รายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติหนังสือรับรอง

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 

 

วัน/เดือน/ปี ชื่อ-สกุล เลขที่
18 พ.ย. 63 นายสิงห์  สิงห์ขจร 235 236
นายชวลิต  จูเจี่ย 234
นายอนุชา  พิมพ์นนท์ 233
17 พ.ย. 63 นางสาวสุจิตรา  ใจอิ่นแก้ว 231/143
นางสาวดวงตรา  พยัคฆ์โส 230/142
13 พ.ย. 63 นายจรัล  มานตรี 141
นางสาวพัชรี  แสงสุวรรณ 228/138
นางสาวสุภาภรณ์  ศักดิ์โสภา 227
นายยศวัจน์  ชีววรนนท์ตรี 226/137
4 พ.ย. 63 นางสาวหทัยรัก  ตุงคะเสน 222/135 136
22 ต.ค. 63 นายชาญฤทธิ์  เริงรณอาษา 217/133
7 ต.ค. 63 นางสาวสาครรัตน์  เถาะรอด 204/123 124
นางสาวพรรษา  ตระกูลบางคล้า
196
23 ก.ย. 63 นางสาวธนิดา  สุจริตธรรม 190
17 ก.ย. 63 นางสาวกาญจนา  บัวเขียว 188
26 ส.ค. 63 นางสาวศุภัทรษร  พรนคร 177
10 ส.ค. 63 นางวรางคนางค์  สกุลวงศ์ ลี หยาน 162
29 มิ.ย. 63 นางสาวนงค์ณภัส  ปาแก้ว 139/89 90
นายพิเชฐ  มีมะแม 119
นายพีรวุฒิ  ไชยบุญทัน 98
ประจำปี พ.ศ. 2562 นายจักฤษณ์  พนาลี 364
นางสาวเครือวัลย์  ไกรเทพ 360

หมายเหตุ : ผู้มีรายชื่อสามารถติดต่อขอรับหนังสือรับรองได้ที่กองบริหารงานบุคคล

สถิติการให้บริการจัดทำหนังสือรับรอง

ปีงบประมาณ/ไตรมาส ที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) ที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) 
       2563 152 ฉบับ 126 ฉบับ 80 93
       2562 77 ราย 110 ราย 147 ราย 109
       2561 84 ราย 103 ราย 94 ราย 79 ราย

 

3,058 total views, 4 views today