รายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติหนังสือรับรอง

ประจำเดือน กุมภาพันธ์  –  มิถุนายน  2562 

 

วัน/เดือน/ปี ชื่อ-สกุล
21 มิ.ย. 62 น.ส.วิภา  แก้วชมร
นายคณกร  สว่างเจริญ
น.ส.มนัสวี  พัวตระกูล
นายรพิน  จำปาทอง
น.ส.นิศากร  เถาสมบัติ
นายจินดา  ติระกุล
14 มิ.ย. 62 นางสาวอาทิตยา  สามมณฑา
นายอุดร  หลักทอง
นายพิเชฐ  มีมะแม
นายสุเมธ  พัดเอี่ยม
นางสาวหทัยรัก  ตุงคะเสน
นางสาวนวพร  หงส์พันธุ์
นางสาวหนึ่งฤทัย  เอกธรรมทัศน์
นายสหภัส  อินทรีย์
นายวิกรม  ศุขธณี
นายดิษยลักษณ์  อเดโช
23 พ.ค. 62 นางสาวสไบทิพย์  คีมทอง
1 พ.ค. 62 นางสาวศุภลักษณ์  หนันเปี่ยม
24 เม.ย. 62 นายปฏิวิทย์  ลอยพิมาย
นางสาวศิวพร  พงษ์ธรรม
14 มี.ค. 62 นางสาวอัมพวัน  ขุนณรงค์
13 ก.พ. 62 นางสาวนันทพร  ชื่นสุพันธรัตน์
ประจำปี พ.ศ. 2561
นายอุทิศ  สายสิงห์
นายอุดร  หลักทอง
นายอนุสรณ์  มาดวง

หมายเหตุ : ผู้มีรายชื่อสามารถติดต่อขอรับหนังสือรับรองได้ที่กองบริหารงานบุคคล

สถิติการให้บริการจัดทำหนังสือรับรอง

ปีงบประมาณ/ไตรมาส ที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) ที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) 
       2562 77 ราย 110 ราย
       2561 84 ราย 103 ราย 94 ราย 79 ราย

 

1,682 total views, 9 views today