กฎหมายมหาวิทยาลัย

ข้อบังคับ

ปี 2566
📜 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2566

ปี 2565
📜 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ. 2565

ปี 2564
📜 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. 2564
📜 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำสถาบัน พ.ศ. 2564

ปี 2563
📜 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563
📜 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2563

ปี 2560
📜 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560
📜 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยองค์ประกอบ จำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

ระเบียบ

ประกาศ

ข้อบังคับ

ปี 2567
📜ข้อบังคับฯ ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ พ.ศ. 2567

ปี 2562
📜ข้อบังคับฯ ว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
📜ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ.2562

ปี 2560
📜ข้อบังคับฯ ว่าด้วยกองทุนสุริยะ พ.ศ.2560

ปี 2559
📜ข้อบังคับฯ ว่าด้วยกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559

ปี 2557
📜ข้อบังคับสภาฯ กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557

ระเบียบ

ปี 2566
📜ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้ทุนพัฒนาบุคลากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566

ปี 2564
📜ระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารจัดการเงินรายได้ของสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2564 (ยกเลิก)
📜ระเบียบฯ ว่าด้วยการเก็บค่ารุงมหาวิทยาลัย ค่าบำรุงคณะ และค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อการพัฒนาสาขาวิชาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 พ.ศ. 2564
📜ระเบียบฯ ว่าด้วยการเก็บค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ค่าบำรุงคณะ และค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อการพัฒนาสาขาวิชาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา ที่ 2/2563 พ.ศ. 2564

ปี 2563
📜ระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีงบประมาณเงินรายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
📜ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
📜ระเบียบฯ ว่าด้วยการเก็บค่าบำรุง มหาวิทยาลัย ค่าบำรุงคณะ และค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อการพัฒนาสาขาวิชาสำหรับ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2562 ภาคการศึกษาที่ 3/2562 และภาคการศึกษาที่1/2563 พ.ศ. 2563

ปี 2562
📜ระเบียบฯ ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายบุคลากรสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562
📜ระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีการงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 2562

ปี 2561
📜ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561

ปี 2560
📜ระเบียบฯ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560
📜ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินบำรุงการศึกษาและเงินสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2560

ปี 2559
📜ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้ทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2559

ปี 2555
📜ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555

ปี 2552
📜ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้ทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2552 (ยกเลิก)
📜ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ พ.ศ 2552
📜ระเบียบฯ ว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2552 (ยกเลิก)

ปี 2549
📜ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายรับเงินบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาคพิเศษ) พ.ศ. 2549

ปี 2547
📜ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับจ่ายเงิน รายได้ในการจัดบริการที่เกิดจากการปฏิบัติตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2547
📜ระเบียบฯ ว่าด้วยการเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาภาคปกติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2547
📜ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับจ่ายเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ภาคพิเศษ) พ.ศ. 2547
📜ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้ทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2547 (ยกเลิก)

ประกาศ

📜ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
📜ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)
📜ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
📜ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฉบับที่ 2)
📜ประกาศฯ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนกรรมการโครงการจัดการเรียนการสอนภาคพิเศษระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตร และปริญญาโท (นอกเวลาราชการ)
📜ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินกองทุนสุริยะ 

ข้อบังคับ

ปี 2547
📜ข้อบังคับสภาฯ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2547

ระเบียบ

ประกาศ

📜ประกาศฯ เรื่อง อัตราการจ่ายเบี้ยประชุม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
📜ประกาศฯ เรื่อง แนวทางเบิกจ่ายเบี้ยประชุมกรณีออนไลน์
📜ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร กรณีอบรมออนไลน์

ข้อบังคับ

ปี 2567
📜 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2567

ปี 2566
📜ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566
📜ข้อบังคับฯ ว่าด้วยธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566

ปี 2565
📜ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2565
📜ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการกำหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2565

ปี 2563
📜ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2563
📜ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฉบับที่ 4) พ.ศ 2563
📜ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

ปี 2562
📜ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2562 (ยกเลิก)
📜ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2562
📜ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

ปี 2559
📜ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
📜ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการกำหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559 (ยกเลิก)

ปี 2558
📜ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2558

ระเบียบ

ปี 2566
📜ระเบียบฯ ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566

ปี 2565
📜ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์ประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ชำนาญการ อาจารย์ชำนาญการพิเศษ อาจารย์เชี่ยวชาญ และอาจารย์ เชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. 2565
📜ระเบียบฯ ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565

ปี 2560

📜ระเบียบฯ ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2560
📜ระเบียบฯ ว่าด้วยเครื่องแบบพิธีการพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

ปี 2559
📜ระเบียบฯ ว่าด้วยการสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2559

ปี 2558
📜ระเบียบฯ ว่าด้วยลูกจ้าง พ.ศ. 2558

ปี 2555
📜ระเบียบฯ ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
📜ระเบียบฯ ว่าด้วยเครื่องแบบพิธีการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555

ปี 2547
📜ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

ปี 2537
📜ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537

ประกาศ

📜ประกาศฯ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การลงเวลาปฏิบัติราชการโดยการสแกนลายนิ้วมือ
📜ประกาศฯ เรื่อง การให้พนักงานมหาวิทยลัยไปศึกษา ฝึกอบรม วิจัย และดูงาน
📜ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าพักอาศัยในที่พักของมหาวิทยาลัย
📜ประกาศฯ เรื่อง แนวทางการจ้างบุคลากรนอกกรอบอัตรากำลังด้วยเงินรายได้ พ.ศ. 2565
📜ประกาศฯ เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
📜ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
📜ประกาศฯ เรื่อง ความผิดที่ปรากฎชัดแจ้งสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
📜ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติในการขออนุมัติเดินทางไปราชการ
📜ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเสนอผลงานเพื่อขอรับการประเมินของพนักงานราชการทั่วไป สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
📜ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การคิดค่าภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2566
📜ประกาศฯ เรื่อง นโยบายขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ข้อบังคับ

ปี 2566
📜ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ. 2566
📜ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2566

ปี 2565
📜ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2565
📜ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565
📜ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มาและคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการดี พ.ศ. 2565
📜ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2565

ปี 2564
📜ข้อบังคับฯ ว่าด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก พ.ศ. 2564

ระเบียบ

ปี 2558
📜ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
📜ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินเดือนผู้บริหารของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558

ประกาศ

ข้อบังคับ

ปี 2561
📜ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2561

ระเบียบ

ปี 2565
📜ระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

ประกาศ

📜ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564
📜ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564 (ยกเลิก)
📜ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2563 (ยกเลิก)
📜ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 (ยกเลิก)
📜ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 (ยกเลิก)
📜ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ พ.ศ. 2562
📜ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของ สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
📜ประกาศ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2558
📜ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน
📜ประกาศฯ เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
📜ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเสนอชื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
📜ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการใช้รถราชการ
📜ประกาศฯ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2566

ข้อบังคับ

ระเบียบ

ประกาศ

📜ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการบันทึกการปฏิบัติงานประจำวันผ่านระบบออนไลน์
📜ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการเผยแพร่บทความทางวิชาการที่มีประโยชน์ต่อสาธารณชน เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับสากล
📜ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้าง (ฉบับที่ 2)
📜ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
📜ประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554
📜ประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 (คำอธิบาย)
📜ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพผลงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
📜ประกาศ ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการเผยแพร่บทความทางวิชาการที่มีประโยชน์ต่อสาธารณชน เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับสากล พ.ศ. 2565

ข้อบังคับ

ปี 2565
📜ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565
📜ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565
📜ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565
📜ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของสำนักกิจการนักศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565
📜ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของวิทยาลัยการดนตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565
📜ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของโรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
📜ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
📜ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565  

ปี 2564
📜ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2564
📜ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
📜ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
📜ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
📜ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของสำนักกิจการนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
📜ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของวิทยาลัยการดนตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
📜ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

ปี 2561
📜ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. 2561
📜ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของสำนักกิจการนักศึกษา พ.ศ. 2561

ปี 2560
📜ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

ปี 2559
📜ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2559

ระเบียบ

ประกาศ

📜ประกาศฯ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการเป็นงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระย
📜ประกาศฯ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
📜ประกาศฯ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของสำนักงานอธิการบดี
📜ประกาศฯ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ข้อบังคับ

ปี 2561
📜ข้อบังคับฯ ว่าด้วยธรรมนูญนักศึกษา พ.ศ. 2561

ระเบียบ

ปี 2565
📜ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565

ปี 2561
📜ระเบียบฯ ว่าด้วยวินัยและการดำเนินการทางวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2561

ประกาศ