กองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย

 

 

หมายเหตุ

* สมาชิกสามารถใช้สิทธิสวัสดิการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป และดำเนินการเบิกจ่ายในระบบสวัสดิการ

ได้ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 (ระบบเบิกสวัสดิการอยู่ในระหว่างการจัดทำข้อมูลและติดตั้งระบบ)

** กรณีมีข้อสงสัย หรือสอบถามข้อมูลด้านการสมัครสมาชิก/รายชื่อ ข้อมูลส่วนบุคคล โทร 1112 กองบริหารงานบุคคล

(นางสาวนภัสวรรณ ดวงจันทร์)

***กรณีมีข้อสงสัย หรือสอบถามข้อมูลด้านการเบิกสวัสดิการต่างๆ โทร 1200 กองคลัง

(นางสาวทัศนีย์ แสงรูจีย์)

1,160 total views, 1 views today