ์
นางสาวสุปราณี  ศิริสวัสดิ์ชัย
นายสิงห์  สิงห์ขจร
นางสาววิลาวัลย์ กุลเกษ
7 ก.ค. 65 นางสาวนันทวัน จั่นเจ๊ก
29 มิ.ย. 65 นายปุณยวัจน์  โพธิ์เกิด
นายอาณุภาพ  สุขสำราญ
นางสาวสุวิมล  ศรีขจร
นางสาววลัยลักษณ์  คงเขียว
นางสาวชนัฐกาญจน์  สุวรรณการ
นางสาววรรณดี  อัศวศิลปกุล
16 มิ.ย. 65 นางสาวปิยพร  มิลินทานุช
14 มิ.ย. 65 นายวิเชียร  อินทรสมพันธ์
13 มิ.ย. 65 นายณัฐพล  เฟื่องอักษร
1 มิ.ย. 65 นางสาวสุภาพร  ซ่อนกลิ่น
นางสาววรรณรัตน์  ชาญศิริ
นางสาวนิจวิภา  หนูนอก
นางสาวดาวประกาย  สุขสี
นายพิสิฐ  วงศ์วัฒนากูล
23 พ.ค. 65 นายฐิติวัจน์  กิ่วแก้วเจริญรัตน์
นายสรายุทธ์  เศรษฐขจร
17 พ.ค. 65 นายอดิศร  เนียมแก้ว
11 พ.ค. 65 นางสาวกรรณฺการ์  ดีโพธิ์รัมย์
นางสาวชุติมา  แซ่ตั้น
6 พ.ค. 65 นางสาวญาณิกา  สกุลกลจักร
2 พ.ค. 65 นายทองเอม  สุ่นสวัสดิ์
นางสาวนัยทิพย์  ธีรภัค
นายบุญส่ง  นาแข็ง
นายกฤษฎา  กาญจนวงศ์
นางสาวพรทิพย์  ไชยานนท์
11 เม.ย. 65 นางสาวประมวล  เผือกขันหมาก
30 มี.ค. 65 นางสาวจาริวัฒณ์  ศิริอินทร์
16 มี.ค. 65 นางสาวชรัณยภัทร์  พุฒสุด
นางสาวดวงตรา  พยัคฆ์โส
10 มี.ค. 65 นางสาวนิลุบล  สอนแก้ว
1 มี.ค. 65 นางสาวเสาวณี  เรืองไชยศรี
นายสันติภาพ  สีเผือก
นางสาวอรสา  ทยานสมุทร
22 ก.พ. 65 นายภาคภูมิ  เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์
นายณัฐพงศ์  รุจอมรชัย
17 ก.พ. 65 นางสาวสไบทิพย์  คีมทอง
14 ก.พ. 65 นายชัยยงค์  แจ่มรัสมี
นายเอกชัย  พุหิรัญ
นางสาวพัชนี  แสนไชย
7 ก.พ. 65 นางสาวณัฐมน  จิณะไชย
นายพิศิษฐ์  ชำนาญมา
นายณรงค์วัฒน์  มิ่งมิตร
7 ม.ค. 65 นายวิทวัส  กมุทศรี
29 ธ.ค. 64 นายธีรนัย  ฉิมพสุทธิ์
22 ธ.ค. 64 นายชัยณรงค์  วิรุฬพัฒน์
17 ธ.ค. 64 นายขวัญชัย  ช้างเกิด
นางสาวลาวัลย์  ฟุ้งขจร
13 ธ.ค. 64 นายจิรัฐ  มัธยมนันทน์
นางศรีโสภา  อ้อยหวาน
3 ธ.ค. 64 นายศุนัย  วิลาสังข์
23 พ.ย. 64 นายธนภัทร์  ปานทองคำ
นายวรวรรณ  ปิ่นรัตนากร
นายธฤษ  สระตันติ์
18 พ.ย. 64 นางสาวพิชญานันท์  พละศูนย์
12 พ.ย. 64 นางสาวภัฑรีภรณ์  วงภูธร
นายกิตติ  แก้วจำลอง
นายกรภัทร์  งอกจันทึก
10 พ.ย. 64 นางสาวอมรรัตน์  คำบุญ
2 พ.ย. 64 นางสาวจรรยา  อัมภรัตน์
นายกรธนินทร์  ไตรหาญ
พ.อ.อ.กฤษดา  ผ่องพิทยา
25 ต.ค. 64
นายอธิคม  มานิมิตร
นางสาวมนัสวี  ศรีราชเลา
19 ต.ค. 64 นายทวีศักดิ์  จงประดับเกียรติ
11 ส.ค. 64 นายยุทธนา  อัครเดชานัฏ
9 ก.ค. 64 นางมรกต  นรพัลลภ

หมายเหตุ : ผู้มีรายชื่อสามารถติดต่อขอรับบัตรประจำตัวได้ที่กองบริหารงานบุคคล

สถิติการให้บริการจัดทำบัตรประจำตัว

ปีงบประมาณ/ไตรมาส ที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) ที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) 
       2564
       2563
       2562 25 ราย 33 ราย 28 ราย 54 ราย
       2561 27 ราย 26 ราย 20 ราย 32 ราย

 

6,552 total views, 5 views today