รายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติหนังสือรับรอง

ประจำเดือน สิงหาคม 2565

วัน/เดือน/ปี ชื่อ-สกุล เลขที่
8 ส.ค. 65 นายบดินทร์  มหาวงศ์ 192
นางสาวอัญชลี  โพธยารมย์ 191
2 ส.ค. 65 นางสุชาดา  วรรณะธูป 188
นางสาวณัฏฐ์ธมน  หีบจันทร์กรี 187/110 111
นายวรรวรรณ  ปิ่นรัตนากร 186/108 109
นางสาวเธียรธาดา  หิรัญญะชาติธาดา 185
นางสาวกรรณิการ์  ดีโพธิ์รัมย์ 184
นางสาวดารุณี  วานิ 183
26 ก.ค. 65 นางสาวทักษิณา  พรบุณยาพงศ์ 182/107
นายวงศ์วสันต์  วสันตสุรีย์ 181/106
นางกาญจนา  บัวเขียว 180/105
นายธนัช  กรศุภกิจ 179
8 ก.ค. 65 นางสาวศิริกาญ  แซ่อื้อ 175/103 104
นางสาวกุลกาญจน์  สุวรรณรักษ์ 174
นางรุจิเรศ  รักทัพ 173/102
นางสาวจันทนา  มานตรี 172/101
นายวรรณลักษณ์  อินทร์จันทร์ 171/99 100
30 มิ.ย. 65 นางปภัสรา  สุขไชย 170
นางพะวันนา  ชยมชัย 169
28 มิ.ย. 65 นางสาวเชิดศิริ  นิลผาย 98
นายอนุรักษ์  บุญแจะ 97
นางสาวอรุณวดี  ดอกคำ 168/96
นายเอก  อุทานนท์ 166/95
นางวิมล  อุทานนท์ 165/94
นายจักฤษณ์  พนาลี 164/93
23 มิ.ย. 65 นายสมควร  อยู่ปากพลี 163/92
20 มิ.ย. 65 นางสาวพึ่งพิศ  ศรีนา 162/91
นางสาวอารียา  จุ้ยจำลอง 90
นายนฏกร  สิริมงคลกาล 89
นายฉัตรชัย  รุ่งคูหา 161
16 มิ.ย. 65 นางสาวปัทมา  เตชะสุวรรณ์ 160
นางสาวกมลวรรณ  จรูญศรี 159
นายดิษยลักษณ์  อเดโช 158
13 มิ.ย. 65 นางสาวสุริวัลย์  สุธรรม 157
นายพีรนันท์  จันทมาศ 156
นางสาวเนธิมา  สุวรรณวงศ์ 155
นางสาวเชิดศิริ  นิลผาย 154
นางรัชนี  วงษ์ตุรัน 153
6 มิ.ย. 65 นางสาววรินธร  สีเสียดงาม 151
1 มิ.ย. 65 นางสาวเพียรพิลาส  พิริยาโภคานนท์ 150
นางสิริรัตน์  ชูรักษ์ 147
Eligah Managat Juarez 146
31 พ.ค. 65 นางสาวนงค์ณภัส  ปาแก้ว 145/81 82
นายวิทวัส  กมุทศรี 144/80
นางสาวไพวัลย์  ดวงทอง 143
นายวีระยุทธ  กุลศักดิ์ 142
นายสหภัส อินทรีย์ 77
23 พ.ค. 65 นายอรรถวิชญ์  อัมพรประภา 139/75
นายประสิทธิ์  เวชบรรยงรัตน์ 138
นายศักษา เซะวิเศษ 137/74
นายจตุภูมิ  เพชรรัตน์ 136
นายสมบัติ  พรมอินทร์ 135
นายวัลลภ  มลาสินธ์ 134
9 พ.ค. 65 นางสาวณชารีญา  ศรีหะรัญ 100/70 71
28 เม.ย. 65 นายชัยณรงศ์  วิรุฬพัฒน์ 69
นางสาวศุภลักษณ์  หนันเปี่ยม 99
27 เม.ย. 65 นายสุริยา  พันธ์โกศล 98
นางสุพัตรา  ทรัพย์สินโอฬาร 97
นายจักรพงษ์  เกตุจำปา 96
ว่าที่ ร.ต.สุรศักดิ์  เชื้องาม 95
21 เม.ย. 65 นางสาวธรสิริ  หาผลทรัพย์ 93/68
นางพรรณา  ศรสงคราม 92
11 เม.ย. 65 นายเอก  อุทานนท์ 90/67
นางวิมล  อุทานนท์ 89/66
นางสาวฐิติยา  กลบสันเทียะ 85
นายรณกร  เรี่ยวแรง 84
นายรพิน  จำปาทอง 81
นางสาวปิยพร  มิลินทานุช 80/64
นายนพนันต์  เมืองเหนือ 79/62 63
นายสหภัส  อินทรีย์ 78/61
นายชัยณรงศ์  วิรุฬพัฒน์ 77/60
นางสาวสิริกมลณัฏฐ์  เศรษฐขจร 76/59
นายสิงห์  สิงห์ขจร 75
นายณภพ  ซ้ายสุวรรณ 74/57 58
นางสาวชนพร  พลดงนอก 73
5 เม.ย. 65 นางสาวศิริกาญ  แซ่อื้อ 72/54 55 56
นางสาวรัตนา  บุญอ่วม 71
28 มี.ค. 65 นายสุริยา  อติวิทยาภรณ์ 70/52 53
นายเอก  อุทานนท์ 69/51
นางวิมล อุทานนท์ 68/50
นางสาวนงนุช  ทึ่งในธรรมะ 67
นางสาวณัฐมน ตั้งพานทอง 66/48 49
22 มี.ค. 65 นางสาวพิมพร  พานทอง 65/47
นางสาววิภา  แก้วชมร 64/46
นางสาววรศิริ  ผลเจริญ 63/45
นางสาวสไบทิพย์  คีมทอง 61 62
นายสหภัส  อินทรีย์ 60/43 44
นายฉัตรชัย  สินจุ้ย 59
นางสาวสุดารัตน์  พวกขุนทด 58
นายพรชัย  พรหฤทัย 57/41 42
นายศุนัย  วิลาสังข์ 56
นางสาวหนึ่งฤทัย  เอกธรรมทัศน์ 55/39 40
18 มี.ค. 65 นายสุเมธ  พัดเอี่ยม 51
15 มี.ค. 65 นายกรธนินทร์  ไตรหาญ 50/35
นายจักฤษณ์  พนาลี 49/34
9 มี.ค. 65 นายบุรินทร์  อรรถกรปัญญา 48
นางสาวกอบกุล  ชินชัยภูมิ 47
นางสาวพิชญาภา  อินทร์พรหม 46
นายศุภชัย  ศรีอักษร 45
7 มี.ค. 65 นางสาวสายชล  สุขเกตแก้ว 44
นายชัยวรรณ์  สายเผ่าพันธ์ุ 43/30
นายประภวิษณุ์  พนัสทรัพย์สุข 42
นางสาวกรณ์ภัสสรณ์  ศักดิ์โสภา 41
3 มี.ค. 65 นางสาวพจมาน  ผู้มีสัตย์ 40/28 29
นางสาวอัมพวัน  ขุนณรงค์ 39
นายสหภัส  อินทรีย์ 38
นางสาวกัญญา  จันสะบาน 37
นางสาววนิดา  ชื่นชัน 27
ว่าที่ร.ต.สมศักดิ์  อยู่บริบูรณ์ 26
28 ก.พ. 65 นางรุ่งนภา  เชื่องชินกร 36
นายภัทรเวช  ฟุ้งเฟื่อง 35
นางสาวภรทิพย์  พลอาชีพ 34
นางสาวถนอมศรี  ชลสินธุ์ 33
นายชิตพล  พงศ์พชรสกุล 32/25
นางสาวภฤศญา  สงวนสิน 31/24
Mr.Brian William Hodge 29 30
นางสาวภาวนา  กังเตีย 28/23
22 ก.พ. 65 นางสาวสุดา  ชูถิ่น 27
17 ก.พ. 65 นางสาวสร้อยสุดา  เลาะหมุด 26/22
นางสาวนภัสพร  นิยะวานนท์ 25
14 ก.พ. 65 นายธัญพิสิษฐ์  พันธ์ทองดี 24/21
นางสาวทิพย์วรรณ  หงกะเชิญ 23/19 20
นางสาวรัตนา  ศรีสุวรรณ 22
นางสาวเกศริน  มีมล 21/17 18
9 ก.พ. 65 นายชัยวรรณ์  สายเผ่าพันธุ์ 20/16
นางสาวธิดารัตน์  ตันนิรัตร์ 18 19
นายเดชอาคม  คดเกี้ยว 17
7 ก.พ. 65 นางสาวรัตนิกร  กล้าหาญ 16
นายธนพงษ์  เชื้อฉุน 15/14 15
นางสาวภาวศุทธิ  อุ่นใจ 14/12 13
นายรณกฤต  เพชรเกลี้ยง 13/10 11
1 ก.พ. 65 นางงสาวสุภัทรา  จันทะคัด 12/9
นางสุวิวรรธ์น  ลิมปชัย 11/8
27 ม.ค. 65 นายกัมปนาท  คูศิริรัตน์ 9
นางอภิญญา  หนูมี 8/6
25 ม.ค. 65 นายสุรพงษ์  รามัญจิตต์ 7
18 ม.ค. 65 นางสาวอรุณวดี  ดอกคำ 6
13 ม.ค. 65 นายวีรยุทธ  ยวนใจ 3/5
7 ม.ค. 65 นายวรรณลักษณ์  อินทร์จันทร์ 4
นายศราวุฒิ  สมัญญา 2/3
28 ธ.ค. 64 นายวิทวัส  กมุทศรี 204/137
24 ธ.ค. 64 นางสาววิภา  แก้วชมร 202
17 ธ.ค. 64 นายวีรยุทธ  ยวนใจ 199/134
นายสืบยศ  สินบัว 198/133
15 ธ.ค. 64 นางสาวรัญญา  กิติวงศ์วัฒนชัย 197
13 ธ.ค. 64 นายนเรศ  นิภากรพันธ์ 196
7 ธ.ค. 64 นายพิชญ์ชาญ  ศรีเจริญ 195/132
นายสมิทธ์  เฮงชัยโย 194/131
นายมนัญชยา  ประทุม 193/130
นางสาวบูรณจิตร  แก้วศรีมล 192
10 มิ.ย. 64 นางสาวทักษิณา  พรบุณยาพงศ์ 87/64 65

หมายเหตุ : ผู้มีรายชื่อสามารถติดต่อขอรับหนังสือรับรองได้ที่กองบริหารงานบุคคล

สถิติการให้บริการจัดทำหนังสือรับรอง

ปีงบประมาณ/ไตรมาส ที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) ที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) 
       2564
       2563 152 ฉบับ 126 ฉบับ 80 ฉบับ 93 ฉบับ
       2562 77 ฉบับ 110 ฉบับ 147 ฉบับ 109 ฉบับ
       2561 84 ฉบับ 103 ฉบับ 94 ฉบับ 79 ฉบับ

 

9,200 total views, 13 views today