รายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติบัตรประจำตัว

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

วัน/เดือน/ปี ชื่อ-สกุล
18 พ.ย. 63 นางสาวธีร์วรา  บวชชัยภูมิ
13 พ.ย. 63 นางสาวณัฐมน  จิณะไชย
นายยุทธนา  อัครเดชานัฏ
3 พ.ย. 63 นางสาวกมลวรรณ  จรูญศรี
นางสาวชื่นชีวิน  พลายบัว
นายนพฤทธิ  จันกลิ่น
นางสาวณัฐวรรณ์  สุขทั่ว
นางสาวกัลย์ธมน  ภัคเวทพิสิษฐ์
นางสาวเพชรรัตน์  อ้วนโฮม
28 ต.ค. 63 นายณัฐพล  เจริญงามวงศ์วาน
22 ต.ค. 63 นายอนุชัย  ถนอมสินรัตน์
19 ต.ค. 63 นางสิริรักษ์  ศรีเสวก
นางสาวณัฐฐา ฉลาดธัญญกิจ
7 ต.ค. 63 นายพิบูลย์  วิฑูรย์ปัญญากุล
นายดรุษ  ประดิษฐ์ทรง
17 ก.ย. 63 นายรุวัน  มุงคุณคำซาว
31 ส.ค. 63 นางสาวณัฐศรัณย์  ทฤษฎิคุณ
24 ก.ค. 63 นายชัยวิชญ์  ม่วงหมี
นางสาวศิริกาญ  แซ่อื้อ
19 มี.ค. 63 นายนเรศ  นิภากรพันธ์
13 ธ.ค. 62 นายอุกฤต  คูหพันธ์
4 มิ.ย. 62 นางพรรณา  พูนพิน  
25 ม.ค. 62 นายมณี  เหมทานนท์  

หมายเหตุ : ผู้มีรายชื่อสามารถติดต่อขอรับบัตรประจำตัวได้ที่กองบริหารงานบุคคล

สถิติการให้บริการจัดทำบัตรประจำตัว

ปีงบประมาณ/ไตรมาส ที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) ที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) 
       2562 25 ราย 33 ราย 28 ราย 54 ราย
       2561 27 ราย 26 ราย 20 ราย 32 ราย

 

2,938 total views, 4 views today