ชื่อโครงการ : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ และเทคนิคการวิพากษ์ผลงานของบุคลากรสายสนับสนุน สำหรับผู้บริหาร

ผลการดำเนินงาน :

ภาพประกอบ :

เอกสารประกอบ : ผลประเมิน

ผู้เกี่ยวข้อง :