1. กองบริหารงานบุคคล (สำนักงานอธิการบดี)
2. กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี)
3. กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)
4. กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี)
5. กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม (สำนักงานอธิการบดี)
6. คณะครุศาสตร์
7. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
8. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9. สถาบันวิจัยและพัฒนา
10. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
11. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
12. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
13. บัณฑิตวิทยาลัย
14. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
15. สำนักคอมพิวเตอร์
16. สำนักกิจการนักศึกษา
17. สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
18. สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
19. ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
20. วิทยาลัยการดนตรี
21. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
22. หน่วยตรวจสอบภายใน
23. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคดนโลยีอุตสาหกรรม
24. คณะวิทยาการจัดการ