รายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติหนังสือรับรอง

หมายเหตุ : ผู้มีรายชื่อสามารถติดต่อขอรับหนังสือรับรองได้ที่กองบริหารงานบุคคล

สถิติการให้บริการจัดทำหนังสือรับรอง

ประจำปี พ.ศ. 2567

วัน/เดือน/ปี ชื่อ-สกุลรับเอกสารeoffice
12 ก.ค. 67นางสาวจิรภรณ์ คล้ายวิจิตร
นางสาวนัชมา ซ่งเป็ก
นางสาวจารุวรรณ จันทร์พฤกษา
นางสาวพรรณวดี อมตะวัฒน์
นายจักฤษณ์ พนาลี
9 ก.ค. 67นายวิกรม ศุขธณี
4 ก.ค. 67นางจุฬารัตน์ รุณจักร
นางสาวอินทร์พร ขำดี
นางสาวอภิวรรณ โชติวินิจฉัย
นายศราวุฒิ สมัญญา
1 ก.ค. 67นางสาวรัชนก  ปัญญาสุพัฒน์
25 มิ.ย. 67นางสาวแพร  สายบัวแดง         ⁄ 
 นายประภวิษณุ์  พนัสทรัพย์สุข         ⁄ 
24 มิ.ย. 67นายวรรณลักษณ์  อินทร์จันทร์         ⁄ 
 นางสาวนภาพร  ทับเอี่ยม         ⁄ 
 นายจักรพงษ์  เกตุจำปา         ⁄ 
 นายณัฐวุฒิ  รัตนาธรรมวัฒน์         ⁄ 
21 มิ.ย. 67นายนิพัฒน์  นรพัลลภ         ⁄ 
 นายสุพล  แซ่อึ้ง         ⁄ 
 นายสุรพงษ์  รามัญจิตต์         ⁄ 
 นายธวัชชัย  พงษ์สนาม         ⁄ 
17 มิ.ย. 67นางสาวกัณจฐาภรณ์  ทองพิลา         ⁄ 
12 มิ.ย. 67นายประสิทธิ์  ทองสิน         ⁄ 
 นายวีระยุทธ  กุลศักดิ์         ⁄ 
 นางสาวณัฐกาญจน์  รัตนพันธ์         ⁄ 
 นางสาวเกวลิน  วงศ์โถง         ⁄ 
 นายไพบูลย์  มะโนรมย์         ⁄ 
 นางสาวอนุสรา  สุขบำเพิง         ⁄ 
 นางสาวธัญญภัสร์  ปิยรังสีวิชญ์         ⁄ 
 นายปรเมสฐ์  บุญศรี         ⁄ 
10 มิ.ย. 67นางสาวจาริวัฒณ์ ศิริอินทร์         ⁄ 
 นางสาววาทินี  จันมี         ⁄ 
 นางสาวจิรพร  ไชยสินธุ์         ⁄ 
 นางสาวรัตนสุดา  รักษากิจ         ⁄ 
 นางสาวศุภลักษณ์  หนันเปี่ยม         ⁄ 
 นางสาววิภา  แก้วชมร         ⁄ 
 นางสาวพิมพร  พานทอง         ⁄ 
6 มิ.ย. 67นางสาวปัทมา  เตชะสุวรรณ์       ⁄ 
 นางสาวภรณ์ทิพย์  สกุลชูชาติ       ⁄ 
 นายณัฐพร  โกศัยกานนท์       ⁄