Version
Download60
Stock
File Size1.36 MB
Create Dateมกราคม 10, 2022
Download

ประกาศ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2558

View Fullscreen