รายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติหนังสือรับรอง

ประจำเดือน มกราคม 2566

วัน/เดือน/ปี ชื่อ-สกุล เลขที่
31 ม.ค. 66 นางสาวสุปราณี  ศิริสวัสดิ์ชัย 34
นายบุริม  นิลแป้น 33
27 ม.ค. 66 นางสาวนงค์ณภัส  ปาแก้ว 31/8
นางสาวกอบกุล  ชินชัยภูมิ 30/7
นางสาวกัญญา  จันสะบาน 29
นางสาวชไมพร  ตะเภาทอง 28
นางสาวณัฐณิชา  สมประสงค์ 27
นายพลกฤต  กลั่นแก้วดำรง 26
นางสาวกัณจฐาภรณ์  ทองพิลา 25/5 6 
23 ม.ค. 66 นางสาวอารี  แจ้งเรือง 24
นายอนุชัย  ถนอมสินรัตน์ 23/4
นางสาววิภา  แก้วชมร 22/1 2 3
นายกิตติภูมิ  มีรักษา 21
18 ม.ค. 66 นางสาวรัชดา  มานิมิตร 20
นางสาววาสิฏฐี  สุวรรณพาณิชย์ 19
นางสาวกิรณา  ถนอมสิทธิ์ 17
6 ม.ค. 66 นายนิรันดร์  สุธีรันดร์ 10
นางกุลสิรินทร์  อภิรัตน์วรเดช 9
นายคณกร  สว่างเจริญ 8
นายสรายุทธ์  เศรษฐขจร 7
นางสาวณัฐกาญจน์  รัตนพันธ์ 6
นางภิญญาพัชญ์  ปลากัดทอง 5
นางสาวพัชรา  เดชโฮม 4
5 ม.ค. 66 นางสาวมาณวิกา  ฉายแสง 3
นางสาวกิตติรัตน์  ฐานสุวรรณศรี 2
26 ธ.ค. 65 นางสายชล  สุขเกตแก้ว 306
นายจักรชัย  ตระกูลโอสถ 304
20 ธ.ค. 65 นายคณิตพัฒน์  นาคะรัต 302
14 ธ.ค. 65 นายกัมปนาท  คูศิริรัตน์ 300
นางสาวพิพิธพร  อินพานิช 299
นางวิมลพรรณ  ปานช่วย 298
นายสหภัส  อินทรีย์ 297/177 178
นายจรัล  มานตรี 176
นางสาวศิริกาญ  แซ่อื้อ 295/174
9 ธ.ค. 65 นายสมภพ  ยงกุล 293
นายดนัยณัฐฏ์  เนตรนิธิกร 292/173
นางสาวสุกรรณหา  ชูเมือง 291
นางสาวเพียรพิทย์  โรจนปุณยา 290/171 172
นางสาวสายสุนีย์  อุลิศ 289/169 170
นายวิเชียร  ทุวิลา 288
30 พ.ย. 65 นายนราธร  สายเส็ง 287/167 168
นายจักรพงษ์  เกตุจำปา 286
นายเอกพงษ์  พร้าวไธสง 285/166
นางสาวเพ็ญนภา  พฤฒินิรันดร 284/165
นายสมิทธ์  เฮงชัยโย 2838164
นางสาวศิริพัชรา  นารี 282
23 พ.ย. 65 นายพิศิษฐ์  ชำนาญนา 280/163
นายทินภัทร  ห้วยใหญ่ 279/160 161 162
นางสาวดิษลดา  เพชรเกลี้ยง 278
นายกมเลศ  คงดำ 277
นายณัฏฐพล  จิรพัฒนากุล 275 276
15 พ.ย. 65 นายประภวิษณุ์  พนัสทรัพย์สุข 274/159
นายบุริม  นิลแป้น 272 273
11 พ.ย. 65 นางโสภา  ศรีโสภณ 271
7 พ.ย. 65 นายกฤษฎา  กาญจนวงศ์ 270/158
นายอภิวัฒน์  สุธรรมดี 269/157
นางสาวสุดา  ชูถิ่น 268/156
31 ต.ค. 65 นางสาวรุ่งนภา  ตาบุตร 152
นางสุนันท์  มือแข็ง 151
นายภณวิสิฏฐ์  นาถรังสรรค์ 150
26 ต.ค. 65 นางสาวเพียรพิทย์  โรจนปัณยา 264
นางสาวอารี  ผสานสินธุวงศ์ 263/149
21 ต.ค. 65 นางสาวภรทิพย์  พลอาชีพ 261
นางสาวพรรษา  ตระกูลบางคล้า 260/146 147
นายภณวิสิฏฐ์  นาถรังสรรค์ 259/145
11 ต.ค. 65 นายยุทธนา  อัครเดชานัฏ 255
10 ต.ค. 65 นางสุนันท์  มือแข็ง 254
นายร่มไทร  ฉ่ำคล้าม 253
นางสาวกัณญาณัฐ  เสียงใหญ่ 252
นายสุขสันต์  แสงมาศ 251/142
5 ต.ค. 65 นายฉัตรชัย  สินจุ้ย 250/141
นายวีรวุฒิ  ฉัตรธนโชติกุล 249/140
นายรณกร  เรี่ยวแรง 248/139
นางสาวจาริวัฒณ์  ศิริอินทร์ 247

หมายเหตุ : ผู้มีรายชื่อสามารถติดต่อขอรับหนังสือรับรองได้ที่กองบริหารงานบุคคล

สถิติการให้บริการจัดทำหนังสือรับรอง

ปีงบประมาณ/ไตรมาส ที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) ที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) 
       2564
       2563 152 ฉบับ 126 ฉบับ 80 ฉบับ 93 ฉบับ
       2562 77 ฉบับ 110 ฉบับ 147 ฉบับ 109 ฉบับ
       2561 84 ฉบับ 103 ฉบับ 94 ฉบับ 79 ฉบับ

 

10,033 total views, 4 views today