รับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564 (บุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้(บกศ) พนักงานราชการ และลูกจ้างเงินรายได้