รายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติหนังสือรับรอง

ประจำเดือน มิถุนายน 2564

 

วัน/เดือน/ปี ชื่อ-สกุล เลขที่
22 มิ.ย. 64 นายสุธี  จันทร์ศรี 91/66
21 มิ.ย. 64 นางสาวเพ็ญนภา  พฤฒินิรันดร 90
10 มิ.ย. 64 ดารุณี  วานิ 89
นางสาวพัชรา  เดชโฮม 88
นางสาวทักษิณา  พรบุณยาพงศ์ 87/64 65
4 มิ.ย. 64 นายปรเมสฐ์  บุญศรี 86/63
31 พ.ค. 64 นางสาวรัชนก  ปัญญาสุพัฒน์ 84/62
นายณรงค์ฤทธิ์  วงศ์ยะรา 83/61
24 พ.ค. 64 นายสุริยา  อติวิทยาภรณ์ 80/59 60
20 พ.ค. 64 นายวิทวัส  กมุทศรี 79/58
นายธีรวัฒน์  ตั้งเคารพกุล 57
นายณัฐพล  บุญรักษ์ 78
18 พ.ค. 64 นางสาวพัชรินทร์  บุญยฤทธิ์ 77/56
นางสาวจิรพร  ไชยสินธุ์ 76/54 55
11 พ.ค. 64 นายสหภัส  อินทรีย์ 75/53
นายวิโรจน์  กองแก้ว 74/51 52
26 เม.ย. 64 นางสาวนิศาชล  ฉัตรทอง 73/50
นางสาวศิริวรรณื  เนียมสุวรรณ์ 72
20 เม.ย. 64 นายนราธร  สายเส็ง 68
นางสาวยุวรัตน์  จงใจรักษ์ 71/48 49
นางสาวหนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์ 69
19 เม.ย. 64 นางสาวบูรณจิตร  แก้วศรีมล 67/46
5 เม.ย. 64 นายจักรชัย  ตระกูลโอสถ 64
1 เม.ย. 64 นางสาวจันทนา  มานตรี 61
นางสาวกุหลาบ  สิทธิสวนจิก 57
24 มี.ค. 64 นายฉัตรชัย  รังษี 55/41
15 มี.ค. 64 นายสุเมธ  พัดเอี่ยม 51
นายอนิวัฒน์  ทองสีดา 50
นายพีรนันท์  จันทมาศ 49
4 มี.ค. 64 นายธนกร  สรรย์วราภิภู 46/39
18 พ.ย. 63 นายสิงห์  สิงห์ขจร 235 236
26 ส.ค. 63 นางสาวศุภัทรษร  พรนคร 177
10 ส.ค. 63 นางวรางคนางค์  สกุลวงศ์ ลี หยาน 162
29 มิ.ย. 63 นายพิเชฐ  มีมะแม 119
นายพีรวุฒิ  ไชยบุญทัน 98

หมายเหตุ : ผู้มีรายชื่อสามารถติดต่อขอรับหนังสือรับรองได้ที่กองบริหารงานบุคคล

สถิติการให้บริการจัดทำหนังสือรับรอง

ปีงบประมาณ/ไตรมาส ที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) ที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) 
       2564
       2563 152 ฉบับ 126 ฉบับ 80 93
       2562 77 ราย 110 ราย 147 ราย 109
       2561 84 ราย 103 ราย 94 ราย 79 ราย

 

4,373 total views, 1 views today