รายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติหนังสือรับรอง

ประจำเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2561

วัน/เดือน/ปี ชื่อ-สกุล
4 ธ.ค. 61 นางสุพิศ  รุกขชาติ
นางสาวรินฤทัย  พินิจ
นายภักดี  โตแดง
26 พ.ย. 61 นายธีรดิตถ์  โพธิตันติมงคล
นางสาวธัญลักษณ์  โกมาสถิตย์
นายอนุสรณ์  มาดวง
นางสาวทักษิณา  พรบุณยาพงศ์
22 พ.ย. 61 นางสาวดุษฎี  เทิดบารมี
นายเด่นชัย  พันธุ์เกตุ
นายวิทยา  วิสูตรเรืองเดช
20 พ.ย. 61 นางสาวเดือนเด่น  วสุนันต์
25 ต.ค. 61 นางสาวสุริวัลย์  สุธรรม

หมายเหตุ : ผู้มีรายชื่อสามารถติดต่อขอรับหนังสือรับรองได้ที่กองบริหารงานบุคคล

653 total views, 12 views today