รายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติหนังสือรับรอง

ประจำเดือน กุมภาพันธ์  –  มีนาคม  2562 

 

วัน/เดือน/ปี ชื่อ-สกุล
19 เม.ย. 62 นางสาวหทัยรัตน์  สุขเพรียบพร้อม
นางสาวจริยา  วิชัยดิษฐ
นางสาวพิชญาภา  อินทร์พรหม
นายชุมพล  อินทร์มณี
18 เม.ย. 62 นายพูนสุข  กุหลาบวงษ์
นางสาวศิริพัชรา  นารี
นายเสฏฐวุฒิ  ทำทาน
นายสุขสันต์  แสงมาศ
28 มี.ค. 62 นายสิงห์  สิงห์ขจร
19 มี.ค. 62 นางมรกต  นรพัลลภ
นายนิพัฒน์  นรพัลลภ
14 มี.ค. 62 นางสาวอัมพวัน  ขุนณรงค์
นางสาวรวิวรรณ  วังสมพร
13 ก.พ. 62 นางสาวนันทพร  ชื่นสุพันธรัตน์
ประจำปี พ.ศ. 2561
นายอุทิศ  สายสิงห์
นายอุดร  หลักทอง
นายอนุสรณ์  มาดวง

หมายเหตุ : ผู้มีรายชื่อสามารถติดต่อขอรับหนังสือรับรองได้ที่กองบริหารงานบุคคล

สถิติการให้บริการจัดทำหนังสือรับรอง

ปีงบประมาณ/ไตรมาส ที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) ที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) 
       2562 77 ราย 110 ราย
       2561 84 ราย 103 ราย 94 ราย 79 ราย

 

1,413 total views, 26 views today