รายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติหนังสือรับรอง

ประจำเดือน มิถุนายน 2567

วัน/เดือน/ปี ชื่อ-สกุล รับเอกสาร eoffice
12 มิ.ย. 67 นายประสิทธิ์  ทองสิน          ⁄  
  นายวีระยุทธ  กุลศักดิ์          ⁄  
  นางสาวณัฐกาญจน์  รัตนพันธ์          ⁄  
  นางสาวเกวลิน  วงศ์โถง          ⁄  
  นายไพบูลย์  มะโนรมย์          ⁄  
  นางสาวอนุสรา  สุขบำเพิง          ⁄  
  นางสาวธัญญภัสร์  ปิยรังสีวิชญ์          ⁄  
  นายปรเมสฐ์  บุญศรี          ⁄  
10 มิ.ย. 67 นางสาวจาริวัฒณ์ ศิริอินทร์          ⁄  
  นางสาววาทินี  จันมี          ⁄  
  นางสาวจิรพร  ไชยสินธุ์          ⁄  
  นางสาวรัตนสุดา  รักษากิจ          ⁄  
  นางสาวศุภลักษณ์  หนันเปี่ยม          ⁄  
  นางสาววิภา  แก้วชมร          ⁄  
  นางสาวพิมพร  พานทอง          ⁄  
6 มิ.ย. 67 นางสาวปัทมา  เตชะสุวรรณ์        ⁄  
  นางสาวภรณ์ทิพย์  สกุลชูชาติ        ⁄  
  นายณัฐพร  โกศัยกานนท์        ⁄  
28 พ.ค. 67 นางรุจิเรศ  รักทัพ        ⁄  
  นางสาวภิรษา  โชติรุจิโสภณ        ⁄  
  นางสาวอัญชิสา  สกุลเจริญ        ⁄  
  นางสาวภรณ์ทิพย์  สกุลชูชาติ        ⁄  
  นางสาวคัทลียา  ฤกษ์พิไชย        ⁄  
  นายสิงห์  สิงห์ขจร        ⁄  
24 พ.ค. 67 นางสาวรัชดา  มานิมิตร          ⁄  
20 พ.ค. 67 นายชยนยุช  โอภาสวิริยะกุล          ⁄  
  นายแมน  คล้ายสุวรรณ          ⁄          
  ภณวิสิฏฐ์  นาถรังสรรค์          ⁄  
  นางสาวศศิกัญชณา  เย็นเอง          ⁄  
  นายธนภัทร์  เตชาภิรมณ์          ⁄  
  นายวรพจน์  ทิพย์ถนอม          ⁄  
14 พ.ค. 67 นางสาวสุวรรนีย์  รอยรัตน์          ⁄  
  นางสาววิจิตรา  ศรสำเร็จ          ⁄  
  นางสาวภาเกตุ  เรือนสอน          ⁄  
  นางสาวรวิวรรณ  วังสมพร          ⁄  
  นายเฉลิมทรัพย์  กรัณย์จักรวุฒิ          ⁄  
  นายดิษยลักษณ์  อเดโช          ⁄  
8 พ.ค. 67 นางสาวสรัญญา  บุญภา          ⁄  
  นางสาวรุ่งนภา  ตาบุตร          ⁄  
  นางสาวณัฎฐ์ธมน  หีบจันทร์กรี          ⁄  
  นายวิโรจน์  กองแก้ว          ⁄  
  นางสาวสุพรรษา ยศแสง          ⁄  
  นางสาวศศิกัญชณา  เย็นเอง          ⁄  
  นางสาวอังสุมา  แก้วคต          ⁄  
3 พ.ค. 67 นางสาววิภา  แก้วชมร          ⁄  
  นางสาวพิมพร  พานทอง          ⁄  
  นางสาวนงค์ณภัส  ปาแก้ว          ⁄  
  นายธนภัทร์  ปานทองคำ          ⁄  
1 พ.ค. 67 นายนราธร  สายเส็ง          ⁄  
  นายเสฎฐวุฒิ ทำทาน          ⁄  
  นายสุขสันต์  แสงมาศ          ⁄  
30 เม.ย. 67 นายสุริยา  กัณฑ์หา          ⁄  
  นางสาวศิวพร  โพธิวิทย์          ⁄  
  นางสาวปนัดดา  ใจบุญลือ          ⁄  
26 เม.ย. 67 นางพิมพิศา  บรรเจิดศีล          ⁄  
  นายฐิติวัจน์  กิ่งแก้วเจริญรัตน์          ⁄  
  นายกรภัทร์  งอกจันทึก          ⁄  
24 เม.ย. 67 นายสมาน  ชาลี          ⁄  
22 เม.ย. 67 นางสาวพรรษา  ตระกูลบางคล้า          ⁄  
  นายอรรถวิชญ์  อัมพรประภา          ⁄  
  นายนุกูล  สาระวงศ์          ⁄  
  นางสาวสายสุนีย์  อุลิศ          ⁄  
  นายวิทยา  วิสูตรเรืองเดช          ⁄  
18 เม.ย. 67 นายปวินท์  มินทอง          ⁄  
17 เม.ย. 67 นายสายัณ  พุทธลา          ⁄  
  นางสาวปิยพร  มิลินทานุช          ⁄  
  นางสาวพรณิชา  ขันแก้วชัย          ⁄  
9 เม.ย. 67 นางสาวทยาตา  รัตนภิญโญวานิช            ⁄  
  นายศุภชัย  ศรีอักษร            ⁄  
  นางสาวไพวัลย์  ดวงทอง            ⁄  
  นางสาวชนพร  พลดงนอก            ⁄  
27 มี.ค. 67 นายรักเกียรติ  วงศ์กลาง            ⁄  
26 มี.ค. 67 นางสาวอัมพวัน  ขุนณรงค์            ⁄  
  นางสาวกชกร  ชิตท้วม            ⁄  
  นางสาวมนัสวี  พัวตระกูล            ⁄  
  นางสาวศิริพัชรา  นารี            ⁄  
  นางสาวนภาพร  ทับเอี่ยม            ⁄  
  นางสาวดารุณี  วานิ            ⁄  
  นางศิรินทิพย์  บินมะหะมุด            ⁄  
25 มี.ค. 67 นางสาวชุลีวรรณ  ไหลเจริญ            ⁄  
  นายวาปี  คงอินทร์            ⁄  
22 มี.ค. 67 นางสาวจรรยา  อัมภรัตน์            ⁄  
  นางสาวรุ่งนภา  คงพารา            ⁄  
  นางสาวถนอมศรี  ชลสินธุ์            ⁄  
  นางจุฬารัตน์  รุณจักร            ⁄  
  นางสาวอินทร์พร  ขำดี            ⁄  
  นางสาวพัชรินทร์  บุญยฤทธิ์            ⁄  
19 มี.ค. 67 นายสมบัติ  น้ำจันทร์            ⁄  
  นายสรายุทธ์  เศรษฐขจร            ⁄  
  นางสาวพิมพ์อรสรวง  นิ่มสนิท            ⁄  
  นายอัครนันท์  อัศวรัชต์โภคิน            ⁄  
  นางวรัญญา  กิติวงศ์วัฒนชัย            ⁄  
  นางสาวบูรณจิตร  แก้วศรีมล            ⁄  
  นายบุรินทร์  อรรถกรปัญญา            ⁄  
  นางสาวปภัสวลัญช์  นพวงศ์ ณ อยุธยา            ⁄  
  นายปัญญา  สำราญหันต์            ⁄  
  นายณภพ  ซ้ายสุวรรณ            ⁄  
  นางสาวดวงใจ  ภัทรศรีธนวงศ์            ⁄  
  นายกิตติพศ  ช่องสาร            ⁄  
  นายดำรง  บุญชมศุภชัย            ⁄  
  นายนิรันดร์  สุธีนิรันดร์            ⁄  
  นางสาวพัชรา  เดชโฮม            ⁄  
13 มี.ค. 67 นายอาณุภาพ สุขสำราญ            ⁄  
12 มี.ค. 67 นางสาววรัญญา กิติวงศ์วัฒนชัย            ⁄  
  นางสาวกัญญาณัฐ เสียงใหญ่            ⁄  
8 มี.ค. 67 นางสาวจิรภรณ์ กิจเจริญ            ⁄  
6 มี.ค. 67 นางสาวภาเกตุ เรือนสอน            ⁄  
  นางสาวฐิติยา กลบสันเทียะ            ⁄  
  นางสาวชุมภู เมืองคลี่            ⁄  
  นายประยงค์ อ่อนตา            ⁄  
5 มี.ค. 67 นายสุขสันต์  แสงมาศ             ⁄  
  นางสาวปรียาภรณ์  สืบสวัสดิ์             ⁄  
1 มี.ค. 67 น.ส.ชนัฐกาญจน์  สุวรรณการ             ⁄  
  นางปภัสรา  สุขไชย             ⁄  
  นางสาวพิมพ์พิไล  ไทพิทักษ์             ⁄  
  นางธัณญภัส  มุงคุณคำซาว             ⁄  
  นางสาวพิมพร  พานทอง             ⁄  
  นายประทีป  ขันธวุธ             ⁄  
  นางสาวศุภัทรษร  พรนคร             ⁄  
  นางสาวจุฑามาศ  สุทธิแสน             ⁄  
  นางวิมลพรรณ  ปานช่วย             ⁄  
  นายบดินทร์  มหาวงศ์             ⁄  

หมายเหตุ : ผู้มีรายชื่อสามารถติดต่อขอรับหนังสือรับรองได้ที่กองบริหารงานบุคคล

สถิติการให้บริการจัดทำหนังสือรับรอง

ปีงบประมาณ/ไตรมาส ที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) ที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)
2567
       
2566
       
2565
       
2564
       
2563
152 ฉบับ 126 ฉบับ 80 ฉบับ 93 ฉบับ
2562
77 ฉบับ 110 ฉบับ 147 ฉบับ 109 ฉบับ
2561
84 ฉบับ 103 ฉบับ 94 ฉบับ 79 ฉบับ