บำเหน็จและบำนาญ

คู่มือการยื่นแบบขอรับบำนาญและบำเหน็จดำรงชีพด้วยตนเองผ่านระบบ e-fling  

แบบและวิธีการในการแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด ของข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ และลูกจ้างประจำ
ตาม “ระเบียบกระทรวงการคลัง”

ข้าราชการ, ข้าราชการบำนาญ

ลูกจ้างประจำ

บำเหน็จดำรงชีพ

เกษียณอายุราชการ

Loading