กิจกรรม

กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563

การจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพ ...
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมงานปีใหม่ สำนักงานอธิการบดี

โครงการสัมนาเชื่อมความสัมพันธ์ สร้างความสามัคคี สำนักงานอธิการบดี พ.ศ.2563 วันที่ 31 มกราคม 2563 ภาย ...
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมงานปีใหม่ มหาวิทยาลัย พ.ศ.2563

โครงการสร้างค่านิยมองค์กร“MORALITY” อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2563 ...
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม ปีงบประมาณ 2562

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ ระยะที่ 3

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ และเทคนิคการวิพากษ์ผลงานของบุคลากรสายสนับ ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ ระยะที่ 2 รุ่นที่ 2

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ และเทคนิคการวิพากษ์ผลงานของบุคลากรสายสนับ ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ และเทคนิคการวิพากษ์ผลงานของบุคลากรสายสนับ ...
อ่านเพิ่มเติม

เลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ

เลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ วันอังคาร 19 มี.ค. 2562 ณ อาคาร 6 ชั้น 1 ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ ระยะที่ 1 รุ่นที่ 2

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ และเทคนิคการวิพากษ์ผลงานของบุคลากรสายสนับ ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ รุ่นที่ 1

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ และเทคนิคการวิพากษ์ผลงานของบุคลากรสายสนับ ...
อ่านเพิ่มเติม

งานพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยามหาศรีสุริยวงศ์ ประจำปี พ.ศ.2562

งานพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยามหาศรีสุริยวงศ์ วันที่ 19 มกราคม 2562 ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์ สมเด็จเจ้าพระยามหาศรีสุริยวงศ์ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ...
อ่านเพิ่มเติม

รายงานตัวเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (บกศ.บุคคลภายในฯ) และพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2562

รายงานตัวเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (บกศ.บุคคลภายในฯ) และพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2562 วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 14 อาคาร 6 ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมความรู้ เรื่อง “การปลูกจิตสำนึกและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการป้องกันการทุจริตในมหาวิทยาลัย”

โครงการอบรมความรู้ เรื่อง "การปลูกจิตสำนึกและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการป้องกันการทุจริตในมหาวิทยาลัย" ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 100 ปี ศรีสุริย ...
อ่านเพิ่มเติม

สายวิชาการ-โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำกรอบอัตรากำลัง ระยะสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำกรอบอัตรากำลัง ระยะสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ (สายวิชาการ) ระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ...
อ่านเพิ่มเติม

สายสนับสนุน-โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำกรอบอัตรากำลัง ระยะสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำกรอบอัตรากำลัง ระยะสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ (สายสนับสนุน) ระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมชั้ ...
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม ปีงบประมาณ 2561

โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม

โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม วันพุธ ที่ 4 เดือน กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสีหราชเดโชชัย ชั้น 4 อาคาร 27 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพร ...
อ่านเพิ่มเติม

รับรายงานตัวบุคลากรบรรจุใหม่ 2 ก.ค. 2561

รับรายงานตัวบุคลากรบรรจุใหม่ วันจันทร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ สนอ.61

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อผลักดันสำนักงานอธิการบดีให้ได้มาตรฐาน วันที่ 14  มิถุนายน 2561  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ...
อ่านเพิ่มเติม

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีคะแนนผลการประเมิน 4.26 การดำเนินงานระดับดี ระหว่างวันที่ 16 – 17 ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 08.30 – 16 ...
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม ปีงบประมาณ 2560

“สิรินายน” งานเกษียณอายุราชการ พ.ศ. 2560

“สิรินายน” งานเกษียณอายุราชการ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา    วันที่ 26 กันยายน 2560   ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน ในการขอประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น ระยะที่ 2 รุ่นที่ 2

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน ในการขอประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น ระยะที่ 2 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21-22 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560 ณ คุ้มพญาซอรีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมชี้แจงการต่อสัญญาจ้างระยะที่ 3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประชุมชี้แจงการต่อสัญญาจ้างระยะที่ 3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันที่ 5 เดือนกันยายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ...
อ่านเพิ่มเติม

1,340 total views, 1 views today