รายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติบัตรประจำตัว

ประจำเดือน มิถุนายน 2564

วัน/เดือน/ปี ชื่อ-สกุล
21 มิ.ย. 64 นางสาวเพ็ญนภา  พฤฒินิรันดร
10 มิ.ย. 64 นายณัฐพล  บุญรักษ์
นางสาวปภัสวลัญช์  นพวงศ์ ณ อยุธยา
24 พ.ค. 64 นายเฉลิมทรัพย์  กรัณย์จักรวุฒิ
11 พ.ค. 64 นายกุลชาติ  ทักษไพบูลย์
นางสาวขวัญชนก  จุลละนันทน์
19 เม.ย. 64 นางสาวกิรณา  ถนอมสิทธิ์
นางสาวเกษสุดา  บูรณศักดิ์สถิตย์
9 เม.ย. 64 นางสาวบังอร  เสรีรัตน์
นางพจนันท์  สว่างอารมย์
29 มี.ค. 64 นายนราธร  สายเส็ง
24 มี.ค. 64 นางสุพัตรา  ทรัพย์สินโอฬาร
นางสาวบูรณจิตร  แก้วศรีมล
นางสาวบังอร  เสรีรัตน์
19 มี.ค. 64 ว่าที่ร.ต. วิทยา  เชื้อแถว
นางสาวจิรภรณ์  คล้ายวิจิตร
17 มี.ค. 64 นางสาวอรทัย  จินโจ
นางสาวชารีญา  ศรีหะรัญ
นางสาวสุเนตร  ทวีถาวรสวัสดิ์
นางสาวปาริชาติ  ปรีชากร
2 มี.ค. 64 นายสินธ์ไชย  ต้นสกุลชัยสันติ
นางสาวนงเยาว์  ทองคำ
15 ก.พ. 64 นางสาวปราณี  นามวิชัย
5 ก.พ. 64 นายชาตรี  คนงานดี
นางบุญเพ็ญ  หงษ์ทอง
นายจักฤษณ์  พนาลี
3 ก.พ. 64 นางสาวอรุณวดี  ดอกคำ
8 ธ.ค. 63 นางนาฏยา  แก้วอุทาน
13 พ.ย. 63 นายยุทธนา  อัครเดชานัฏ
17 ก.ย. 63 นายรุวัน  มุงคุณคำซาว
24 ก.ค. 63 นายชัยวิชญ์  ม่วงหมี
19 มี.ค. 63 นายนเรศ  นิภากรพันธ์

หมายเหตุ : ผู้มีรายชื่อสามารถติดต่อขอรับบัตรประจำตัวได้ที่กองบริหารงานบุคคล

สถิติการให้บริการจัดทำบัตรประจำตัว

ปีงบประมาณ/ไตรมาส ที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) ที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) 
       2564
       2563
       2562 25 ราย 33 ราย 28 ราย 54 ราย
       2561 27 ราย 26 ราย 20 ราย 32 ราย

 

3,566 total views, 1 views today