รายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติบัตรประจำตัว

ประจำเดือน ตุลาคม 2561

วัน/เดือน/ปี ชื่อ-สกุล
11 ต.ค. 61 นายนิพนธ์  เฮงสมบูรณ์
นางสาวกาญจนา  สุทธิเนียม
นายวุทธิเมธว์  เกื้อกอบ
นายทินภัทร  ห้วยใหญ่
9 ต.ค. 61 นางสาวกัณญาณัฐ เสียงใหญ่
นางสาวศิวพร โพธิวิทย์
1 ต.ค. 61 น.ส.วรรณวดี  ชัยชาญกุล
น.ส.สุริวัลย์  สุธรรม
น.ส.ปาณิสรา  เบี้ยมุกดา
น.ส.ธรรณปพร  หงษ์ทอง

หมายเหตุ : ผู้มีรายชื่อสามารถติดต่อขอรับบัตรประจำตัวได้ที่กองบริหารงานบุคคล

203 total views, 1 views today