รายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติหนังสือรับรอง

ประจำเดือน ตุลาคม 2561

วัน/เดือน/ปี ชื่อ-สกุล
16 ต.ค. 61 นายนเรศ  นิภากรพันธ์
นางสุพรรณี  จองวิวัฒสกุล
นางจันทรัศมิ์  สิริวุฒินันท์
นางสาวภรทิพย์  พลอาชีพ
นางมรกต  นรพัลลภ
9 ต.ค. 61 นางสาวศิวพร  โพธิวิทย์
นางสาวธรสิริ  หาผลทรัพย์
8 ต.ค. 61 นางสาวกัณญาณัฐ  เสียงใหญ่
นายภานุพันธุ์  วงศ์สุวรรณ
4 ต.ค. 61 นายกิจจา  จิตรภิรมย์
นางปิยะรัตน์  จิตรภิรมย์

หมายเหตุ : ผู้มีรายชื่อสามารถติดต่อขอรับหนังสือรับรองได้ที่กองบริหารงานบุคคล

209 total views, 2 views today