รายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติหนังสือรับรอง

ประจำเดือน สิงหาคม  2562 

 

วัน/เดือน/ปี ชื่อ-สกุล เลขที่
14 ส.ค. 62 น.ส.จิระวรรณ  ยืนยั่ง 307
น.ส. อมรรัตน์  รัชตะทวีกุล 306
น.ส.ธรสิริ  หาผลทรัพย์ 305
น.ส.แพร  สายบัวแดง 304
น.ส.ทัศนีย์  แสงรูจีย์ 303/84 85
น.ส.ศิริวรรณ  ไชยวรรณ์ 301/83
นายกฤษดา  ผ่องพิทยา 82
5 ส.ค. 62 นางสาวอาทิตยา  สามณฑา 78
นายวีรวุฒิ  ฉัตรธนโชติกุล 292/77
นายจักรพงศ์  จิตรแก้ว 291/76
นางสาวรวยทรัพย์  เดชชัยศรี 289
30 ก.ค. 62 นางสาวกัลยา  ธนาสินธ์ 74
นายพีรวัจน์  มีสุข 63
นายณัฐวุฒิ  รัตนาธรรมวัฒน์ 285
นายอดิเรก  วัชรพัฒนกุล 284
นายดรุษ  ประดิษฐทรง 276/71
22 ก.ค. 62 นายเชาวน์มนัส  ประภักดี 271 272
นางธันยกรณ์  จันทรวิจิตร 270
นายเอกราช  วรสมุทรปราการ 269
8 ก.ค. 62 นางสาวสมาพร  ปัญญาวรายุทธ 265
23 พ.ค. 62 นางสาวสไบทิพย์  คีมทอง 153
24 เม.ย. 62 นายปฏิวิทย์  ลอยพิมาย 120
นางสาวศิวพร  พงษ์ธรรม 112
14 มี.ค. 62 นางสาวอัมพวัน  ขุนณรงค์ 78
13 ก.พ. 62 นางสาวนันทพร  ชื่นสุพันธรัตน์ 47

หมายเหตุ : ผู้มีรายชื่อสามารถติดต่อขอรับหนังสือรับรองได้ที่กองบริหารงานบุคคล

สถิติการให้บริการจัดทำหนังสือรับรอง

ปีงบประมาณ/ไตรมาส ที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) ที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) 
       2562 77 ราย 110 ราย
       2561 84 ราย 103 ราย 94 ราย 79 ราย

 

2,011 total views, 5 views today