กิจกรรม

กิจกรรม ปีงบประมาณ 2562

ไม่พบเรื่อง

กิจกรรม ปีงบประมาณ 2561

โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม

โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม วันพุธ ที่ 4 เดือน กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสีหราชเดโชชัย ชั้น 4 อาคาร 27 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพร ...
อ่านเพิ่มเติม

รับรายงานตัวบุคลากรบรรจุใหม่ 2 ก.ค. 2561

รับรายงานตัวบุคลากรบรรจุใหม่ วันจันทร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ สนอ.61

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อผลักดันสำนักงานอธิการบดีให้ได้มาตรฐาน วันที่ 14  มิถุนายน 2561  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ...
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม ปีงบประมาณ 2560

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน ในการขอประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น ระยะที่ 2 รุ่นที่ 2

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน ในการขอประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น ระยะที่ 2 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21-22 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560 ณ คุ้มพญาซอรีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมชี้แจงการต่อสัญญาจ้างระยะที่ 3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประชุมชี้แจงการต่อสัญญาจ้างระยะที่ 3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  วันที่ 5 เดือนกันยายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ...
อ่านเพิ่มเติม

59 total views, 5 views today