ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559

ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มีคะแนนผลการประเมิน 4.26 การดำเนินงานระดับดี

ระหว่างวันที่ 16 – 17 ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

Loading