รายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติบัตรประจำตัว

ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2561

วัน/เดือน/ปี ชื่อ-สกุล
4 ธ.ค. 61 นายวรพนธ์  ชีววรนนท์ตรี
นายธีรดิตถ์  โพธิตันติมงคล
20 พ.ย. 61 นางสาวเพียงธิดา  เสรีสุทธิกูลชัย
2 พ.ย. 61 นายชนินทร์  มณีดำ
11 ต.ค. 61 นางสาวกาญจนา  สุทธิเนียม
1 ต.ค. 61 น.ส.วรรณวดี  ชัยชาญกุล
น.ส.สุริวัลย์  สุธรรม

หมายเหตุ : ผู้มีรายชื่อสามารถติดต่อขอรับบัตรประจำตัวได้ที่กองบริหารงานบุคคล

544 total views, 7 views today