รายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติหนังสือรับรอง

ประจำเดือน มกราคม 2563 

 

วัน/เดือน/ปี ชื่อ-สกุล เลขที่
17 ก.ย. 63 นางสาวธนิดา  สุจริตธรรม 190
นายสืบยศ  สินบัว 189
นางสาวกาญจนา  บัวเขียว 188
นายภานุพันธ์  วงศ์สุวรรณ 187/114
นางสาวชารินันท์  แจงกลาง 186/112 113
9 ก.ย. 63 นางสาวธิดารัตน์  ตันนิรัตร์ 185/109110
นายพิเชฐ  มีมะแม 183
นางสาวนันทวัน  จั่นเจ๊ก 182
นางสาวชุติมา  กายแก้ว 181/108
26 ส.ค. 63 นางสาวสุนารี  นาคทองอินทร์ 179
นางสาวณิชาภา  แก้วประดับ 178/104 105 106
นางสาวศุภัทรษร  พรนคร 177
นายอนุชิต  ขลุ่ยนาค 176
นางสาวกาญจนา  สุทธิเนียม 175
นางสาวชลพร  กองคำ 174
นางสาววรศิริ  ผลเจริญ 171/98 99 100
นางสาวทิพรักษ์  วงษาดี 169
17 ส.ค. 63 นางสาวชุติมา  กาบแก้ว 168
นายปรัชญา  จิตตรีสินธุ์ 97
นางสาวอรุณี  คู่วิมล 167
10 ส.ค. 63 นางสาวภรณ์ทิพย์  สกุลชูชาติ 165
นางสาววิชุตา  วิจิตรศักดิ์ 164
นางสาวยุวรัตน์  จงใจรักษ์ 163/91 92
นางวรางคนางค์  สกุลวงศ์ ลี หยาน 162
23 ก.ค. 63 นางสุพิศ  รุกขชาติ 154
20 ก.ค. 63 นายมนพัทธ์  พวงขุนเทียน 149
29 มิ.ย. 63 นางสาวนงค์ณภัส  ปาแก้ว 139/89 90
นายปรัชญา  จิตตรีสินธุ์ 140
25 มิ.ย. 63 นางสาวศุภัทรษร  พรนคร 136
นายฉัตรชัย  รังษี 135
16 มิ.ย. 63 นายนิธิวัชร์  เศรษฐ์วริศธาดา 132/80
นายวิเชษฐ์  ศรไชย 131/79
นายสุธี  จันทร์ศรี 130/77 78
นางสาวอารีย์ลักษณ์  เวือมประโคน 129
2 มิ.ย. 63 นางวิมลัก  สรรคพงษ์ 117
27 พ.ค. 63 นายธิติ  ทัศนกุลวงศ์ 116/68
นายชาญฤทธิ์  เริงรณอาษา 113/67
25 พ.ค. 63 นายพีรวัจน์  มีสุข 108/65 66
18 พ.ค. 63 นายกรภัทร์  งอกจันทึก 64
นางสาวปิยพร  มิลินทานุช 104
นางสาวกรองทอง  หีบโคกสูง 103
นายธัญพิสิษฐ์ พันธ์ทองดี 102
นางปิลันธนา  เลิศสถิตธนกร 99/61
นายพีรวุฒิ  ไชยบุญทัน 98
ประจำปี พ.ศ. 2562 นายจักฤษณ์  พนาลี 364
นางสาวเครือวัลย์  ไกรเทพ 360

หมายเหตุ : ผู้มีรายชื่อสามารถติดต่อขอรับหนังสือรับรองได้ที่กองบริหารงานบุคคล

สถิติการให้บริการจัดทำหนังสือรับรอง

ปีงบประมาณ/ไตรมาส ที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) ที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) 
       2563
       2562 77 ราย 110 ราย 147 ราย 109
       2561 84 ราย 103 ราย 94 ราย 79 ราย

 

2,853 total views, 1 views today