แผนการสรรหาและการบริหารอัตรากำลังของพนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

กิจกรรม ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3
1. ติดประกาศ 9 พ.ย. 64 4 เม.ย. 65  1 ส.ค. 65
2. เผยแพร่ข่าวการรับสมัครไปยังส่วนราชการ สถานศึกษา และสื่อต่างๆ 9 พ.ย. 64 4 เม.ย. 65  1 ส.ค. 65
3. วันที่เปิดรับสมัคร 9-20 พ.ย. 64 4-20 เม.ย. 65  1-19 ส.ค. 65
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทำการคัดเลือก และ วัน เวลา สถานที่การคัดเลือก 25 พ.ย. 64 28 เม.ย. 65 26 ส.ค. 65
5. วันที่ทำการคัดเลือก 1-2 ธ.ค. 64 11-12 พ.ค. 65 8-9 ก.ย. 65
6. ประมวลผลการสอบคัดเลือก 3-9 ธ.ค. 64 13-19 พ.ค. 65 10-15 ก.ย. 65
7. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 17 ธ.ค. 64 26 พ.ค. 65 22 ก.ย. 65
8. วันที่รายงานตัว ทำสัญญา และเริ่มปฏิบัติงาน 4 ม.ค. 65 1 มิ.ย. 65 3 ต.ค. 65

 

แผนการสรรหาและการบริหารอัตรากำลังของพนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

กิจกรรม ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3
1. ติดประกาศ 9 พ.ย. 64 4 เม.ย. 65  1 ส.ค. 65
2. เผยแพร่ข่าวการรับสมัครไปยังส่วนราชการ สถานศึกษา และสื่อต่างๆ 9 พ.ย. 64 4 เม.ย. 65  1 ส.ค. 65
3. วันที่เปิดรับสมัคร 9-20 พ.ย. 64 4-20 เม.ย. 65  1-19 ส.ค. 65
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทำการคัดเลือก และ วัน เวลา สถานที่การคัดเลือก 25 พ.ย. 64 28 เม.ย. 65 26 ส.ค. 65
5. วันที่ทำการคัดเลือก 1-2 ธ.ค. 64 11-12 พ.ค. 65 8-9 ก.ย. 65
6. ประมวลผลการสอบคัดเลือก 3-9 ธ.ค. 64 13-19 พ.ค. 65 10-15 ก.ย. 65
7. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 17 ธ.ค. 64 26 พ.ค. 65 22 ก.ย. 65
8. วันที่รายงานตัว ทำสัญญา และเริ่มปฏิบัติงาน 4 ม.ค. 65 1 มิ.ย. 65 3 ต.ค. 65

 

แผนการสรรหาและการบริหารอัตรากำลังของพนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

กิจกรรม ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3
1. ติดประกาศ 21 ก.ย. 63 1 ก.พ. 64  2 ส.ค. 64
2. เผยแพร่ข่าวการรับสมัครไปยังส่วนราชการ สถานศึกษา และสื่อต่างๆ 21 ก.ย. 63 1 ก.พ. 64 2 ส.ค. 64
3. วันที่เปิดรับสมัคร 21 ก.ย.-2 ต.ค. 63 1 -17 ก.พ. 64  2 – 17  ส.ค. 64
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทำการคัดเลือก และ วัน เวลา สถานที่การคัดเลือก 7 ต.ค. 63 25 ก.พ. 64 24 ส.ค. 64
5. วันที่ทำการคัดเลือก 15-16 ต.ค. 63 4 – 5 มี.ค. 64 8-9 ก.ย. 64
6. ประมวลผลการสอบคัดเลือก 17-20 ต.ค. 63 6 – 11 มี.ค. 64 9-15 ก.ย. 64
7. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 22 ต.ค. 63 18 มี.ค. 64 22 ก.ย. 64
8. วันที่รายงานตัว ทำสัญญา และเริ่มปฏิบัติงาน 2 พ.ย. 63 1 เม.ย. 64 1 ต.ค. 64

หมายเหตุ กำหนดการสรรหานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

                                                                                                                               กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี

 

Loading